Svenska föreningen för industriellt rättsskydd höll sitt årsmöte d. 12 mars 1958, på dagen 50 år efter det föreningen grundades. Med anledning av jubileet ägde i anslutning till årsmötet en högtidssammankomst rum i vilken deltogo ett stort antal föreningsmedlemmar samt särskilt inbjudna, däribland representanter för de danska, finska och norska föreningarna för industriellt rättsskydd. Högtidstalet hölls av föreningens nye ordf., generaldirektör Åke von Zweigbergk. Han framförde därvid även föreningen stack till prof. Gösta Eberstein, som under trettio år såsom föreningensordf. lett dess öden. Efter middagen gav prof. Eberstein en kåserande återblick på den svenska föreningens verksamhet och samarbetet mellan de nordiska föreningarna.
    D. 25 nov. 1958 höll föreningen tillsammans med Svenska gruppen av internationella föreningen för industriellt rättsskydd ett möte, varvid generaldirektör von Zweigbergk, prof. Seve Ljungman, byråchef Claës Uggla och byrådirektör Saul Lewin redogjorde för vad som förevarit vid den diplomatiska konferens som avhölls i Lissabon d. 6—31 okt. 1958 för revision av Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten och vissa andra överenskommelser på angränsande områden.
    Föreningens styrelse har utgjorts av generaldirektör von Zweigbergk, ordf., prof. Ljungman, v. ordf., civilingenjör Harry Onn, skattm., överingenjör Gösta Dahl, direktör Gunnar Dahlén, prof. Eberstein, byråchef Magne Falk, adv. Nils Köhler, direktör Gustaf Settergren och disponent Chr. von Sydow. Sekr. är byrådirektör Frithiof Berglund och bitr. sekr. jur.kand. Sten Tengelin. Föreningen har omkring 300 medlemmar.
    Tidskriften NIR, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, vilken föreningen utger tillsammans med systerföreningarna i Danmark, Finland och Norge samt med stöd av Nordiska bokförläggarrådet och Nordisk union för komponisträttigheter, har 1958 utkommit med sin 27 :e årgång.
    Genom Svenska gruppen av Internationella föreningen för industriellt rättsskydd är föreningen ansluten till Internationella föreningen för industriellt rättsskydd (AIPPI). Gruppen höll årsmöte d. 12 mars 1958 samt tillsammans med svenska föreningen det tidigare nämnda mötet d. 25 nov. 1958.
    Under Svenska gruppens värdskap avhölls d. 26—31 maj 1958 i Stockholm AIPPI :s 23 :e kongress med över 1 000 deltagare från 33 länder (SvJT1958 s. 618). Kongressarbetet handhades av en av gruppen utsedd organisationskommitté. Prof. Ljungman var kommitténs ordförande, direktör Settergren ordförande i den särskilda finanskommittén, civilingenjör Onn generalkommissarie, civilingenjör Sigvard Boman kassaförvaltare och jur.kand. Tengelin sekreterare. Till kongressen utgavs ett engelsktspråkigt nummer av NIR, innehållande bl. a. en översikt av nordisk rättsutveckling och lagstiftning på det internationella rättsskyddets område samt en översättning av varumärkes- och firmautredningens förslag till ny varumärkeslag.

140 NOTISER    Gruppens styrelse har utgjorts av prof. Ljungman, ordf., generaldirektör von Zweigbergk, v. ordf., civilingenjör Onn, skattm., civilingenjör Ivar Bergenstråhle, överingenjör Dahl samt jur. kand. Tengelin, vilken tillika tjänstgjort som sekr. Gruppen har ett 100-tal medlemmar.