Rymdrättskonferens i London. Det andra kollokviet i rymdrätt ägde rumd. 4 sept. 1959 i Lincoln's Inn, London (det första hölls i Haag 1958 och har redovisats i First colloquium on the law of outer space, Proceedings, Wien 1959). Arrangör var International Astronautical Federation (IAF), en vetenskaplig och opolitisk internationell organisation. Till överläggningarna hade infunnit sig ett 60-tal lufträttsexperter från hela världen. Det viktigaste resultatet av sammankomsten var tillsättandet av en arbetsgrupp på sex personer, under ordförandeskap av C. N. SHAWCROSS, Q. C. Denna grupp fick i uppdrag att skapa en lämplig utformning av en arbetande organisation för rymdrätt och fördela de aktuella arbetsuppgifterna. Det internationella läget är f. n. det, att arbetet i FN:s kommitté för fredligt utnyttjande av rymden har stagnerat på grund av motsättningar mellan öst och väst. Inom ICAO:s ram kan något initiativ i hithörande frågor inte förväntas, enär U.S.S.R. ej är medlem av denna organisation. Därför är det möjligt, att IAF:s juristkommitté, vari finns företrädare även för sistnämnda makt, kan erbjuda en plattform för att återuppta det internationella arbetet i rådande dödläge.

K. G.

 

    Internationellt kriminologiskt seminarium i Köpenhamn. Den nionde i enserie kriminologiska kurser anordnade av Société internationale de criminologie hölls i Köpenhamn d. 7—17 okt. 1959. Kursen, eller seminariet, var ägnad åt »Behandlingen av brottslingar i Danmark med särskilt avseende fäst vid behandlingen i Herstedvester av psykopatologiska fall». Kursen, som omfattade föredrag, diskussioner och besök vid institutioner, leddes av Folketingets ombudsman prof. Stephan Hurwitz och chefen för Herstedvester dr Georg K. Stürup. I kursen deltogo jämte ett antal danskar ett 40-tal personer från 13 länder, från Sverige 4. Bland deltagarna märktes chefen för FN:s Social Defence Section prof. Manuel López-Rey och generalsekreteraren i Société Internationale de Criminologie Jean Pinatel. 1. S.

 

    Internationell kongress angående förebyggandet av brott och behandlingen av brottslingar. År 1950 beslöts av Förenta Nationernas generalförsamling, att världskongresser angående förebyggandet av brott och behandlingen av brottslingar skulle anordnas vart femte år. Den andra i ordningen av dessa kongresser hålles i London under tiden 8—20 aug. 1960. Följande frågor skall behandlas på kongressen: nya former av ungdomsbrottslighet, deras uppkomst, förebyggande och behandling; särskild polisverksamhet för förebyggande av ungdomsbrottslighet; förebyggande av kriminalitet som härrör av sociala för-

 

714 NORDISKT OCH INTERNATIONELLTändringar och följer med den ekonomiska utvecklingen i mindre utvecklade länder; korttidsfängelse; behandling före frigivning och eftervård samt bistånd till dem som är beroende av den intagne; fångarbetets plats i den nationella ekonomien, inbegripet frågan om arbetsersättning åt fångar.
    Kongressen är öppen för personer som utses officiellt av regeringarna, för representanter för organisationer som är verksamma inom områden som beröres av de frågor kongressen skall behandla samt för enskilda som har direkt intresse för brottsförebyggande och brottslingsbehandling, t. ex. domare, advokater, professorer och andra lärare vid universitet och högskolor, personal vid fångvårdsanstalter och ungdomsanstalter, socialarbetare, polistjänstemän. Officiella språk vid kongressen är engelska, franska och spanska.
    Den som är intresserad att deltaga bör anmäla detta senast d. 29 febr. 1960 till The Chief of the Section of Social Defence, United Nations Headquarters, New York. Någon anmälningsavgift uttages icke.

 

C. H.