Nyttjanderätt

 

    Svensk rättspraxis. Obligationsrätt. Nyttjanderätt till fast egendom 1952—1956 av Fritjof Lejman, SvJT 1958 s. 14.
    Folke Larsson Undersökning rörande jordbruksarrenden. I, Avtalsförhållandena (1957, 75 s.). II, Avgifter m. m. (1958, 47 s.). Medd. fr. jordbruketsutredningsinstitutet 2,8. I anm. av Peter Westerlind SvJT 1958 s. 100.
    Lag 27 juni 1957 om fiskearrenden m. m., NJA II 1957 s. 211.
    Arvid Ribbing Fiskearrendelag (1957, 36 s.). — SvJT 1958 s. 185.
    Lag 7 dec. 1956 om rätt i vissa fall för hyresgäst till nytt hyresavtal, NJA II 1956 s. 147.
    Ändringar i hyresregleringslagen m. m. Lagar 7 dec. 1956, NJA II 1956 s. 147.
    Gunnar Molin Ogiltigförklarande av uppsägning till avflyttning (beräkning av tiden enligt 7 § andra stycket hyresregleringslagen), SvJT 1958 s. 192. Härtill Gösta Järtelius s. 398.
    Ang. bostadsrätt se Associationsrätt under HB.
    Rolf Romson Tomträttsinstitutet, Kommunaljuridiska spörsmål I (1957) s. 17.
    Lars Dahlgren Uttagning av ogulden tomträttsavgäld, StadsförbT 1957 s.567.

 

Inskrivningsrätt

 

    Fråga huruvida inskrivningsdomare i ärende om lagfart å en av kommunalnämnd med stöd av kommunalfullmäktiges beslut såld tomt äger pröva lagligheten av fullmäktiges beslut, JO 1957 s. 233.
    Gunnar Henriz Om anteckning i fastighetsbok enligt 13 § lagfartsförordningen, SvJT 1958 s. 451.

 

Jorddelning

 

    M. L. Grandin Något om skärgårdslantmätaren P. B. Hegardt och om hur vattenområden och fiske behandlats vid hans många primära laga skiften, LantmT 1958 s. 194.
    Knut Rodhe Gränsbestämning på 1700-talet (rättelse till Gränsbestämning och äganderätt), SvJT 1958 s. 237.
    Ang. skogsvärdering, LantmT 1958 s. 276, bl. a. H. Wallner Skogsvärdering vid fastighetsreglering s. 305.

 

BYGGNINGABALKEN M. M.

 

    Skogsvården å enskilda skogar. Betänkande avg. 9 juli 1958 av 1955 års skogsvårdsutredning, SOU 1958:30 (279 s.).
    Harald Dickson Ekonomiska principer bakom skogsvårdslagstiftningen(1956) anm. av Per Stjernquist SvJT 1957 s. 559.
    Magnus Nordquist Skogsvårdsavgiften. En inkonsekvent skogsskatt som bör försvinna, Balans 1958 nr 2 s. 38.

414 NILS REGNER    Fråga om förutsättningen för skogsvårdsstyrelses rätt att verkställa tvångsodling (19—23 §§ skogsvårdslagen), JO 1958 s. 268.

 

    Lagar 18 maj 1956 ang. ändringar i fiskerättslagen och utsträckt tillämpning av lagen om ersättning för mistad fiskerätt m. m., NJA II 1956 s. 333.— Lagar 6 juni och 20 dec. 1957 ang. ändringar i sistnämnda lag, ibid. 1957s. 265. — Yttrande över lagförslag, TSA 1957 s. 348.
    Ang. fiskearrende se JB.
    G. A. Bouveng Jakträtt och viltvård (1956). Anm. av Sven Nordell SvJT 1957 s. 264.
    Jarl Hemberg Lagen om rätt till jakt av 3 juni 1938 jämte härtill hörande författningar. Kommentar jämte sakregister (1957, 116 s.). Anm. av Sven Nordell SvJakt 1958 s. 232.
    Rättsfallsredogörelser för åren 1953—1956 av Sven Nordell (1958, 108 s.). Svenska jägareförbundets medd. 20.
    Sven Nordell Ang. rätt att döda katt (23 § jaktlagen), Sv Jakt 1957 s. 104,jfr s. 152. — Jakträttsinnehavares rätt att döda löslöpande hund (22 § jaktlagen, NJA I 1958 s. 28), ibid. 1958 s. 142. — Förslag ang. enklare lagregler för jaktvårdsområden, ibid. 1958 s. 174.

 

    Alfred Bexelius och Voldmar Körlof Väglagarna. Lagen om allmänna vägar, lagen om enskilda vägar m. fl. författningar ang. vägväsendet med anmärkningar och sakregister (1958, 321 s.). Anm. av Johan Gyllensvärd SvJT 1958 s. 600 och i LandskomT 1959 s. 182.
    Stig Wirén Något om vägföreningar, LantmT 1957 s. 329.
    Ang. annonstavlor vid väg (33 och 39 §§ väglagen), JO 1958 s. 367.