100 LITTERATURNOTISERJEROME HALL. Studies in jurisprudence and criminal theory. New York 1958.Oceana publications. 300 s. $ 6,00.
    Författaren till föreliggande uppsatssamling är en av Förenta staternas mera kända rättsteoretiker och kriminalister, och hans större arbeten, t. ex. hans »textbooks», synas vara allmänt spridda i hans hemland. I det nu anmälda arbetet har HALL sammanfört femton större uppsatser, av vilka de flesta tidigare publicerats i skilda engelskspråkiga periodica. De behandlade ämnena falla huvudsakligen inom den allmänna rättslärans och kriminalvetenskapernas område. Ehuru ej alla avsnitt synas lika betydande eller originella, finnas åtskilliga problemställningar och tankegångar som stimulera läsaren, trots det ej alltid lättillgängliga framställningssättet. Skall någon av författarens studier särskilt omnämnas, är det väl hans omfattande inlägg i den aktuella teoretiska debatten kring kausalitetslärorna inom rättsvetenskapen samt den rättspolitiska diskussionen kring förhållandet mellan psykiatri och straffrättsligt ansvar, ett ämne vilket som bekant f. n. sysselsätter den anglosaxiska kriminalvetenskapen i anledning av den kritik som med fog riktats mot den engelska rättens ståndpunkt i dithörande frågor.
I. A.

 

PHILIPP HUBER. Vom Lügendetektor zur Kriminalgraphologie. Hamburg 1958. Verlag fvr Kriminalistische Fachliteratur. 76 s. DM 4,40.
    Skriften ger en, delvis kritisk, redogörelse för de nyaste medlen i brottmålsförhörets tjänst, såsom den s. k. lögndetektorn, narkoanalysen, vissa testmetoder, t. ex. det berömda — eller kanske hellre beryktade - Rorschachprovet, samt den karaktärsbelysande grafologien. Bortsett från vissa av de nämnda metodernas tvivelaktighet ur rättsstatliga synpunkter, påvisas de felkvällor, vilka göra de åsyftade undersökningsmetodernas resultat mindre tillförlitliga.

I. A.

 

VILHELM AUBERT. Rett og samfunnsforskning. Oslo 1958. Universitetsforlaget.48 s. NKr. 7,00.
    I serien »Skrifter fra Institutt for samfunnsforskning» har den kände rättssociologen AUBERT i den föreliggande lilla skriften velat klargöra förhållandet mellan ett sociologiskt studium av rättslivet och den traditionella, dogmatiska rättsvetenskapen. Förf. har satt som sin huvuduppgift att ge studenterna någon vägledning om sociologiens betydelse för juridiken. Slutavsnittet, som behandlar samhällsvetenskaperna och begreppet gällande rätt, innehåller till väsentlig del en kritisk diskussion av vissa grundtankar i ALF ROSS' rättsfilosofi.
    Förf. uppmärksammar även svensk litteratur rörande rättsvetenskapensförhållande till andra samhällsvetenskaper men synes något godtycklig i sina hänvisningar till denna litteratur. Trots detta kan skriften anbefallas till bruk i studiet av den allmänna rättsläran även hos oss.

I. A.

 

TAUNO TIRKKONEN. Das Zivilprozessrecht Finnlands. Publikationen des Finnischen Juristenvereins. Serie D No 3. Helsinki 1958. XII + 102 s.
    I det rubricerade arbetet, vilket ingår som det tredje i serien »lus Finlandiae»,1 har förf. tydligen beflitat sig om att på minsta möjliga utrymme ge en allsidig bild av suomisk civilprocess. Stilen är hårt tuktad, klar och

 

1 Om »lus Finlandiae» se SvJT 1955 s. 61. - Föregångarna i serien äro: V. MERIKOSKI, Precis du droit de la Finlande (1954) och TAUNO SUONTAUSTA, La souveraineté des états (1955); om sistnämnda se SvJT 1956 s. 112 f.

LITTERATURNOTISER 101koncis som i en välskriven dom och därför trots sitt rika informationsinnehåll icke tröttande. Materialet har diponerats på följande sätt. Efter en inledning, omfattande historisk översikt, källor och litteratur, behandlas i fem särskilda avsnitt 1) processubjekt, processföremål, processens ställning i systemet m. m., domstolarnas organisation och parter, 2) bevisning, dom och rättsmedel m. m., 3) verkställighet, 4) rättegångskostnader och 5) förlikning och skiljemannaförfarande. Ett sakregister avslutar arbetet.

F. J. B. A.