Myrslogarna i Dalarna. Utredningen av frågan om behandlingen av de s. k. myrslogarna inom de på bekostnad av eller med understöd av staten storskiftade delarna av Kopparbergs län har nu verkställts av f. d. generaldirektören Harald Malmberg (SOU 1959:31). I betänkandet lämnas en redogörelse för vad som vid storskiftet i de skilda socknarna förekommit av betydelse för bedömningen av rätten till myrslogarna. Utredningsmannen har funnit, att myrslogar i betydande omfattning bibehållits för innehavarna, i vissa fall med äganderätt (8 400 hektar) men i flertalet fall med nyttjanderätt (52 000 hektar). Slogarna utgöras av minst 20 000 i skogarna spridda områden. Beträffande nyttjanderättsslogarna och en mindre del av äganderättsslogarna föreligger lösningsrätt för ägarna av kringliggande skogsmark.
    För att råda bot på den ägoblandning som slogarnas förekomst med förföreslår utredningsmannen i fråga om nyttjanderättsslogarna — som anses

NOTISER 721sakna egentligt ekonomiskt värde för innehavarna — i en särskild myrslogslag ett preklusionsförfarande. Den som önskar bibehålla nyttjanderättsslog skall nämligen vid äventyr av rättens förlust inom viss tid (minst 5 år från lagens ikraftträdande) giva detta tillkänna medelst ingivande av stämningsansökan å ägare till kringliggande mark med yrkande att myrslogsrätten skall förklaras vara bibehållen. Utredningsmannen räknar med att sådan talan kommer att föras endast i undantagsfall. Med hänsyn till talanssäregna natur föreslås, att parterna i viss utsträckning skall kunna erhålla ersättning av allmänna medel för sina kostnader å saken. Beträffande äganderättsslogarna anses däremot icke någon särskild reglering vara påkallad i förevarande hänseende.
    Med hänsyn till att oklarhet föreligger även beträffande vissa frågor som ha samband med lösningsrätten, vilken i första hand avser nyttjanderättsslogarna men i viss omfattning även äganderättsslogarna, föreslås vidare bestämmelser om ett skiljemannaförfarande avsett att tillämpas vid lösningsrättens utövande.

L. Ö.