Juridisk oppslagsbok. Del I. Privatretten. Redigert av BIRGER MOTZFELDT. Utgitt av Den Norske Sakførerforening. Grøndahl & Søn. Oslo.

 

    Den Norske Sakførerforening har tagit initiativet till en juridisk uppslagsbok av helt ny typ, vars första del, omfattande Privatretten, utarbetats av høyesterettsadvokaten BIRGER MOTZFELDT. En andra del, vars redigeringuppdragits åt prof. TORSTEIN ECKHOFF, skall omfatta Forvaltningsretten. Ett fullt likvärdigt arbete saknas i vårt land; enligt förordet lärer uppslagsboken t. o. m. vara enastående i världen.
    Uppslagsboken utgöres av ett alfabetiskt ordnat register av juridiska nyckelord eller rubrikord till ett antal — för privaträttens del — av närmare 4 000. För varje rubrikord sker hänvisning till aktuella lagrum, lagkommentarer och annan juridisk litteratur, rättsfall, refererade i Norsk Retstidende, Rettens Gang och andra prejudikatsamlingar, m. m. eller i förekommande fall till korresponderande rubrikord. I betydande utsträckning är rubrikorden redovisade i underrubriker med tillhörande hänvisningar. Arbetet är tryckt på lösblad, och avsikten är att verket skall hållas aktuellt genom utgivandet av nya lösblad eller delar därav såsom ersättning för föråldrade.
    Norska jurister är för visso att gratulera till detta kunskapsrika och impulsgivande verk, vilket säkerligen kommer att snart visa sig oumbärligt framför allt för domare och advokater. Samtidigt är en honnör för författaren på sin plats för det myckna arbete och den förtrogenhet med källmaterialet, varom verket bär vittne. Med den svenske juristens naturliga avund mot sina norska kolleger för den utomordentliga hjälpreda som de med utgåvan erhållit förenar sig förhoppningen, att någon svensk jurist av denna skall känna sig inspirerad att försöka åstadkomma något liknande.

S. F.

 

ENNECCERUS-KIPP-WOLFF. Lehrbuch des bürgerlichen Rechts. Bd II. 15 Bearb.v. HEINRICH LEHMANN. Tübingen 1958. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). XVIII+1084 s. (inkl. register). DM 59,00.
    I föreliggande nya bearbetning av den välkända läro- eller handboken har förf., såsom han säger i förordet, bemödat sig om att låta den utveckling som tysk obligationsrätt undergått framträda, utan att därvid uppge en kritisk inställning till de angrepp som riktats mot hittillsvarande doktrin på området. Det vore nämligen av vikt, antydes det, att man med intresset föranpassning efter det praktiska livets behov förbinder hänsynen till största möjliga rättssäkerhet. Vissa tendenser inom rättsvetenskapen och rättstilllämpningen gåve tydligt vid handen, att en risk. förefunnes för en »Knochenerweichung des Schuldrechts».

Hj. K.