Kommunalrätt

 

    John Olsson Svensk kommunalförvaltning (1957, 475 s.). Anm. i StadsförbT 1957 s. 527. — Kommunal valhandbok. Huvudgrunderna för de kommunala valen. Kommunala vallagen med kommentar. Övriga författningar (4 u.1958, 133 s.).
    Per Edvin Sköld och Tage de la Motte Kommunalkunskap. Jämförande översikt av den kommunala förvaltningen i Sverige. Handledning för kommunalmän, skolundervisning och självstudier (12 omarb. u. 1958, 322 s.).Sköld och Al Vanner Sveriges kommunallagar jämte andra den kommunalaförvaltningen berörande lagar (1956, 168 s.).
    Kommunal författningssamling för Stockholm, utg. av stadskansliet (1957,470 s.).

 

    Sven Willner Städernas särskilda rättigheter och skyldigheter, Kommunaljuridiska spörsmål II (1958) s. 24.
    Stig Jägerskiöld Mantalskommun och kommun som rättssubjekt, SvJT 1958s. 432.
    Fritz Kaijser Den primärkommunala kompetensen i teori och praxis, FT 1958 s. 125.
    Tage de la Motte Vilka organ äro kommunala?, Social och kommunal förvaltning (1957) s. 33.
    E. G. Westman Kommunallagen etc., se Vattenrätt under BB.
    Fritz Kaijser Om ordförandes utslagsröst, LandskomT 1958 s. 307.
    Sten-Sture Landström Kommunallagens regler om beslutmässighet, StadsförbT 1957 s. 133.
    Henrik Eklund Kommunal protokollföring, Kommunaljuridiska spörsmål I (1957) s. 72, II (1958) s. 60.
    Ang. möjligheten för kommunalfullmäktige att till nämnd överlåta beslutanderätten rörande fastighetsförsäljning, JO 1957 s. 233.
    Fritz Kaijser Rättsmedelsfrågor, se Vattenrätt under BB.
    Gustaf Petrén Kommunalrättsliga besvärsfrågor, Kommunaljuridiska spörsmål I (1957) s. 61.
    Carsten Welinder Offentlig hushållning (2 omarb. u. 1957, 256 s.).
    E. G. Westman Behövs särskild lagstiftning för kommunala aktiebolag?, StadsförbT 1957 s. 315.
    Ang. avgifter för upplåtelser å allmän plats se Stadsbyggnad under BB.

 

    Församlingslag. Betänkande avg. 10 april 1957 av församlingsstyrelsekommittén, SOU 1957:15 (413 s.). — StadsförbT 1957 s. 343. — Församlingslagför Stockholm. Betänkande avg. 11 nov. 1957 av samma kommitté, SOU 1957:45 (100 s.).
    Ändrad tidpunkt för kyrkofullmäktigevalen. Betänkande avg. 28 okt. 1958 av samma kommitté, SOU 1958:42 (33 s.).

 

Vissa förvaltningsgrenar

 

    Carsten Welinder Offentlig hushållning, se här ovan.
    Birger Wennberg Något om anmärkningsmål och reservationskrav, FT 1957 s. 204.

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1957 OCH 1958 435    Curt Wildeman Några anteckningar rörande medelsförvaltande statsmyndigheters interna kontroll, FT 1957 s. 177.
    Lars Tellner En fråga beträffande upphandling, se under HB.
    Iakttagelser rörande statlig upphandling m. m., se under SL speciella delen.

 

    Socialpolis och kvinnlig polis. Betänkande avg. 4 sept. 1958 av polisverksamhetsutredningen, SOU 1958:34 (92 s.). — Yttrande LandskomT 1959 s. 192.
    Lag 14 dec. 1956 om allmänna sammankomster, NJA II 1956 s. 247.
    Carl G. Persson Förslaget till allmän ordningsstadga, Kommunaljuridiska spörsmål I (1957) s. 34. — Allmänna ordningsstadgan m. m., se Stadsbyggnad under BB.
    Erik Sjöholm Torghandeln ur rättslig synpunkt, FT 1958 s. 353.
    Bernhard Staedler En tolkningsfråga rörande allmänna ordningsstadgan. Bilreparationer på gatumark (2 eller 8 §?), FT 1958 s. 169.
    Håkan Strömberg Länsstyrelseinstruktionen och allmänna ordningsstadgan, FT 1958 s. 177.
    Anmärkningar mot i lokala ordningsstadgor meddelade föreskrifter, JO 1957 s. 317.
    Ang. avgifter för upplåtelser å allmän plats se Stadsbyggnad under BB.
    Yttranden över sjöfartsstyrelsens förslag till normal hamnordning, SjöfartsT 1957 s. 1178, (hamnförbundet) StadsförbT 1957 s. 288.
    S. Matz Eldfarliga oljor. Författningstext och kommerskollegi i tillämpningsföreskrifter jämte inledning och sakregister (1958, 56 s.).

 

    Skolöverstyrelsens skriftserie. 22, Realexamen och studentexamen. Bestämmelser jämte kommentar (1956, 105 s.). Särtryck ur Skolöverstyrelsens författningshandbok I. — 29, Skolöverstyrelsens författningshandbok II. Enhetsskolans låg- och mellanstadier (lösbladssystem 1957, 261 s.).
    Universitetsförfattningar. Viktigare för universiteten, särskilt universitet i Uppsala, gällande förordningar och andra bestämmelser I (1958, 164 s.).Uppsala universitets årsskrift.
    Frenne Frankman Folkskolestadgan och andra författningar rörande folkundervisningen 1957 (1957, 991 s.). Supplement 1957—1958 (1958, 190 s.).
    Bengt Hjelmqvist Författningar och föreskrifter rörande folk- och skolbibliotek (2 omarb. u. 1958, 96 s.). Sveriges allmänna biblioteksföreningshandböcker 11.
    Östen Persson Den nya skolstyrelselagen med kommentarer (1957, 31 s.).— Skolplikten. Vem? Var? När? De nya skolpliktsbestämmelserna m. m. medkommentar (1958, 39 s.).
    Halvar G. F. Sundberg Disciplinstadga för de högre läroanstalterna i riket, FT 1957 s. 93.
    John Ulne Delegation av skolstyrelses beslutanderätt, LandskomT 1958 s. 625. — Fackrepresentanter i skolstyrelsen, ibid. s. 701.

 

    Cecil Hammarberg Kammarrättsutslag i mantalsskrivningsmål, LandskomT 1958 s. 127.
    Birger Wennberg Om mantalsskrivningsförrättares ansvarighet i visst fall (28 och 33 §§ folkbokföringsförordningen), FT 1957 s. 289.