Gruvrätt

 

    Ang. jordägarandel se under JB.
    Hugo Digman Gruvrätt. Kompendium (1957, stencil, 49 s.). Svenska gruvföreningen. — Rättsfall rörande gruva. Nytt juridiskt arkiv I och Regeringsrättens årsbok 1942—1957 (1958, 49 s.). Medd. från Svenska gruvföreningen 84.
    Förslag till uranlag. Betänkande avg. 6 dec. 1958 av Hugo Digman, SOU 1958: 41 (116 s.). — Yttrande TSA 1959 s. 73. — SvJT 1959 s. 117.

 

Vattenlagen

 

    Ändringar i vattenlagen till motverkande av vattenförorening. Lagar 30 nov. 1956, NJA II 1956 s. 211.
    Lag 6 april 1956 om åtgärder mot vattenförorening från fartyg, NJA II 1956 s. 233.
    Stig Svensson Om innebörden av stadgandet i 2 kap. 2 § vattenlagen, Vattenkraftfören. publ. 1957:5.
    Ersättning för ianspråktagen vattenkraft, Vattenkraftfören. publ. 1957:5.
    Rättegångskostnaderna i vattenmål. Förslag till lagändring jämte yttrande, TSA 1958 s. 283.

 

    Voldmar Körlof Vattenförsörjning och avlopp. Lagen om allmänna vatten och avloppsanläggningar jämte därmed sammanhängande författningar med anmärkningar och sakregister (1957, 288 s.). — SvJT 1958 s. 242.
    PM ang. vatten- och avloppstaxor jämlikt lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar (1956, 53 s.). — Avloppsteknik (1956, 221 s.). Utg:a av Svenska kommunaltekniska föreningen.
    Fritz Kaijser Rättsmedelsfrågor vid konkurrens mellan kommunallag och specialförfattning, StadsförbT 1957 s. 623.
    Rolf Romson Vattenfluoridering ur rättslig synpunkt, StadsförbT 1958 s 79.
    E. G. Westman Kommunallagen och lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar, FT 1958 s. 230. — Två juridiska frågor, se Stadsbyggnad ovan.
    Framställning ang. översyn av lagligheten och behövligheten av vissa i lokala stadgar rörande vatten- och avloppsanläggningar intagna föreskrifter, JO 1958 s. 324.

 

HANDELSBALKEN M. M.

 

    Håkan Nial Från individualism till kollektivism — en utvecklingslinje i avtalsrätten under ett halvt sekel, Juridiska fakultetens i Sthm minnesskrift (1957) s. 190.

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1957 OCH 1958 417    Knut Rodhe De nordiska köplagarna och affärslivets avtalspraxis, JFFT 1957 s. 6.
    Lars Tellner En fråga beträffande upphandling (återkallelse av anbud, 32 § avtalslagen), FT 1958 s. 50.
    Arne Lyth Fråga om rätt borgenär beträffande köpeskillingsfordran för varudokument i samband med skingringsförbud för bank, Ekon Revy 1958 s. 507, SvJT 1958 s. 449.
    Alarik Ullman Om reklamationer och arbitrager (2 u. 1957, 266 s., förut med titeln Trävarukontrakt). Anm. av Per Olof Bolding SvJT 1957 s. 639.
    Incoterms 1953. Internationella regler för tolkning av handelstermer. Utarb. av Internationella handelskammaren. Jämförande texter med svensk översättning utg. av Internationella handelskammarens svenska nationalkommitté och Sveriges allmänna exportförening (2 u. 1957, 89 s.).
    Handelsbruk. Utalanden av svenska handelskamrar 6, 1951—1956, jämte sakregister för 1—6 (1957, 100 s.).

 

    Rudolf Eklund och Torkel Nordström Lagen om avbetalningsköp av 11 juni 1915 i dess enligt lag 17 april 1953 ändrade lydelse. Med förklarande anmärkningar (2 u. 1957, 148 s.).
    Reinhold Eilard Den nya lagstiftningen om avbetalningsköp (ang. handräckning för återtagande av godset), SvJT 1957 s. 281. — Exekutionsrättsliga uppsatser se UL.
    Jämlikt lagen om avbetalningsköp förutsättes för återtagande av försålt gods att köpehandlingen upptager det pris, till vilket säljaren skulle varit villig att sälja godset mot kontant betalning. Fråga om innebörden härav, JO 1957 s. 258.

 

    C. och S. Källenius Byggnadsjuridik. Rättsfall rörande byggnads- och anläggningsarbeten (1958, 288 s.). Anm. av Edgar Rosander SvJT 1958 s. 316, E. G. Westman StadsförbT 1958 s. 286.
    Kurt Grönfors Några anmärkningar om friskrivningsklausuler i transportavtal. I anledning av J. Günther Petersen, Ansvarsfraskrivelse med særligt henblik på aftaler om befordring, förvaring og bearbejdelse (Kbhvn 1957), SvJT 1958 s. 517.
    Folke Schmidt, Gösta Wilkens, Kurt Grönfors och Kaj Pineus Huvudlinjer i svensk frakträtt (1955). Anm. av Per Gram Arkiv for Sjørett II s. 710.

 

    Karl Olivecrona The problem of the monetary unit (1957, 185 s.).
    Henrik Hessler Obehöriga förfaranden med värdepapper. En studie över de civilrättsliga verkningarna av förfalskning och annan oegentlighet beträffande löpande skuldbrev, växlar, checker och bankböcker (1958, 339 s.). Skrifter utg. av Svenska bankföreningen 84. Anm. av Erik Burling EkonRevy 1958 s. 588.
    Phillips Hult Lärobok i värdepappersrätt (1957; 2 u. 1958, 181 s.). Anm.av P. E. von Bonsdorff JFFT 1958 s. 408, Lars Fogelklou EkonRevy 1957 s. 518, Bernhard Gomard UfR 1958 s. 191, Ole Lando Juristen 1958 s. 434, Håkan Nial SvJT 1958 s. 179. — SvJT 1958 s. 601.
    O. Beck-Friis Något om utmätning och annan exekution när gäldenären har sparbanksbok, SparbT 1958 s. 444.
    Knut Rodhe Kan en sparbank betala ut medel till ett ombud för insättaren,

 

27593004. Svensk Juristtidning 1959

418 NILS REGNERdå ombudet icke företer någon fullmakt utan blott, jämte sparbanksboken, ett av insättaren undertecknat kvitto?, SparbT 1958 s. 347.
    Ang. benefika reverser se Skatterätt.

 

    Reinhold Eilard Om kvittning och överskottsskatten, Exekutionsrättsliga uppsatser (1958) s. 131.

 

    Fordringspreskription m. m. Betänkande avg. 31 dec. 1956 av Mauritz Wijnbladh, SOU 1957:11 (198 s.). — Lars Fogelklou EkonRevy 1957 s. 272.
    — Stig Marcus SvJT 1957 s. 429. — Yttranden SparbT 1957 s. 379, TSA 1957 s. 401.
    Sven Gerentz Riksbanken och kronan. Utlåtanden (av Halvar G. F. Sundberg i samarbete med Per Olof Bolding och av Per Olof Ekelöf) i fråga om preskriptionsavbrott mot riksbanken, FT 1957 s. 66. — Per Olof Bolding ibid. s. 153.

 

    Karl G. Samuelson Litteratur och praxis rörande condictio in debiti i lönefrågor. En sammanställning, FT 1957 s. 281, 1958 s. 303.