298 NOTISER    Svensk Avdelning av International Law Association hade sitt ordinarie årssammanträde d. 29 maj 1958 i Stockholm. Härvid förekom förutom föreningsangelägenheter kortfattade orienteringar inför International Law Associations konferens i New York i september 1958. Sålunda behandlade justitierådet Algot Bagge frågan om »International Rivers», docenten Lars Hjerner redogjorde för »Monetary Law» och prof. Hilding Eek lämnade en orientering dels beträffande »Reciprocal inforcement of foreign judgement», dels beträffande arbetet med »Charter of the United Nation's Committee».
    Såsom huvudämne vid årsmötet förekom en diskussion över ämnet »Nationalisering av utländsk undersåtes egendom», till vilken adv. Nils Berglund var inledare.
    International Law Association höll sin ordinarie konferens i New York i september, vid vilken ett flertal medlemmar av den svenska avdelningen deltogo.
    Föreningens styrelse utgöres av justitierådet Bagge, ordf., justitierådet Emil Sandström, v. ordf., samt adv. Bertil Ahrnborg, adv. Berglund, justitierådet Sigurd Dennemark, prof. Eek, riksmarskalken Birger Ekeberg, prof. Torsten Gihl, skeppsredaren Emanuel Högberg, direktören Alvar Lindencrona, prof. Håkan Nial, ambassadören Sture Petrén, lagbyråchefen Sten Rudholm, utrikesministern Östen Undén samt hovrättsrådet Hugo Wikander.
    Föreningen har 156 medlemmar. Föreningens sekr. och kassaförv. är adv. Claës Palme.

 

    Svensk Förening för Internationell Sjörätt hade sitt ordinarie årssammanträde d. 3 juni 1958 i Stockholm. Härvid lämnade föreningens ordförande en orientering rörande förarbetena för Comité Maritime Internationals konferens i Knokke i september 1958. Justitierådet Erik Hagbergh lämnade härefter en orientering angående det nyligen påbörjade arbetet på en revision av sjölagen.
    Huvudämnet vid årsmötet utgjordes av en diskussion över frågan vilket lands begränsningslag som skall tillämpas vid fartygskollision. Jur. dr Nils Grenander gav en inledande översikt, vilken föranledde en livlig diskussion.
    Föreningen har under året avgivit yttrande till Comité Maritime International över en question är avseende frågan om handelsfartygs rättsliga ställning i utländsk hamn. Vidare har av föreningen tillsatts en kommitté för att förbereda yttrande över en av Comité Maritime International utsänd question är avseende redarens ansvar för atomdrivna fartyg. I kommittén ingå dispaschören Kaj Pineus, assuransdirektören Niklas Kihlbom, direktören Fritiof Nordborg och adv. Claës Palme. Ledamöterna av den svenska kommittén ha också av föreningen utsetts att vara medlemmar av den av Comité Maritime International tillsatta kommitté, som behandlar atomfrågan.
    På hemställan av Comité Maritime International har föreningen under året dessutom utsett representanter i kommittéer som tillsatts av Comité Maritime International för behandling av följande frågor:
    Enhetliga regler vid fastställande av skadestånd vid fartygskollision, adv. Palme och direktören Rainer Hornborg;
    Handelsfartygs ställning i utländsk hamn, lagbyråchefen Sten Rudholm ;
    Enhetlig tolkning av art. 10 i Haag-reglerna av år 1934, justitierådet Hagbergh. I denna kommitté ingår även dispaschören Pineus, som utsetts av Comité Maritime International;

NOTISER 299    Revision av art. 14 i den internationella konventionen av år 1910 beträffande bärgning, jur. dr Grenander;
    Letters of indemnity och marginalklausuler, direktören Fritiof Nordborg och bankdirektören Lars Fogelklou.
    Föreningens styrelse utgöres av: dispaschören Pineus, ordf., justitierådet Hagbergh, v. ordf., samt direktören Emanuel Högberg, assuransdirektören Niklas Kihlbom, direktören Folke Lindahl, direktören Henning Müller, assuransdirektören Nils Rogberg och assuransdirektören C. E. Åhmansson, medsuppl. direktören Torsten Andersson, hovrättsrådet Allan Björklund, jur. dr Grenander, hamndirektören Helge Linder, direktören Nordborg, lagbyråchefen Rudholm och hovrättsrådet G. F. von Sydow.
    Föreningen har omkr. 130 medlemmar. Föreningens sekr. och kassaförv.är adv. Palme.