GEORGES STRASCHNOV en collaboration avec SVANTE BERGSTRÖM & PAOLO GRECO. Protection internationale des »droits voisins». Fondements et principes d'une convention multilatérale. Bruxelles 1958. Établissements Émile Bruylant. 208 s.B. fr. 240.
    »Les droits voisins» är den numera internationellt använda — ehuru påvissa håll kritiserade — samlingsbeteckningen på de rättigheter som tillkomma eller anses böra tillkomma utövande konstnärer, grammofonfabrikanter och radioföretag (se SvJT 1957 s. 511). Det under senare tid intensifierade arbetet på att få till stånd ett internationellt skydd för dessa kategorier — för närvarande föreligga två konventionsutkast, det ena utarbetat inom Bernunionen-Unesco och det andra inom Internationella arbetsorganisationen — har föranlett ett par betydelsefulla undersökningar av denna fråga. I SvJT (1958 s. 185) har tidigare omnämnts prof. EUGEN ULMERS värdefulla monografi. I förevarande volym ha de båda nu aktuella utkasten upptagits till kritisk granskning av dr GEORGES STRASCHNOV i samarbete med preceptor SVANTE BERGSTRÖM och prof. PAOLO GRECO. Förf. ha mer eller mindre nära förbindelser med radiointressen — dr Straschnov är juridiskrådgivare åt europeiska radiounionen och hans medförf. anlitas som sakkunniga av den svenska resp. italienska radion — och i förstone kunde man därför tro att här vore fråga om en plädering för radioföretagens speciella synpunkter i sammanhanget. Så är emellertid icke fallet. Arbetet är helt objektivt och av rättsvetenskaplig art. Det är av hög kvalitet och belyser på ett ypperligt sätt de komplicerade frågeställningarna på detta egenartade område.
    Boken har ett förord av Bernbyråns förutvarande direktör BÉNIGNE MENTHA. I ett bihang återfinnas bl. a. texterna till de nämnda utkasten.

T. H-r

 

    Ur Nordiska tidskrifter 1958

 

    Nordisk Administrativt Tidsskrift. H. 3—4. Förhandlingarna vid Det Nordiske administrative forbunds 12. almindelige møde i Reykjavik den 16.—19.maj 1958, s. 269—481 (jfr SvJT 1958 s. 344).
    Svensk lantmäteritidskrift. H. 5—6. V. KÖRLOF, Ersättning vid expropriation— några synpunkter, s. 315—322, och Intrångsersättning vid expropriation, s. 323—329.
    Tidskrift för kriminalvård. H. 4. HERMAN JANSSON m. fl., Behandlingspraxis i expertbelysning, s. 45—49.— BÖRJE LENNMARK, Riksdagen och ungdomsbrottsligheten, s. 55—64.

C. H.

 

13 —593004. Svensk Juristtidning 1959