Föreningen yngre jurister vid Svea hovrätt har under år 1958 hållit fyra sammanträden. D. 21 febr. redogjorde adv. Hjalmar Petri och stadsfiskalen Lennart Asplund för sin syn på hovrätten i föredrag över ämnet »Hur vi ser på hovrätten». Vid årsmötet d. 25 april höll justitierådet Nils Beckman föredrag om »Lagtillämpning och prejudikat». Vid ett möte i vattenöverdomstolens lokaler d. 28 okt. talade lagmannen Nils Viklund om »Vattenkraft och naturskydd». Vid föreningens julsammankomst d. 16 dec. höll assessorn och docenten Gustaf Petrén föredrag över ämnet »Domstolarnas lagprövningsrätt och de medborgerliga rättigheterna». I samarbete med Sveriges Juristförbund höll föreningen vidare d. 29 okt. ett sammanträde för diskussion av aktuella lönefrågor. D. 26 febr. anordnades ett studiebesök i Stockholms polishus, där kriminalkommissarien Paul Hallberg, byrådirektören Lars Gunnar Fernqvist och t. f. förste stadsfiskalsassistenten Kurt Lindroth visade lokalerna samt redogjorde för kriminalpolisens och åklagarmyndighetens organisation och verksamhet. D. 1 sept. for föreningens medlemmar på båtutflykt från Södertälje över Mälaren till Stockholm.
    Under hösten anordnade föreningen en föredrags- och besöksserie för orientering kring aktuella förhållanden inom kriminalvården under medverkan av byråchefen Torsten Eriksson, fångvårdsdirektören Gunnar Rudstedt och skyddskonsulenten Börje Nyblom, vilka talade om dagsläget inom fångvården, byråchefen Lars Bolin, barnavårdsdirektören Karl-Erik Granath och stadsfiskalen Sten Mattsson, vilka redogjorde för samhällsåtgärder mot kriminell ungdom, samt andre läkaren vid rättspsykiatriska kliniken Karl-Erik Törnqvist, doc. Sander Izikowitz och direktören vid Stockholms stads nykterhetsnämnd Olof Burman, vilka talade om behandling av alkoholister och psykiskt sjuka brottslingar. Studiebesök gjordes vid fångvårdsanstalten på Långholmen, i Barnbyn i Skå, på Lillsjö ungdomsgård i Ulvsunda, på Beckomberga sjukhus samt vid anstalterna Roxtuna och Skenäs.
    I övrigt har föreningen sysslat med olika personal- och tjänstgöringsfrågor.
    Som styrelse under verksamhetsåret 1958/59 fungera assessorn Einar Mogård, ordf., adj. led. Bengt Rydin, v. ordf., fiskalerna Sven-Eric Nilsson, sekr., och Bertil Voss, kassaförv., samt assessorn Torsten Löwbeer med assessorerna Michael von Koch, Lars Wilhelmsson och Ingrid Hilding samt adj. led. Ulf Nordenson och vattenrättssekreteraren Göran Atmer som suppl. — Föreningen har vid årsskiftet 1958/59 omkring 125 medlemmar.

 

    Föreningen yngre jurister under Göta hovrätt har under 1958 sammanträtt en gång. Föreningens styrelse har under det gångna året utgjorts av assessorn Börje Smedberg, ordf., assessorn Tore Landahl, v. ordf., fiskalen Jan Heuman, sekr. och kassaförv., samt fiskalerna Ulla Maiander och Ulf H:son Gad, med fiskalerna Lars-Erik Cronholm och Gunnar Torgils som suppl. Föreningen har omkring 45 medlemmar.

 

    Föreningen yngre jurister i Skåne och Blekinge höll sitt årssammanträde d. 19 dec. 1958. Till föreningens styrelse för verksamhetsåret 1958/1959 valdes assessorn Jan-Erik Elliot, ordf., assessorn Ove R:son Nelander, v. ordf., fiskalen Leif Ekberg, sekr. och kassaförv., samt: assessorn Sigvard Benndorf

NOTISER 219och tingssekreteraren Gunnar Danielson med tingssekreterarna Örjan Wetterberg och Iwan Lindh samt fiskalen Carl-Axel Petri som suppl. Vid sammanträdet talade presidenten Björn Kjellin över ämnet »Redogörelse för pågående konferenser angående ungdomsbrottslighet». Föreningen har därutöver hållit sammanträden d. 31 maj och d. 30 aug. 1958. Föreningen har omkring 50 medlemmar.