NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 479    International Bar Association (Iba) samlades under tiden d. 21—26 juli 1958 till sitt sjunde möte, vilket ägde rum i Köln på inbjudan av tyska advokatsamfundet. Ordförande i sammanslutningen är Lloyd Wright, förutvarande president i American Bar Association. Sammankomsterna hölls i staden Kölns ärevördiga samlingslokal och kongressbyggnad med medeltida traditioner, Gürzenich, vilken efter bombningen uppstått i ny gestalt.
    Ett plenarsammanträde med Dean E. Blythe Stason (England), som rapportör ägnades åt Internationella skadeståndsproblem och ekonomiskt skydd gentemot atomkraftsanläggningar (International Problems of Tort Liabilityand Financial Protection Arising out of Atomic Operations). Ämnet tilldrog sig stor uppmärksamhet. Ingående diskuterades olika typer av ansvar för skador som kunna uppstå vid drivande av reaktorer och även för skador härflytande från material som framställts i reaktorn. Vidare berördes frågan om begränsning av ersättningsbeloppen, möjligheten till försäkringar och hjälp genom statligt ingripande vid katastrofer. Det beslöts att ämnet skulle bli föremål för ytterligare studier och undersökningar vid nästa sammankomst.
    Förutom detta plenar sammanträde hölls ett flertal symposia och öppna kommittémöten, vid vilka behandlades bl. a. den amerikanska Close Corporation, motsvarande ungefär våra familjebolag, under ordförandeskap av Maître Philippe Gastambide, Frankrike, Monopol och restriktiv handel (Monopoliesand Restrictive Trade Practices) med R. C. Wilberforce, England, som rapportör samt åtskilliga ämnen som berörde speciella yrkesproblem, t. ex. Kvalifikationer för att praktisera i främmande länder samt olika förslag att bereda jurister möjlighet att erhålla pension. Vid diskussionen av sistnämnda ämne kunde man konstatera att de förslag som framfördes ej inneburo något nytt för Sveriges del. Ett ämne som väckte stort intresse var Skydd för investeringar utomlands i fredstid.
    Det kanske mest påtagliga och omedelbara resultatet av Ibas sammankomstvar, att ordföranden i kommittén för fri rättshjälp (Legal Aid) Sir Sidney Littlewood, England, framlade ett i detalj utformat förslag till inrättande aven internationell rättshjälpsbyrå, avsedd att fungera som rådgivande kontakt- och förmedlingsorgan för olika länders rättshjälpsanstalter och institutioner av liknande slag för att därigenom underlätta för utlänningar att erhålla fri rättshjälp i främmande land. Byrån skulle alltså icke själv bedriva processverksamhet. Genom American Bar Associations förmedling har ett anslag ställts till Ibas förfogande för finansiering av starten och det första årensverksamhet.

M. A.

 

    L'Association internationale des juges des enfants höll sin femte kongress i Bryssel d. 14—18 juli 1958. Vid kongressen var 31 länder representerade, däribland Sverige och Danmark.
    Kongressen, som arbetade på tre sektioner, behandlade till stor del frågor som speciellt har anknytning till ungdomsdomstolarnas verksamhet. Uppmärksamhet ägnades emellertid även åt bl. a. probation-institutet och liknande åtgärder. I tredje sektionen, i vilken hovrättsassessorn Carl Holmberg, Stockholm, var generalrapportör, diskuterades särskilt frågan om åtgärder mot unga lagöverträdare i åldern över 18 år. Man underströk angelägenheten av att möjlighet fanns att för dessa lagöverträdare tillämpa påföljder speciellt avpassade för dem. Man ville emellertid icke helt avskära möjligheten att tillämpa påföljder som är avsedda för vuxna, om det var påkallat på

480 NORDISKT OCH INTERNATIONELLTgrund av deras personlighet eller brottets svårhet. Det betonades emellertid kraftigt, att man i första hand skulle söka tillgripa åtgärder som syftar till återanpassning i samhället, därvid framför allt i många fall en medicinskpsykologisk behandling var nödvändig.
    Till ordförande i föreningen valdes Walter H. Beckham, judge of Juvenileand Domestic Relations Court, Miami, Florida, och till generalsekreterare Florimond Lox, juge des enfants i Bryssel.

C. H.