Polistekniska hjälpmedel i dag och i morgon. Uppsala 1957. 172 s. Sveriges polistekniska förbund. Kr. 5,00.

 

    Sveriges polistekniska förbund arrangerade i juni 1957 en utställning i Stockholm av polisteknisk utrustning som kommer till användning vid utredning rörande brott, trafikövervakning m. m. I samband därmed hölls en kurs som benämndes »Polistekniska hjälpmedel i dag och i morgon». De vid kursen hållna föredragen har nu jämte en redogörelse för den utställdamaterielen m. m. utgivits i bokform. Enligt vad förbundets ordf. landsfogden Åke Pontén meddelat kan boken rekvireras hos Appelbergs boktryckeri, Eddagatan 12, Uppsala.

B. L.

 

RUTH STJERNSTEDT. Ocensurerad. Göteborg 1953. Fritzes. 236 s. Kr. 18,50, inb.23,50.
— Ringdans kring fru Justitia. Ibm 1956. 339 s. Kr. 24,50, inb. 29,50.

 

    Juristmemoarer utgör tyvärr verkliga rariteter på bokmarknaden, och det är därför bra glädjande att advokaten, friherrinnan RUTH STJERNSTEDT före sin bortgång (se SvJT 1955 s. 143) hann fullborda de båda föreliggande volymerna, av vilka den senare utgivits posthumt, med hågkomster från hennes växlingsrika och verksamma levnad. Tillsammans bildar de en läsvärd och roande översikt över kulturella, sociala och politiska skeenden från 1800 talets sista decennier till tiden för andra världskriget, sådana de uppfattades inom de skilda kretsar förf:an på grund av familjeförbindelser, äktenskap och yrke kom att bli förtrogen med. Intressant och ibland ganska rörande är vad som i den tidigare volymen berättas om hur det var att växa upp i en borgerlig familj med de irrationella faktorer som föranleddes av moderns, den s. k. socialistagitatorn Kata Dalströms verksamhet. Om en betydande andlig spänst och energi vittnar fullföljandet av förf :ans vid mogen ålderpå började juridiska studier. Den senare volymen ger insyn i några uppmärksammade rättsaffärer, bland dem förräder i målet 1916 mot Zeth Höglundm. fl., där förf:an dock icke själv biträdde. Läsaren får även anledning erinra sig förf:ans stora insatser för kvinnoberedskapen under andra världskriget.

S. F.

 

Sexual offences. A report of the Cambridge Department of Criminal Science. Preface by L. RADZINOWICZ. London 1957. MacMillan & Co.XXVII + 553 s. Inb. 63 sh. — English studies in criminal science.Vol. IX.

 

    Den nu publicerade volymen i den kända och värdefulla serien av forskningar, utförda vid den av dr RADZINOWICZ ledda kriminalvetenskapligainstitutionen vid universitetet i Cambridge, utgör det imponerande resultatet av en år 1950 igångsatt, brett upplagd studie av sedlighetsbrotten. Ifrågavarande brottsgrupp har under och efter det andra världskriget i stort sett föret ett en stigande tendens i England och tilldragit sig ett betydande all-

36 LITTERATURNOTISERmänt intresse. Utredningen har föranlett vissa lagstiftningsåtgärder även som vissa i den offentliga debatten och i litteraturen framförda krav på en rationellare kriminalpolitisk behandling av sexualbrottslingar än den hittills praktiserade. Undersökningen avser brott som kommit till polisens kännedom i ett antal polisdistrikt som representera olika strukturala typer, såsom storstadsområden och större industrisamhällen, hamnstäder och övervägande landsbygd. Analysen omfattar både brott, som föranlett åtal och fällande dom, och fall som ej lett till åtal resp. resulterat i frikännande dom. Försök har också gjorts att på olika vägar eliminera det för sedlighetsbrottens vidkommande säkerligen högst betydande mörktalet samt att belysa de varierande orsakerna till att brotten i stor utsträckning förbli oupptäckta.
    Huvudavsnittet av arbetet ägnas åt en inträngande analys av de dömda eller sakerförklarade brottslingarnas förhållanden i åtskilliga hänseenden, såsom ålder, yrke, civilstånd, bildningsgrad, eventuella mentala handikap samt tidigare brottslighet av både sexuell och annan beskaffenhet. Särskild uppmärksamhet ägnas åt recidivisterna på det ifrågavarande området liksom också åt typerna av sedlighetsbrott ur kriminalpsykologisk synvinkel och med hänsyn till »modus operandi». Andra avsnitt av arbetet röra sedlighetsförbrytarnas offer samt användningen av skilda brottspåföljder, särskilt fängelse, kvalificerad villkorlig dom och böter. Behandlingsresultatet redovisas genom en omfattande undersökning av de lagförda individernas »afterconduct» med särskild hänsyn till recidiv i sedlighetsbrott.
    Den omfattande redogörelsen för det avslutade kriminologiska forskningsarbetet följes av ett rättsvetenskapligt avsnitt om de straffrättsliga reglerna om sexualbrotten, bl. a. i Sexual offenders act av år 1956, samt de bevisrättsliga grundsatser som komma till användning vid handläggningen av brottmål på detta område. Framställningen avslutas med reflexioner och beaktansvärda förslag de lege ferenda. I särskilda tilläggskapitel redovisas bl. a. lagstiftningen och de faktiska förhållandena i ett antal andra länder än England. För Sveriges del lämnar STEN RUDHOLM en koncis framställning av sedlighetsbrotten i gällande rätt och enligt brottsbalksförslaget; vissa statistiska uppgifter belysa läget hos oss. Från övriga skandinaviska länder föreligga rapporter av ALVAR NELSON och JOHS. ANDENÆS. En serieappendix i slutet av volymen innehåller statistiska tabeller m. m.
    Hela arbetet är liksom den redovisade undersökningen unik i den kriminalvetenskapliga litteraturen och väcker odelad beundran hos läsaren. Den övertygar vid ett närmare studium också om nyttan och angelägenheten av kriminologisk forskning ur både vetenskaplig och rättspolitisk synpunkt.

I. A.