397FÖRTECKNING ÖVER KOMPENDIER 1956—1957

UTGIVNA  AV  JURIDISKA  FÖRENINGARNA  I  LUND  OCH  UPPSALA  SAMT  
STOCKHOLMS  HÖGSKOLAS  JURIDISKA  FÖRENING


ALLMÄN RÄTTSLÄRA
Agge, Ivar. Valda kapitel ur den allmännarättsläran. Sthm 1957 (1956). Kr. 6,50.

RÄTTSHISTORIA OCH ROMERSKRÄTT
Almquist, Jan Eric. Den svenska familjerättens historia. Sthm 1956 (1951). Kr.10,00.
— Den svenska fastighetsrättens historia. 1—2. Sthm1956. Kr. 6,00 + 5,50.
— Romersk rätt. H. 1. Sthm 1957. Kr.5,00.

FÖRMÖGENHETSRÄTT
Eberstein, Gösta, & Ljungman, Seve. Immaterialrätt. Sthm 1956 (1954). Kr.10,00.
— Speciell fastighetsrätt. 1—2. Sthm1956 (1954). Kr. 19,00. 3. Sthm 1956 (1953). Kr. 13,00.
Ekeberg, Birger. Kommissionslagen. Sthm1957 (1953). Kr. 7,00.
Ekeberg, Birger, & Benckert, Karl. Obligationsrättens allmänna del. Sthm 1957 (1956). Kr. 9,00.
Ekeberg, Birger, Benckert, Karl, & Nial, Håkan. Obligationsrättens speciella del. 1—2. Sthm 1957. Kr. 19,00.
Formulärsamling för praktiskakursen. 1. Civilrätt. Utg. av HenningBruce & Gustaf Carlsson. Sthlm 1956.Kr.     12,50.
Karlgren, Hjalmar. Kollegium i allmänobligationsrätt. 1. Lund 1956 (1952).Kr. 8,50.
Schmidt, Folke. Arbetet. Ett avsnitt ur enframställning om tjänsteavtal. Sthm1957 (1955). Kr. 7,00.
— Rättsfallssamllng i arbetsrätt. 1-2.Sthm 1956. Kr. 27,00
Stjernquist, Per. Ekonomiska föreningar. Lund 1957. Kr. 9,50.

FAMILJERÄTT
Lögdberg, Åke. Bodelning och arv. Exempel jämte kommentar och hänvisningar. Lund 1956. Kr. 7,00.
Malmström, Åke. Boutredning och arvskifte. Dödförklaring. Upps. 1957. Kr.7,50.
— Äktenskapsrätt. Upps. 1957. Kr.13,50.
Schmidt, Folke. Föräldrabalken. Sthm 1957 (1954). Kr. 4,50.
Undén, Östen, & Malmström, Åke. Arvsrätt. Upps. 1957. Kr. 7,00.
— Förmynderskapsrätt. Upps. 1957. Kr.8,50.

PROCESSRÄTT
Ekelöf, Per Olof. Kompendium över civilprocessen. D. 1. Upps. 1956 (1952). Kr.32,00. D. 2. Upps. 1957
    (1954). Kr.
24,00. D. 3 /med titeln:/ Kompendiumöver rättsmedlen. Se nedan.
— Kompendium över rättsmedlen. Upps. 1956. Kr. 18,00.
Hassler, Åke. Civilprocessens specielladel. Sthm 1956. Kr. 10,50.
— Extraordinär process och specialprocess. Sthm 1957. Kr. 10,00.
— Konkursrätt. Sthm 1956. Kr. 6,00. Olivecrona, Karl. Konkursrätt. Lund 1956. Kr. 9,50.
— Processrätt för propedeutiska kursen. Lund 1956. Kr. 9,50.

FÖRVALTNINGSRÄTT
Herlitz, Nils, & Westerberg, Ole. Statstjänstemännen. Sthm 1956. Kr. 6,00.

INTERNATIONELL RÄTT
Gihl, Torsten. Folkrätt under fred. Sthm 1956 (1954). Kr. 11,00.

    Vid ny upplaga, vilken utgör oförändrat omtryck av en äldre, har utgivningsåretför den äldre upplagan angivits inom parentes.
    Kompendierna tillhandahållas i Lund genom Lunds studentkårs intressebyrå, i Uppsala genom AB L. Norblads bokhandel och i Stockholm genom intendenten Knut Johansson, Kårhuset, Holländargatan 32. De i förteckningen angivna priserna gälla för Lund 
och Uppsala köpare som ej äro föreningsmedlemmar. Priserna för Stockholm gälla Juridiska föreningens medlemmar, för andra köpare tillkommer en förhöjning med 10% . Vid Stockholms högskola ha författarna i vissa fall förbehållit sig att pröva i vilka fallförsäljning må ske till andra än föreningsmedlemmar; tillstånd till försäljning inhämtas genom föreningens försorg.

Gerd Bodman