Andra huvudtiteln. Andra huvudtiteln slutar för budgetåret 1959/60 på drygt 129 milj. kr., en ökning på 13 milj. kr. i förhållande till den nu löpande budgeten. Av denna ökning redovisar finansministern 10,1 milj. kr. som anslagsökningar av automatisk karaktär. Av dessa hänför sig c:a 2 milj. till anslagen Häradsrätterna: Ersättningar till nämndemän (400 000:—), Ersättning åt domare, vittnen och parter (1 milj.), Kostnader enligt lagen om fri rättegång (300 000:—) och Understöd för utomprocessuell rättshjälp (400 000:—). C:a 6 milj. kr. av den som automatisk betecknade ökningen hänför sig till fångvårdens kostnader med anledning av det ökade fångantalet och tillkomsten av nya anstalter.
    C:a 56,6 milj. kr. av totalsumman hänför sig till rättegångsväsendet och

NOTISER 135c:a 62,6 milj. till fångvården; till det senare beloppet skall också läggas större delen av posten Diverse på c:a 6,8 milj. kr.
    Justitieministern anmäler att arbetsläget vid domstolarna alltjämt karakteriseras av kraftig tillströmning av mål och ärenden och av höga arbetsbalanser. Nedre revisionen och hovrätterna har också anmält åtskilliga önskemål om personella förstärkningar, av vilka dock endast vissa tillstyrkas av justitieministern. Varken stadsdomstolsutredningen, som har att ta ställning till frågan om rådhusrätternas framtid, eller 1955 års domarutredning, som prövar frågan om domstolarnas behov av dömande personal, har ännu slutfört sitt arbete, vilket uppenbarligen gör att det är svårt att på högsta ort ta ståndpunkt till vissa önskemål som annars kanske i och för sig varit förtjänta av bifall.
    Svea hovrätt skall emellertid erhålla en ny ordinarie avdelning. I samband med ett omnämnande av den pågående utredningen angående hovrätternas domsområden gör justitieministern det intressanta uttalandet, att den personella förstärkningen av Svea hovrätt inte kan anses föregripa ett eventuellt förslag om minskning av hovrättens domkrets. Det kan nämnas att av de 7 139 mål som under tiden 1/10 1957—30/9 1958 inkom till hovrätterna 3 146 inkom till Svea hovrätt och att vid utgången av nämnda period 1 034 av samtliga 2 119 balanserade hovrättsmål låg i Svea. Det må också framhållas att hovrätten i sina petita målat en synnerligen mörk bild av situationen. Det läge vari hovrätten befinner sig säges vara från rättssäkerhetssynpunkt synnerligen otillfredsställande. Den långsamhet i handläggningen av mål, som är ofrånkomligen förknippad med hovrättens arbetsbörda, säges ha menliga följder för rättsvården. I samma utsträckning som kravet på snabb process icke kan upprätthållas minskas nämligen värdet av många av de obestridliga fördelar som nya RB erbjuder i jämförelse med den äldre processordningen. Med hänsyn till att brottsligheten stegras i oroväckande grad är det av stor betydelse, säger hovrätten, att icke samhällets reaktionsmöjligheter försämras.
    Samtliga hovrätter utom Svea har uttalat önskemål — dock utan att vinna bifall — om att lagmansämbete inrättas också på presidentavdelningarna.
    En allmän översyn har vidtagits av lönesättningen för den icke rättsbildade personalen i hovrätterna. En motsvarande åtgärd har företagits beträffande häradsrätternas personal. Därvid har särskilt beaktats att det i domsagor av normal storlek bör finnas ett rutinerat biträde som behärskar praktiskt taget all den verksamhet som ankommer på biträdespersonalen, till hjälp och stöd inte bara för samtliga övriga icke rättsbildade biträden utan också för notarierna, som ju i allmänhet börjar sin tjänstgöring utan praktisk erfarenhet av kansliarbete. Detta förefaller att vara en utmärkt princip.
    Samtliga hovrätter har begärt en revision av gällande lönegruppsindelning för domsagorna. Justitieministern anmäler att en undersökning är igång för att förslag i ärendet snarast skall kunna underställas riksdagen.
    Sju nya tingsdomarbefattningar föreslås och sex tingssekreterartjänster slopas.
    Norrbygdens och Mellanbygdens vattendomstolar förstärks med vardera en extra vattenrättsdomare.
    Tornedalens rättshjälpsanstalt beräknas för det nya budgetåret kräva ett väsentligt höjt anslag.

136 NOTISER    Fångvården disponerar f. n. över 79 anstalter med teoretiskt 4 312 platser,varav c:a 3 900 disponibla. Ett år tidigare var antalet c:a 100 mindre. Antalet intagna var 1/12 1958 4 638 mot 4 174 ett år tidigare. Fångvårdens resurser är alltså alltjämt otillräckliga. Man beräknar dessutom nu en maximibeläggning om 5 200 år 1960 och 6 800 år 1965. Åtskilliga nya anstalter är under färdigställande, under byggnad eller under planering. Utökningen av organisationen föranleder, som förut berörts, väsentliga höjningar av anslagen för driften. På kapitalbudgeten begärs dessutom 14,5 milj. till byggnadsarbeten. Intressantaste nyheten här torde vara att 2 milj. kr. begärs för att påbörja en av de nya anstalter (Österåker och Kumla) som skall ersätta Långholmen.
    En ny skyddskonsulent och två skyddsassistenter föreslås tillkomma.
    Anslaget för understöd åt verksamhet för frigivna fångar m. fl. föreslås höjt med 200 000:—.
    Slutligen är att nämna att för ett alldeles speciellt och ej så ofta återkommande behov, nämligen »Uppgående av gränsen mot Norge m. m.», begärs 250 000: —.

B. L.