Svenska kriminalistföreningen höll årsmöte i Stockholm d. 9 maj 1958. De övriga nordiska kriminalistföreningarna representerades av overinspektør Holger Horsten, Danmark, regeringsrådet Aarne Tarasti, Finland, och sorenskriver Ole F. Harbek, Norge. Vid årsmötet diskuterades ämnet »Barnavårdsnämnd eller ungdomsdomstol?» med inledningsanföranden av generaldirektören Ernst Bexelius och stadsfiskalen Sten Mattsson.
    Vid årsmötet omvaldes till ordf. i föreningen överdirektören Hardy Göransson och till styrelseledamöter prof. Ivar Agge, justitierådet Nils Beckman, hovrättsassessorn Carl Holmberg, adv. Hugo Lindberg, skyddskonsulenten Börje Nyblom, fångvårdsdirektören Gunnar Rudstedt, prof. Gösta Rylander, tingsdomaren Bengt Sandström och prof. Ivar Strahl. Till nya ledamöter i styrelsen valdes polisintendenten Axel Danielson och stadsfiskalenSten Mattsson. Inom styrelsen har Beckman utsetts till v. ordf. och Holmberg till sekr. och kassaförv.

    Sveriges advokatsamfund höll årsmöte d. 31 maj 1958 i Svenska Läkaresällskapets lokaler i Stockholm. Sammanträdet bevistades av omkring 75 ledamöter. Till ledamöter i styrelsen för tiden 1 juli 1958—30 juni 1960 omvaldes advokaterna Åke Wettermark, Malmö, och Tage Zetterlöf, Göteborg, samt nyvaldesadvokaterna Henrik Lindblom, Örnsköldsvik, Nils-Erik Lindblom och WilhelmPehrsson, Sthm. Kvarstående i styrelsen sedan föregående års val äro advokaterna Gunnar Lindh, Sthm, ordf., Per-Axel Weslien, Sthm, v. ordf., Hilding Bergstrand, Örebro, Hans Ingemanson, Lund, Per Tham, Jönköping, samt Stig Wiberg, Göteborg. Till styrelsesuppl. för tiden 1 juli 1958—30 juni 1960 omvaldes advokaterna Enar Lindblom, Linköping, och Bengt Linders, Hälsingborg, samt nyvaldes advokaterna Rudolf Ahlgren, Umeå, Harry Gombrii, Västerås, och Carl Erik Lindahl, Sthm. Till styrelsesuppl. för tiden 1 juli 1958—

NOTISER 41530 juni 1959 nyvaldes adv. Sten Lindskog, Sthm. Kvarstående suppleantersedan föregående års val äro advokaterna Stellan Graaf, Sthm, Rudolf Lidmar, Halmstad, och Magnus Lindahl, Sthm.
    Vid mötet behandlades sedvanliga föreningsangelägenheter varjämte prof. Erik Wellander höll föredrag över ämnet »Juristsvenska».
    Antalet ledamöter i samfundet utgjorde d. 31 dec. 1957 1 069.