LITTERATURNOTISER 283ALICE QUENSEL. Äldsta dotter. Minnen av Stockholm och ämbetsmannafamilj. Sthm 1958. Wahlström & Widstrand. 195 s. Kr. 16,50, inb. 22,50.
    F. d. undervisningsrådet ALICE QUENSEL, som är äldsta dotter till »unga justitierådet» Eberhard Quensel (SvJT 1946 s. 632) och sondotter till »gamla justitierådet» J. A. C. Quensel (SvJT 1941 s. 354 nr 92), har med släkten Quensels kända förmåga att kunna minnas och berätta skildrat barndomshemmet vid Luntmakaregatan, där hon vuxit upp tillsammans med bröderna presidenten i kammarrätten, f. d. statsrådet Nils Quensel, regeringsrådet Gösta Quensel och advokaten Conrad Quensel. Memoarerna ha sitt särskilda intresse för jurister därför att den skildrade högreståndsmiljön domineras av Rättens majestät i gammaldags mening.

N. B.

 

AXEI, H. PEDERSEN. Byggeriets retlige og økonomiske organisation. 3:e omarb.uppl. Kbhvn 1958. Gads. 261 s. Dkr. 28,00.
    Landsretssagfører dr. jur. h.c. AXEL H. PEDERSENS arbete om den rättsliga och ekonomiska regleringen av byggnadsverksamheten i Danmark åtnjuter i hemlandet anseende av en klassiker på området. Beträffande dess nu utgivna 3:e uppl. kan i stort sett hänvisas till prof. PER STJERNQUISTS tidigare anmälan av boken i SvJT 1952 s. 448. Den detaljrika redogörelsen — grundad på olika typer av sedvanliga standardkontrakt och vidlyftig domstolspraxis — för rättsförhållandena mellan entreprenör och byggherre och därmed sammanhängande spörsmål har, såsom där påpekats, framför allt praktiskt intresse. Men arbetet är välkänt även för den inledande historiska översikten, vari förf. uppehåller sig bl. a. vid den bekanta s. k. Albertikraschen år 1908 och dess vittgående återverkningar på Danmarks ekonomiska liv. Mot denna bakgrund ivrar förf. för en sådan tillsyn över kreditgivningen till byggnadsproduktionen att fallissemang av detta slag skall kunna undvikas. Med nöje studeras det avslutande kapitlet om fastigheters namn och de exempel därpå som förf. lämnar såsom stöd för sin uppfattning, att även det enskilda initiativet beträffande namngivningen är i behov av kontroll.

S. F.

 

WERNER ROMANG. Zuständigkeit und Vollstreckbarkeit im internationalen und schweizerischen Luftprivatrecht. Winterthur 1958. (Diss. Zürich.)Verlag P. G. Keller. XXV + 277 s. Sfr. 30,00.
    Jurisdiktions- och exigibilitetsproblemen har erhållit ganska skiftande lösningar i de internationella lufträttsliga konventionerna. Under senare år har, inte minst genom det åskådningsmaterial som judikaturen tillhandahållit, uppmärksamheten alltmera riktats på olägenheterna i den nuvarande ordningen. Förevarande arbete innehåller en utförlig och ambitiöst gjord genomgång av de synpunkter, som framkommit under konventionsförarbeten och i rättslitteraturen. Själva materialsammanställningen har sitt givna värde. Undersökningen utmynnar i en livlig rekommendation att genomföra förslaget att upprätta en särskild internationell lufträttslig domstol för att därigenom åstadkomma den eftersträvansvärda enhetligheten i tolkningen av konventionsbestämmelserna. Man torde dock ha anledning att starkare än förf. understryka de vanskligheter, varmed det praktiska förverkligandet av denna tanke måste vara förbundet (jfr SvJT 1957 s. 20 f.).

K. G.