PERSONALNOTISER 349    Hovrätterna. K. M:t har 9 maj 1958 förordnat hovr.rådet i hovr. för Övre Norrland Göran Hammarström att t. v. t. o. m. 31 dec. 1958 vara v.ordf. å avd. i hovr.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    25 april 1958 beviljat häradshövd. i Skövde domsaga Olof Odencrants avsked med utg. av aug. 1958;
    23 maj 1958 till häradshövd. fr. o. m. 1 aug. 1958 utnämnt, i Mellersta Roslags domsaga rev.sekr. Björn Marcus och i Västra Göingedomsaga hovr.rådet i Svea hovr. Curt Carlon.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har 2 maj 1958 entledigat vattenrättssekr. vid Norrbygdens vattendomstol Per Lundbergh.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    25 april 1958 utnämnt civilrådm. i Kristinehamn Gösta Grevillius tillborgm. i samma stad fr. o. m. 1 juni 1958;
    16 maj 1958 beviljat rådm. i Malmö Hans Falck avsked med utg. av juli 1958.

 

    Polis- och åklagarväsendet. K. M:t har
    25 april 1958 beviljat statsåkl. i Malmö Harry Nordblom avsked med utg.av aug. 1958;
    23 maj 1958 beviljat polisintendenten i Sthm Gustaf Bäckman avsked medutg. av juni 1958.

 

    Fångvårdsanstalterna. K. M:t har 2 maj 1958 konstituerat anstaltsdir. vid fångv.-anstalten i Hälsingborg Karl Gösta Agne Schiöld till anstaltsdir. vid fångv.anstalten i Norrköping.

 

    Patent- och registreringsverket. K. M :t har
    16 maj 1958 förordnat byråchefen i patent- och registreringsverket Åke von Zweigbergk att intill utg. av april 1964 vara generaldir. och chef för samma ämbetsverk;
    6 juni 1958 utnämnt förste byråsekr. vid patent- och registreringsverket Claës Uggla till byråchef vid samma verk.

 

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha antagits
    18 april 1958 Lars F. Rosengren, Göteborg, Torsten Tärnhuvud, Karlskrona, Håkan Gustavson, Piteå, Sven-Olof Lefwerth, Solna, Bengt Kappelin, Hans Kihlström och Yngve Ronquist, Sthm, samt Nils Forsberg, Ängelholm;
    19—20 maj 1958 Nils Gynne, Sthm, och Arne Kjellson, Sundsvall.

 

    Universiteten. Till juris hedersdoktorer ha 31 maj 1958 promoverats vid Uppsala universitet prof. em. Erland Hjärne och justitierådet Nils Regnersamt vid Lunds universitet prof. Gerhard Hafström.
    För vinnande av juris doktorsgrad disputerade jur. lic. Per-Edwin Wallén 19 april 1958 vid Lunds universitet på avhandlingen »Die Klage gegen den Toten im nordgermanischen Recht», jur. lic. Lennart Geijer 19 april 1958 vid Stockholms högskola på huvudavdelningen samt ett avsnitt i den avslutande avdelningen i avhandlingen »Arbetsgivare och fackföreningsledarei domarsäte. En studie i rättsbildningen på arbetsmarknaden» samt fil. ochjur. lic. Sven Larsson 27 maj 1958 vid Uppsala universitet på avhandlingen »Förlikning i tvistemål». Till juris doktorer ha promoverats Geijer 30 maj1958 samt Larsson och Wallén 31 maj 1958. Wallén har 16 juni 1958 förordnats till docent i rättshistoria vid Lunds universitet.
    K. M:t har 11 april 1958 stadfäst Stockholms högskolas beslut att till preceptor i straffrätt fr. o. m. 1 maj 1958 utnämna docenten Tore Strömberg.

350 PERSONALNOTISER    Stockholms högskolas lärarråd har 19 maj 1958 valt prorektorn vid högskolan, prof. Håkan Nial till rektor vid högskolan för tiden 1 juli—31 dec. 1958.