Östra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1957 hållit ett möte, nämligen ordinarie möte d. 22 mars. Vid mötet höll borgmästaren Yngve Kristenson, Sthm, föredrag över ämnet »Skyldig eller icke skyldig; engelsk juryrättegång».
    Styrelsen har utgjorts av hrr Wilhelm Brodin, Linköping, ordf., Oskar Jenrik, Norrköping, v. ordf., Sven G. Levander, Norrköping, Bror Schultz, Jönköping, och Per Tham, Jönköping. Suppl. ha varit hrr Åke Bohman, Kalmar, Lorentz Edelberg, Norrköping, och Björn Sandberg, Linköping. Som avdelningens sekr. tjänstgör hr Mats Nordström, Norrköping. Till ledamöter i samfundets nämnd voro valda hrr Erik Halldén, Norrköping, Holger Lennerthson, Eskilstuna, Enar Lindblom, Linköping, och Bengt Skantze, Jönköping, även som till suppl. i nämnden hrr Harry Henschen, Eskilstuna, Erik Hägerdal, Kalmar, och Stig Nordenskjöld, Nyköping, samt fru Britt Åström, Linköping. — Avdelningen räknade vid årsskiftet 121 medlemmar.

 

    Södra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1957 hållit två sammanträden, därvid förutom föreningsärenden hållits föredrag av rådmannen Anders Bruzelius, Lund, över ämnet »Domstolarna och den sociala sekretesslagstiftningen» och av prof. Carsten Welinder, Lund, över ämnet »Taxering och rättssäkerhet».
    Styrelsen har utgjorts av advokaterna Wilhelm Penser, Eslöv, ordf., Åke Wettermark, Malmö, Bengt Linders, Hälsingborg, Lennart Vilén, Malmö, och Hans Ingemanson, Lund, med advokaterna Hugo Santesson, Karlshamn, Eric A. Andersson, Trelleborg, och Torsten Lundius, Lund, såsom suppl. Avdelningens sekr. och kassaförv. har varit adv. Ingemanson. Ledamöter i samfundets nämnd ha varit advokaterna Henning Dahlin, Ystad, H. E. Bachmann, Malmö, Gunnar Behm, Malmö, Jean Paul Möller, Hälsingborg, och Bertil Peyron, Hälsingborg, med advokaterna Svante Malmqvist, Malmö, Helmer Wåhre, Eslöv, Olof Wellmark, Lund, Thorsten Persson, Kristianstad, och Folke Guldstrand, Tomelilla, såsom suppl. — Avdelningen räknade vid 1957 års utgång 155 medlemmar.

 

    Västra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll ordinarie sammanträde d. 28 mars 1957. Efter då förrättat val har styrelsen följande sammansättning: advokaterna Sven Colleen, ordf., Åke Eckerstein, v. ordf.,

62 NOTISERCurt Blomkvist och Dag Magnusson, Göteborg, Göran Linnander, Borås, Henry Friberg, Uddevalla, Hilding Herrlin, Falkenberg, och Georg Kjällgren, Trollhättan, ordinarie ledamöter, samt adv. Ewert Storm, Skara, suppl. Sekr. och kassaförv. har varit adv. Tor Setterberg och klubbmästare adv. Gunnar Brockman.
    Till avdelningens representanter i samfundets nämnd valdes advokaterna Edvin Gidén, Tor Setterberg, Bo Björck och Nils Jacobsson, Göteborg, Einar Ristedt, Mariestad, och Bo Gillis Heijl, Borås. Till suppl. i nämnden valdes advokaterna Lars Odert, Gösta Sjögren, Arne Jörgensen och Folke Andersson, Göteborg, Per Tottie, Uddevalla, och Tore Ljungberg, Skövde.
    Vid sammanträdet höll förste sekreteraren i SACO, Bertil Östergren, föredrag över ämnet »Pensionsfrågans aktuella läge särskilt sett från arbetsgivarens synpunkt». Avdelningen har vidare under året anordnat diskussionsaftnar med inledningsanföranden d. 28 febr., 23 maj, 3 okt., 31 okt. och 12 dec.
    Avdelningen hade vid 1957 års utgång 192 medlemmar.