AIPPI-kongress i Stockholm. Internationella föreningen för industriellträttsskydd, vanligen benämnd AIPPI, bildades 1897. Till AIPPI äro anslutna nationella grupper i 17 länder och föreningen räknar för närvarande sammanlagt ca 3 000 medlemmar. AIPPI är den ledande privata organisationenpå det internationella planet med syfte att främja det industriella rättsskyddet. Föreningen har spelat en betydande roll vid utbyggandet av Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten och andra internationella överenskommelser på det industriella rättsskyddets område. AIPPI arbetar härvid i nära anslutning till Parisunionens officiella organ, Bernbyrån. AIPPI har alltsedan sin tillkomst, bortsett från nödtvungna uppehållunder krigsperioderna, hållit kongresser vartannat år.
    AIPPI :s 23 :e kongress ägde rum under värdskap av föreningens svenskagrupp d. 26—31 maj 1958 — jämnt 50 år efter det den svenska gruppen bildades och AIPPI senast var samlad till kongress i vårt land. Kongressen räknade c:a 1 000 deltagare från 33 länder och var den största hittills i AIPPI:s historia.
    Omedelbart före kongressen ägde ett tvådagarsmöte rum med ordförandena i de nationella grupperna. Vid mötet behandlades en av Bernbyrån gjord sammanställning av yttranden från medlemsstater i Parisunionen överde förslag till revision av Pariskonventionen m. m. som byrån tidigare förelagt medlemsstaterna och vilka voro avsedda att behandlas vid en diplomatisk konferens i Lissabon hösten 1958. Resultatet av ordförandemötets arbete, som avsåg en genomgång och omprövning av tidigare AIPPI-kongressers beslut i belysning av de synpunkter regeringarna framfört till Bernbyrån, förelades därefter kongressen. Denna antog de resolutioner och uttalanden som ordförandemötet utarbetat.
    Själva kongressen, vilken var förlagd till Grand Hotels vinterträdgård, öppnades med anföranden av AIPPI :s president disponenten Chr. von Sydow, statsrådet Lindell och riksmarskalken Ekeberg — veteran från 1908 årskongress. Efter öppningsceremonien lämnade Bernbyråns direktör, prof. Jacques Secretan, en redogörelse för viktigare händelser på det industriellarättsskyddets område under de senaste två åren. I kongressförhandlingarnadeltogo ett 50-tal till kongressen inbjudna representanter för regeringar i stater som anslutit sig till Pariskonventionen eller visat intresse för att biträda denna.
    Kongressens arbete präglades i hög grad av den förestående diplomatiska konferensen i Lissabon. Till grund för debatterna vid kongressens arbetsmöten låg ett i många fall omfattande utredningsmaterial i form av rapporter från de nationella grupperna. Detta material hade jämte en »rapportde synthése», gjord av kongressens generalrapportör, den franske advokatenPaul Mathély, före kongressen tillställts samtliga medlemmar i föreningen. Bland de ämnen som behandlades kunna nämnas indirekt produktskydd inom patenträtten, skydd för patenthavare mot vissa konfiskatoriska åtgärder, an-

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 619vändningstvång i fråga om varumärken, oriktig ursprungsangivelse samt förlängning av frister i vissa fall. Resultatet av diskussionerna vid arbetsmötena sammanfattades i resolutioner vari önskemål framfördes om ändringar i olika hänseenden av gällande konventioner. Så gott som alla resolutioner antogos enhälligt av kongressen. Dessutom antog kongressen, som tidigarenämnts, de rekommendationer och uttalanden, som utarbetats under ordförandemötet. Förutom förslag till ändringar i konventionstexter dryftades under kongressen även spörsmål av vidare räckvidd. Bland dessa kunna nämnas frågan om en komparativ undersökning av varumärkesbegreppets innebörd i olika länders lagstiftning samt vissa internationellt privaträttsliga och internationellt processrättsliga problem av särskild betydelse på det industriella rättsskyddets område.
    I likhet med vad fallet plägar vara vid andra kongresser voro deltagarna i den 23 :e AIPPI-kongressen icke uteslutande hänvisade till att ägna sig åt fackliga frågor. För samtliga deltagare anordnades en utfärd till Skokloster och Uppsala, vidare arrangerades föreställningar i Drottningholmsteatern och slutligen avhölls en bankett i Stadshuset under solenna former men i enotvungen stämning, föranledd icke minst av den självdisciplin föreningenspresident med varlig hand förmått bibringa dem, som enligt hävdvunnen ritual inom associationen vid banketten vältaligt skulle tolka sina känslor.
    Kongressens organisationskommitté, med prof. Seve Ljungman, direktör Gustaf Settergren samt civilingenjör Harry Onn som drivande krafter, kunde med gott samvete mottaga de lovord, som från alla håll kommo dem till del för en ambitiöst upplagd och elegant genomförd kongress.

S. T.