556    Justitiedepartementet. K. M:t har
    30 juni 1959, fr. o. m. 1 juli 1959 dels utnämnt e. o. förste kanslisekr. i justitiedep. Lars Nordvall till förste kanslisekr. i samma dep., dels ock förordnat t. f. förste kanslisekr. i dep:et Karl Gustaf Grönhagen till e. o. förste kanslisekr. därstädes;
    s. d. förordnat amanuensen i justitiedep. Torsten Johansson till e. o. kanslisekr. i samma dep.;
    s. d. entledigat förutvar. riksmarskalken Birger Ekeberg, just.rådet Gösta Walin och statssekr. i justitiedep. Per Bergsten från dem meddelade uppdrag att vara delegerade för nordiskt samarbete på lagstiftningens område samt förordnat Bergsten att i fråga om nämnda lagsamarbete vara kontaktman med justitiedep:en i de övriga nordiska länderna.
    Dep.chefen har 30 juni 1959 förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Sara Falk till sekr. åt kontaktmannen för det nordiska lagsamarbetet.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    30 juni 1959 utnämnt ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Carl Georg Wargelius till rev.sekr. fr. o. m. 1 juli 1959;
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Inge Lekman, Åke Wikner och Michael von Koch, ass. i Göta hovr. Nils Sönnerby, ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Åke Åhström, hovr.rådet i hovr. för Västra Sverige Gudmund Ernulf samt bitr. vattenrättsdomaren i Västerbygdens vattendomstol Lars Delin att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    30 juni 1959 till lagmän utnämnt, i Svea hovr. hovr.rådet där Gunnar Aquilon fr. o. m. 1 juli 1959 och i hovr. för Västra Sverige rådm. i Gtbg Gösta Wilkens fr. o. m. 1 aug. 1959;
    s. d. till hovr.råd i Svea hovr. utnämnt häradshövd. i Piteå domsaga Erik Spens samt rev.sekr. Folke Palmér, Arne Thuresson och Ebbe Larsson, Spens fr. o. m. 1 okt. 1959 och de övriga fr. o. m. 1 juli 1959;
    s. d. förordnat envar av hovr.råden i Svea hovr. Roland Senndahl och Ragnar Pihl att fr. o. m. 1 juli t. v. t. o. m. 31 dec. 1959 på en e. avd. i hovr. bestrida på lagman ankommande göromål;
    s. d. förordnat hovr.råden i Svea hovr. Kjell Ericsson, Sten Lindquist och Runo Lundin att fr. o. m. 1 juli 1959 t. v. vara v. ordf. å avd. i hovr., Lundin t. o. m. 31 dec. 1959 och de övriga t. o. m. 31 dec. 1962;
    s. d. förordnat fiskalen i Svea hovr. Jan Ljungar att fr. o. m. 1 juli 1959 t. v. bestrida göromål som ankomma på byrådir. i hovr.;
    s. d. till ass. förordnat, i Svea hov r. fiskalerna där Anders Hedström och Olof Sundberg, i Göta hovr. fiskalen där Lars-Erik Cronholm, i hovr. över Skåne och Blekinge fiskalerna där Börje Lihné och Gösta Klementsson, i hovr. för Västra Sverige fiskalerna där Sten Arning, Erik Borglund och Lars-Ingemar Thorleif, i hovr. för Nedre Norrland fiskalen där Göran Steen samt i hovr. för Övre Norrland fiskalerna där Ingrid Andersson och Ingemar Kilander, Ingrid Andersson fr. o. m. 1 aug. 1959 och de övriga fr. o. m. 1 juli 1959.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    30 juni 1959 till tingsdomare utnämnt, i Södertörns domsaga t. f. rev.sekr., ass. i Svea hovr. Lars Bruhn fr. o. m. 1 aug. 1959 och i Västernärkes domsaga t. f. rev.sekr., ass. i Svea hovr. Joachim Åkerman fr. o. m. 1 juli 1959;
    s. d. förordnat rev.sekr. Johan Wellander att fr. o. m. 6 juli 1959 t. v. uppehålla en tingsdomarbef. i Södra Roslags domsaga.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    30 juni 1959 förordnat följande rådm. i Sthm att fr. o. m. 1 jan. t. v. t. o. m. 31 dec. 1959 vara ordf. å avd. av Sthms rr, näml. Knut Ljungberg å 2:a, Sven Petri å 3 :e, Richard Kettner å 5:e, Titus Linnell å 7 :e, Curt Nordström å 8:e, Sigurd Annerfors å 9:e, Gunnar Hedelius å 10:e, Atle Eriksson å 11 :e, Sven

PERSONALNOTISER 557Nordlund å 12 :e, Harald Kållander å 13 :e, Kurt Espersson å 14 :e, Erik Holmstrand å 15 :e, Harry Hector å 17 :e, Gösta Widell å 18 :e, Henning Bruce å 19 :e, Allan Wirgin å 20 :e, Set Tidstrand å 21 :e, Gustav Lundberg å 22 :a och Olov Thunegard å 23:e avd.;
    s. d. till ass. vid Malmö rr utnämnt not. där Åke Roth, Åke Lerenius, Eric Kinberg, Lennart Sjövall och Gunnar Thurell;
    s. d. till ass. vid Gtbgs rr utnämnt stadsnot. där Lennart Dahlén, Hans Leffler, Kersti Ahlgren och Ulf Ankarloo;
    s. d. till ass. vid rr och mag. i Uppsala fr. o. m. 1 sept. 1959 utnämnt ass.vid rr i Östersund John Hedvall.