Ur Svensk författningssamling 1958
268. KK s. d. om viss ändring i kung. d. 22 maj 1953 (nr 320) ang. skydd förvissa utländska ursprungsbeteckningar.
270. KK 16 maj 1958 ang. ersättning till gode män vid lantmäteriförrättningar.
275. KK s. d. om ändrad lydelse av 1 § instruktionen d. 29 okt. 1948 (nr 677) för auditörer.
276. KK s. d. om ändrad lydelse av 57 § kung. d. 19 nov. 1948 (nr 691) ang.den militära rättsvården.
281. KK 6 juni 1958 ang. upphävande av kung. d. 17 aug. 1945 (nr 607) omskingringsförbud å japansk egendom m. m.
327. Disciplinstadga 16 maj 1958 för de studerande vid rikets universitet och vissa andra läroanstalter.
333. Länsstyrelseinstruktion 30 maj 1958.
334. Häradsskrivarinstruktion 6 juni 1958.
405. KK 28 juli 1958 ang. statsrådsförsäkran.
420. KK s. d. om ändring i kung. d. 31 okt. 1947 (nr 848) med särskilda bestämmelser om bevisupptagning åt domstolarna i vissa främmande stater.
421. KK s. d. om ändring i kung. d. 30 april 1909 (nr 24 s. 1) ang. delgivning av handling på begäran av utländsk myndighet.
422. KK s. d. om ändring i kung. d. 31 okt. 1947 (nr 847) med vissa bestämmelser rörande tillämpningen av lagen d. 20 dec. 1946 (nr 817) om bevisupptagning vid utländsk domstol.
423. Lag s. d. om ändrad lydelse av 4 § 3 mom. samt 5, 8 och 11 §§ förordningen d. 16 maj 1884 (nr 25) ang. patent.
429. Lag s. d. ang. ändring i lagen d. 27 juni 1902 (nr 71), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar.
430. Lag s. d. om ändring i byggnadslagen d. 30 juni 1947 (nr 385).
431. KK s. d. om ändring i byggnadsstadgan d. 30 juni 1947 (nr 390).
435. K. stadga 30 juni 1958 ang. juridiska och samhällsvetenskapliga examina.
436. Lag 28 juli 1958 ang. ändring i lagen d. 12 maj 1917 (nr 189) om expropriation.
437. Lag s. d. om ändring i slutbestämmelserna till luftfartslagen d. 6 juni 1957 (nr 297).
438. Lag s. d. ang. ändring i lagen d. 24 maj 1929 (nr 116) om tillsyn överstiftelser.
444. Regeringsformen d. 6 juni 1809. S. R.
 

2 Vid denna redogörelses utarbetande ha medverkat hovrättsassessorerna CARLGUSTAF GROTANDER, MAURITZ BÄÄRNHIELM och ESKIL HELLNER samt hovrättsfiskalen GUNNAR DANIELSON.