Svenska samfundet för jämförande rättsforskning höll årsmöte å Stockholms högskola d. 5 mars 1958. Därvid omvaldes till samfundets ordf. f. justitierådet Emil Sandström samt till övriga led. av styrelsen justitierådet Sven Edling, professorerna Nils Herlitz, Seve Ljungman, Åke Malmström (v. ordf. och sekr.) och Karl Olivecrona, lagbyråchefen Sten Rudholm samt f. d. hovrättsrådet Allan Björklund. Efter årsmötet bevistade deltagarna en föreläsning å högskolan av prof. Harold J. Berman, Harvard University, över ämnet »Socialist Legality and the Rule of Law».
    Styrelsen har fortlöpande hållit kontakt med Association internationale des sciences juridiques (AISJ), Paris, till vilken organisation det svenska samfundet är anslutet. President i AISJ är alltjämt justitierådet Sandström. I denna sin egenskap har han bl. a. deltagit i överläggningar i Warszawa i sept. 1958 om »The Rule of Law as understood in the Eastern Countries». Samfundet har genom sekr. varit representerat vid den av Académie internationale de droit comparé anordnade rättsvetenskapliga världskongressen i Bryssel d. 4—9 aug. 1958 samt vid den internationella kurs, som inleddes d. 11 aug. 1958 av den nygrundade Faculté internationale de droit comparé i Luxemburg.
    Alla intresserade jurister äro välkomna såsom medlemmar i samfundet. Årsavgiften är 10 kr. Anmälan kan ske till sekr. prof. Malmström, adr. Universitetshuset, Uppsala. Samfundet har f. n. ett 50-tal medlemmar.

 

    Försäkringsjuridiska föreningens styrelse utgöres fr. o. m. 1959 av direktören Bengt Petri, ordf., justitierådet Erik Tammelin, v. ordf., direktören J. G. Lindström, sekr., lagbyråchefen Sten Rudholm, direktören Gerhard Grabe, prof. Phillips Hult, direktören Staffan Björkman och adv. Sigrid Beckman. Styrelsesuppleanter äro prof. Jan Hellner och jur. kand. Arne Hallström. Revisorer äro direktören Olof Alexanderson och direktören Sven Lidman.
    Under år 1958 har föreningen sammanträtt fem gånger. Föredrag har vid de fyra första sammanträdena hållits av resp. dr. jur. Stig Jørgensen och justitierådet Halvar Lech om »Ersättning i anledning av personskada och förlust av försörjare», byråchefen L. W. Vogel om »Konkurrenslagstiftningen och försäkringsverksamheten», direktören Erik Bendz om »Några spörsmål i anslutning till pågående revision av lagen om försäkringsrörelse», och hovrättsrådet E. Conradi över ämnet »Om skadestånd och försäkring vid atomreaktordrift». Vid ett sammanträde har estradsamtal förts över ämnet »Försäkring och värdering». — Föreningen har 294 aktiva och 28 passiva medlemmar.

 

    Föreningen Sveriges auditörer. Föreningens styrelse utgöres av auditörerna Allan Wirgin, Sthm, ordf., Gösta Wilkens, Göteborg, v. ordf., Knut Ljungberg, Sthm, sekr. och skattm., Titus Linnell, Sthm, och Sture Borgquist, Lin-

NOTISER 217köping, med Åke Svensson, Halmstad, och Frans Victor, Östersund, som suppl.
    Föreningen deltog föregående år med tre representanter i Det sjätte nordiska militärjuristmötet i Norge.
    Medlemmarnas antal uppgår till 60.