Föreningen yngre jurister vid hovrätten för Västra Sverige har under det gångna verksamhetsåret sammanträtt tre gånger, varvid föreningsangelägenheter avhandlats. Föreningen har därjämte, i samband med traditionell vårfest, firat sitt tioårsjubileum. Styrelsen utgöres nu av adj. led. Lars Thorleif, ordf., adj. led. Jan-Eric Jagander, v. ordf., fiskalen Björn Eilard, sekr. och kassaförv., samt adj. led. Birger Helling och Sten Leire. Föreningen har omkring 30 medlemmar.

 

    Stockholms rådhusrätts domareförening sammanträdde till ordinarie årsmöte d. 19 april 1958. Föreningen och Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund hade gemensamt sammanträde d. 28 febr. 1958. D. 5 sept. 1958 anordnade föreningen för sina medlemmar subskriberad middag med dans.
    Såsom styrelse har under året fungerat borgmästaren Yngve Kristensson,ordf., rådmannen Eric Gauffin, intill sin död d. 4 maj 1958 v. ordf., rådmannen Henning Bruce, assessorerna Ingvar Ågren och Gunnar Sterner samt t. f. assessorerna Ella Köhler, sekr. och kassaförv., och Jan Schnell. Suppl. ha varit rådmännen Harry Hector, Allan Wirgin och Rickard Kettner, assessorerna Åke Asp och David Glück, sekreteraren Ingrid von Möller samt domaraspiranten Ernst Themptander. — Medlemsantalet har under året uppgått till omkring 170.

 

    Mälarprovinsernas stadsdomareförening. Styrelsen har under 1958 utgjorts av borgmästaren Olov Rylander, ordf., samt borgmästaren Henrik Nyman och rådmannen Olle Knöös med rådmannen Eric Ljunggren som suppl. Föreningen har ett 40-tal medlemmar.

 

    Jönköpings juridiska förening höll år 1958 årsmöte d. 25 april med föredragav prof. Knut Rodhe över ämnet »Aktuella problem kring köplagen». Höstsammanträde hölls d. 2 dec. med föredrag av f. d. justitierådet Ragnar Gyllenswärd över ämnet »Högsta domstolen». Föreningens styrelse har utgjorts av landsfogden Bertil Ankar, ordf., presidenten Joel Laurin, v. ordf., häradshövdingen Erik Ekstedt, hovrättsrådet Sven Ruhe, adv. Hans Sundström, landssekreteraren Åke Sylwan och hovrättsfiskalen Rune Lindgren, kassaförv., medborgmästaren Nils Rappe, häradshövdingen Folkard von Scherling och adv. Per Tham som suppl. Antalet medlemmar uppgår till omkr. 140.

 

    Norra Kalmar läns juristförening har under 1958 hållit sammanträden d. 8 mars vid föreningens 30 års jubileum, då hovrättspresidenten Laurin höll föredrag om aktuella lagstiftningsfrågor, och d. 29 nov. med föredrag av rektorn Erik Lindberg vid Långanäs yrkesskola om skyddsuppfostran. Föreningens styrelse utgöres av häradshövding Sture Hasslow, ordf., häradshövding P.-O. Hainer, v. ordf., adv. Åke Eckerström, sekr., samt f. borgmästaren Folke Holmberg och advokaterna Paul Leander och Åke Torstensson. Föreningen har ett 30-tal medlemmar.