Ombudsmannen för näringsfrihetsfrågor lämnar i häfte 2 årgång 1959 av Pris- och kartellfrågor en redogörelse för sin verksamhet under 1958. Under året har sammanlagt 10 ärenden avseende tillhopa 85 i kartellregistret redovisade överenskommelser behandlats. Av dessa ärenden har två avskrivits sedan de ifrågavarande avtalen upphävts eller i sådan mån ändrats att för närvarande ytterligare åtgärder ansetts ej böra vidtagas. De återstående åtta ärendena var vid utgången av år 1958 icke slutbehandlade.
    Inom ämbetet har under 1958 vidare handlagts sammanlagt 154 anmälningar av enskilda företagare mot olika former av konkurrensbegränsningar. Av dessa anmälningar hade 46 inkommit under tidigare år. I sju ärenden befanns erforderligt att bringa saken under näringsfrihetsrådets prövning,

NOTISER 363medan 22 ärenden kunde avskrivas, enär det påtalade missförhållandet hade undanröjts. I 35 ärenden har ämbetet funnit erforderligt att begära utredning genom statens pris- och kartellnämnd.
    Liksom tidigare har ombudsmannen under år 1958 i Pris- och kartellfrågor redovisat vissa ärenden, som bedömts vara av större intresse. En del av dessa ärenden har innefattat skadlig verkan av konkurrensbegränsning, som emellertid undanröjts i samband med ärendets handläggning inom ämbetet. Dessa ärenden har bl. a. avsett vägran att på vanliga villkor leverera till ensam köpsförening, enskild nyetableringskontroll inom fotohandeln samt vissa bojkottåtgärder. I sistnämnda fall uttalade ombudsmannen, att bojkottåtgärder i syfte att hindra obekväm konkurrens måste anses innefatta konkurrensbegränsning med skadlig verkan.
    I andra ärenden har skadlig verkan av konkurrensbegränsning bedömt sicke vara för handen. I flera fall har det härvid varit fråga om selektiv försäljning av märkesvaror. I den mån den selektiva försäljningen skett enligt konsekventa grunder har ombudsmannen icke, ur de synpunkter som ämbetet har att företräda, haft något att invända mot att märkesvaran förbehållits vissa återförsäljare. Kolonialvarugrossister har i några fall vägrat upptaga affärsförbindelse med återförsäljare, som driver aktiv priskonkurrens. Ombudsmannen har funnit att om vägran att leverera väsentligen motiveras av hänsyn till en återförsäljares ekonomiska omständigheter leveransvägran icke kan anses vara ur allmän synpunkt otillbörlig. Samma är förhållandet då en leverantör med fog kan hävda, att vederbörande återförsäljares personliga egenskaper diskvalificerar honom som kund.

S. L.