NOTISER 143    Norra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll ordinarie möte i Gällivare d. 29 mars 1958. Sedan de vanliga föreningsärendena behandlats talade lagmannen Einar Holm över ämnet »Att vara domare», varefter förekom diskussion. I anslutning till mötet hade för medlemmarna med damer anordnats en mycket uppskattad resa till Svolvaer och fiskeflottan därstädes.
    Styrelsen har efter årsmötet utgjorts av advokaterna Rudolf Ahlgren, Umeå, ordf., Erik Schmeling, Östersund, v. ordf., Sigurd Nilsson, Umeå,sekr., Gunnar Abersten, Sundsvall, Göte Hammarbäck, Gävle, och Anders Wanhainen, Luleå, med advokaterna Ulf Berglöf, Skellefteå, Theodor Lundberg, Luleå, och Frans Victor, Östersund, såsom suppl. Ledamöter i samfundets nämnd äro advokaterna Rickard Bergengren, Härnösand, Ragnar Forssberg, Hudiksvall, och Einar Wallin, Luleå, med advokaterna Hans Lindberg, Gävle, Alex Rehn, Skellefteå, och Tryggve Wallén, Kiruna, såsoms uppl. — Avdelningen har f. n. 96 medlemmar.

 

    Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    22 dec. 1958, med motsv. entled. för fiskalen i Göta hovr. Rune Lindgren, förordnat tingssekr. Bo Frank till sekr. i 1951 års rättegångskomm.;
    2 jan. 1959 förordnat civ.ing. S.-E. Angert, jur. dr L. Geijer, byrådir. I. Grundin, tekn. dr Chr. Jacobæus, krigsrådet C. Nilsson, adv. W. Pehrsson och civ.ing. H. Romanus att såsom experter biträda utredn. mannen för översyn av 1949 års lag om rätten till arbetstagares uppfinningar (1958 s. 628);
    10 jan. 1959 förordnat stadsing. H. Carlsson, hovr.rådet i hovr. för Nedre Norrland V. Körlof, jur. kand. R. Romson, civ.ing. E. Thyreen, byrådir. E. G.Wannfors, v. stadsjuristen E. G. Westman och t.f. gen.dir. L. E. Öjborn att såsom experter för vissa frågor biträda 1954 års fastighetsbildningskomin.;
    12 jan. 1959 förordnat lagbyråchefen i justitiedep. Sten Rudholm att såsom expert biträda författningsutredn. (1954 s. 683);
    s. d. dels utsett pres. i hovr. över Skåne och Blekinge Björn Kjellin att vara ordf. vid de inom justitiedep. pågående överläggningarna för samordning av åtgärderna mot ungdomsbrottsligheten, dels ock förordnat överläkaren Hans Curman och jur. kand. Sven Larsson att såsom experter biträda vid samma överläggningar (1958 s. 407).
    21 jan. 1959 förordnat ass. i kammarrätten Sten von Otter att såsom expertbiträda 1955 års valutredning (1955 s. 447) ;
    23 jan. 1959 förordnat just.rådet Hugo Digman att verkställa utredn. av frågan om rätt till gravplats och därmed sammanhängande frågor;
    29 jan. 1959 förordnat fil. kand. Ann Båge att såsom expert biträda 1956 års klientelundersökning rörande ungdomsbrottslingar (1956 s. 544).

 

    Riksdagens lagutskott. Första lagutskottet har till ordf. omvalt borgmästaren Olov Rylander. V. ordf. är liksom föregående år f. cementgjutaren Emil Ahlkvist. Såsom ledamöter ha, utöver Rylander, invalts tre jurister, samtliga advokater, nämligen Georg Branting och Ingrid Gärde Widemar från I kamm. samt Birger Gezelius från II kamm. Av suppleanterna äro fyra jurister, nämligen från I kamm. häradshövdingen Erik Alexanderson och sekreteraren Olof Palme samt från II kamm. häradshövdingen Nils Gustaf Fröding och jur. kand. Astrid Kristensson. Sekr. är hovrättsassessorn Gunnar Ekblad och notarie med sekr.göromål hovrättsassessorn Torsten Löwbeer.
    I andra lagutskottet har I kamm:s förste vice talman Axel Strand omvalts till ordf. och till v. ordf. har omvalts hemmansägaren Edvin Jacobsson. I utskottet finnes icke någon jurist invald. Sekr. är hovrättsfiskalen Erik Holmberg och notarie med sekreterargöromål hovrättsfiskalen Nils Olof Wentz.

144 PERSONALNOTISER    Även tredje lagutskottet har omvalt sitt presidium. Ordf. är sålunda prof. Hugo Osvald och v. ordf. fiskaren Hans Levin. Av ledamöterna äro två jurister, nämligen häradshövdingen Erik Alexanderson från I kamm. och prof. Henrik Munktell från II kamm. Av suppleanterna är en jurist, nämligen t. f. byråchefen Bo Siegbahn från I kamm. Sekr. är hovrättsassessorn Mauritz Bäärnhielm och notarie med sekr. göromål hovrättsassessorn Lennart Persson.