Västra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll ordinarie sammanträde d. 28 mars 1958. Efter då förrättat val har styrelsen följande sammansättning: advokaterna Sven Colleen, ordf., Curt Blomkvist, v. ordf., Dag Magnusson och Nils Jacobsson, Göteborg, Göran Linnander, Borås, Henry Friberg, Uddevalla, Georg Kjällgren, Trollhättan, och Rudolf Lidmar, Halmstad, ordinarie ledamöter, samt adv. Ewert Storm, Skara, suppl. Sekr. och kassaförv. har varit adv. Tor Setterberg och klubbm. adv. Gunnar Brockman.
    Till avdelningens representanter i samfundets nämnd valdes advokaterna Tor Setterberg, Bo Björck, Lars Odert och Gösta Sjögren, Göteborg, Bo Gillis Heijl, Borås, och Per Tottie, Uddevalla. Till suppl. i nämnden valdes advokaterna Arne Jörgensen, Folke Andersson, Åke Eckerstein och Hjalmar Swedberg, Göteborg, Tore Ljungberg, Skövde, och Sture Bernstone, Vänersborg.
    Vid sammanträdet höll prof. Knut Rodhe, Stockholm, föredrag över »Aktuella problem kring köplagen». Avdelningen har vidare under året anordnat diskussionsaftnar med inledningsanföranden d. 16 jan., 20 febr., 12 juni, 25 sept., 30 okt. och 27 nov. D. 10 dec. hölls en sammankomst i Uddevalla mellan medlemmar i Den Norske Sakförerforenings andre krets och ledamöter i avdelningen med föredrag av adv. Urban Kihlman, Göteborg, över »Norsk och svensk äktenskapsrätt».
    Avdelningen hade vid 1958 års utgång 195 ledamöter.

 

    Mellersta avdelningen av Sveriges advokatsamfund har haft årsmöte d. 29 mars 1958 i Karlstad. Efter då förrättade val har styrelsen följande sammansättning: advokaterna Otto Lange, Kristinehamn, ordf., Karl Gezelius, Falun, Harry Gombrii, Västerås, sekr., Harald Håkansson, Uppsala, och Torsten Malm, Örebro. Styrelsesuppl.: advokaterna Birger Gezelius, Falun, Gösta Kalén, Västerås, Fritz Helmer, Karlstad, Kurt Winberg, Uppsala och Hans-Gustaf Grefberg, Örebro. Revisorer: advokaterna Sven Peter Troili och Anders von Zweigbergk, båda Västerås, med Hilding Hermansson, Karlstad, och Nils Åkesson, Kristinehamn, som suppl. Ledamöter i samfundets nämnd: advokaterna Josef Frenander, Örebro, Mats Gerdén, Falun, Harry Gombrii, Västerås, och Aje Werner, Karlstad, med advokaterna Lars-Erik Widell, Karlskoga, Bertil Sylwan, Falun, Adolf Hamilton, Uppsala, och Folke Adelsohn, Karlstad, som suppl.
    Vid sammanträdet höll adv. Sven Colleen föredrag över ämnet »Den biträdande juristens löne- och arbetsförhållanden».
    Avdelningens medlemsantal var vid 1957 års utgång 113.