Expropriation

 

    Ströängar. Betänkande med förslag om fortsatt indragning till kronan av ströängar samt reglering i övrigt av ströängsförhållandena inom Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker, avg. 26 juli 1957, SOU 1957:30 (155 s.).
    Expropriation för atomenergianläggningar. Lagstiftning 28 juli 1958, NJA II 1958 s. 433.
    Indragning av oförtjänt jordvärdestegring. Betänkande avg. 25 okt. 1957 av markvärdeutredningen, SOU 1957:43 (610 s.). — Bengt Hjern SvJT 1958 s. 113. — Per-Erik Fürst Skattenytt 1958 s. 19. Betänkandet i kritisk belysning, FT 1958 s. 268. Indragning av »oförtjänt» värdestegring (1958, 86 s.). — F. Persson Stadsbyggnad 1958 s. 22. — Tore Sellberg Balans 1958 nr 1 s. 20. Carsten Welinder Värdestegringsindragning och bostadsbyggande, SvenskT 1958 s. 37. Värdestegringen ur kommunal synpunkt, StadsförbT 1958 s. 39.
    Gunnar Carlesjö Allemansrätten och kommunerna (bl. a. ang. strandlagen), LandskomT 1958 s. 341, 403.
    Bure Malmström Domstolsorganisationen i expropriationsmål, TSA 1958 s 19.
    K. E. Sandström Om möjligheten att expropriera, LantmT 1957 s. 354. Värderingsreglerna vid expropriation av fastighet. Riksdagsmotion jämte yttrande, TSA 1958 s. 179.
    Ang. skogsvärdering LantmT 1958 s. 276, bl. a. Voldmar Körlof Ersättning vid expropriation s. 315 och Intrångsersättning vid expropriation s. 323.

 

Elektriska anläggningar

 

    Ändringar i lagen 1902 om elektriska anläggningar. Lag 27 juni 1957 (ang.koncession m. m.), NJA II 1957 s. 286. — Lag 28 juli 1958 (ang. induktionsstörmng m. m.), ibid. 1958 s. 340. — Yttrande över förslag till sistnämnda lag, TSA 1957 s. 181.
    J. O. Alrutz Rätt till elektrisk frikraft, Vattenkraftfören. publ. 1958:8.

 

Vägtrafik

 

    Trafiksäkerhet II. Betänkande avg. 27 maj 1957 av Eje Mossberg, SOU 1957:18 (493 s.). — Yttrande TSA 1957 s. 352. — Lennart Ahlström Gjallarhornet 1957 s. 389.
    G. Biörklund och H. Berglund Vår vägtrafiklagstiftning. KAK:s lagbok för motormän (ny u. 1958, 445 s.).
    Rätt och vett i trafiken. Vägtrafikförordningen till vardagsbruk (ny helt omarb. u. 1957, 80 s.). Utg. av Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande.

416 NILS REGNER    Stig L. Age Kan förare av moped straffas för bristfälligheter på mopeden?, SvJT 1958 s. 404.
    Tage Boye Fråga om vänsterregelns tillämplighet, SvJT 1958 s. 194.
    Sture Lannefjord Förmyndaransvaret i trafikrätten (ang. förmyndares straffansvar för omyndigs förseelser), SvJT 1957 s. 350.
    Tore Strömberg Tankar om trafiksäkerhet, SvJT 1958 s. 38.
    Framställning ang. åtgärder till förhindrande av störande buller från trafik med motorcykel och moped (ang. befogenheten av förbud genom lokal trafikföreskrift), JO 1958 s. 313.
    Ang. trafikbrottslagen se SL speciella delen.