PERSONALNOTISER 63    Justitiedepartementet. K. M:t har
    29 nov. 1957, med motsv. entledigande för numera statsrådet Björn Kjellin, utsett statssekr. i justitiedep. Per Bergsten att vara delegerad för nordisktsamarbete på lagstiftningens område;
    20 dec. 1957 förordnat ass. i Svea hovr. Mauritz Bäärnhielm att inom lantmäteristyr. biträda med översyn av lagen 13 juni 1921 om förvaltning av bysamfälligheter och därmed jämförliga samfällda ägor och rättigheter.
    Dep.chefen har
    21 nov. 1957 förordnat överdir. Börje Lundgren till sakkunnig i 1954 års fastighetsbildningskomm. (1954 s. 62);
    29 nov. 1957 förordnat led. av riksdagens II kamm., förste v. talmannen Martin Skoglund att såsom sakkunnig och med lagbyråchefen i justitiedep. Bengt Hult såsom expert utreda frågan om den lämpligaste org. av Roxtunaanstaltens ledning i medicinskt och administrativt hänseende;
    30 nov. 1957 förordnat länsjägm. Torsten Tillander att såsom expert biträda 1954 års fastighetsbildningskomm. (1954 s. 62);
    12 dec. 1957 förordnat just.rådet Hugo Digman att såsom utredn.man verkställa en översyn av lagstiftningen om fyndigheter av uranhaltigt mineralm. m.

 

    Försvarsdepartementet. K. M :t har
    6 dec. 1957 förordnat byråchefen i försvarsdep., hovr.rådet i hovr. för Övre Norrland Åke Paulsson att uppehålla exp.chefsämb. i samma dep.;
    s. d. förordnat ass. i hovr. för Övre Norrland Stig Marcus att uppehålla tjänsten såsom byråchef för lagärenden i försvarsdep.

 

    Socialdepartementet. K. M:t har
    20 dec. 1957 förordnat byråchefen för lagärenden i socialdep., hovr.rådet i Svea hovr. Liss Granqvist att fr. o. m. 1 febr. 1958 vara chef för socialdep :s rättsavd.;
    s. d. förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Bengt Hamdahl till byråchef för lagärenden i socialdep. fr. o. m. 1 febr. 1958.

 

    Kommunikationsdepartementet. Sedan K. M:t 6 dec. 1957 förordnatstatssekr. i kommunikationsdep. Erik Grafström till gen.dir. och chef för statens vattenfallsverk, har K. M:t 20 dec. 1957 förordnat byråchefen i ecklesiastikdep. Nils Hörjel till statssekr. i kommunikationsdep. fr. o. m. 1 jan.1958.

 

    Justitiekanslersämbetet. K. M:t har 6 dec. 1957 transporterat byrådir. hos justitiekanslersämb. Eric Brolinson till byrådir. hos med.styr. fr. o. m.1 jan. 1958.

 

    Justitieombudsmansexpeditionen.Till kanslichef har fr. o. m. den 1 jan. 1958 förordnats byråchefen Carl Gustaf Lidberg, till byråchef assessorn vid överståthållarämbetet C. G. Blomqvist samt fr. o. m. 1 febr. 1958 till sekreterare kanslisekreteraren B. J. E. Augustinsson.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    29 nov. 1957 förordnat ass. i Svea hovrätt Lars Ålund att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.;
    6 dec. 1957 utnämnt ass. i Svea hovrätt Sigvard Mejegård till rev.sekr.fr. o. m. 1 jan. 1958;
    s. d. förordnat hovr.rådet i hovr. för Övre Norrland Björn Zethræus, tingsdomarna i Torneå domsaga Eric Odevall och i Gällivare domsaga Carl-Magnus Elgenstierna samt t. f. tingsdomaren i Vättle, Ale och Kullings domsaga Gunnar Ohlsson att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    29 nov. 1957 utnämnt t. f. häradshövd. i Mellersta Värends domsaga, rev.sekr. Sven-Börje Jacobson till hovr.råd i hovr. över Skåne och Blekingefr. o. m. 1 dec. 1957;
    20 dec. 1957 förordnat envar av hovr.råden i Svea hovrätt Gösta Thulin och Gunnar Aquilon att fr. o. m. 1 jan. t. v. t. o. m. 31 mars 1958 vid ene. avd. i hovr. bestrida göromål som ankomma på lagman;

64 PERSONALNOTISER    s. d. till v. ordf. på avd. förordnat
    i Svea hovrätt hovr.råden Sven Afzelius, Erik Zethelius, Gösta Thulin, Gunnar Aquilon, Roland Senndahl, Ragnar Pihl, Nils Jansson, Nils Dillén, Stig Löwenhielm och Gösta Hagströmer, Afzelius fr. o. m. 1 jan. 1958 t. v. under sin återstående tjänstetid, Hagströmer fr. o. m. 1 jan. t. v.t. o. m. 30 juni 1958 och de övriga fr. o. m. 1 jan. 1958 t. v. t. o. m. 31 dec. 1962,
    i Göta hovrätt hovr.råden Nils Brodén, Sven Ruhe och Bo Dag, den sistnämnde fr. o. m. 1 jan. t. v. t. o. m. 30 sept. 1958 och de övrigafr. o. m. 1 jan. 1958 t. v. t. o. m. 31 dec. 1962,
    i hovr. över Skåne och Blekinge hovr.råden Tage Lundquist, Gunnar Ekström och Håkan Moberg fr. o. m. 1 jan. 1958 t. v. t. o. m. 31 dec. 1962,
    i hovr. för Västra Sverige hovr.råden Erik Ahlgren, Sigurd Wildte och Åke Bonge fr. o. m. 1 jan. 1958 t. v. t. o. m. 31 dec. 1962,
    i hovr. för Nedre Norrland hovr.råden Carl-Gustaf Asplundfr. o. m. 1 jan. 1958 t. v. t. o. m. 31 dec. 1962 och Gustav Malmer fr. o. m.1 jan. t. v. t. o. m. 30 juni 1958 samt
    i hovr. för Övre Norrland hovr.råden Gunnar Lindskog och Bo Rydstedt fr. o. m. 1 jan. 1958 t. v. t. o. m. 31 dec. 1962;
    s. d. till hovr.råd i Svea hovrätt fr. o. m. 1 jan. 1958 utnämnt t. f. rev.sekr., ass. i samma hovr. Erik Backman och rev.sekr. Sara Falk;
    s. d. till ass. fr. o. m. 1 jan. 1958 förordnat, i Svea hovrätt doc., adj. led. Lars Hjerner och adj. led. Erik Linder samt i Göta hovrättadj. led. Karl Lüning och Tore Landahl.