727    Regeringen. Sedan K. M :t 27 nov. 1959 beviljat statsrådet och chefen för justitiedep. Ingvar Lindell avsked (utnämnd till landshövding i Hallands 1.) har till hans efterträdare utnämnts konsultativa statsrådet Herman Kling. Till konsultativt statsråd har 4 dec. 1959 utnämnts generaldirektören Carl Henrik Nordlander.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har 23 okt. 1959 förordnat reg.rättssekr. Olof Lundblad att fr. o. m. 1 nov. 1959 t. v. biträda såsom sakkunnig inom justitiedep.
    Dep.chefen har
    30 sept. 1959 förordnat laboratorn Bengt Andersson att såsom expert biträda djurskyddsutredn. (1958 s. 208);
    9 okt. 1959 förordnat e. o. byrådir. H. H. Wihlborg att såsom sakkunnig utreda frågan ang. fångv.anstalternas behov av tillsynspersonal efter arbetstidsförkortningens genomförande;
    12 okt. 1959 förordnat just.rådet Torkel Nordström, ordf., kommerserådet Anders Lindstedt och prof. Åke Lögdberg att såsom sakkunniga verkställa översyn av lagstiftn. om förlagsinteckning m. m. ävensom förordnat dir. E. G. Bergqvist, dir. L.-E. Fosselius, dir. P. H. Ohlin, bankdir. G. Olson och dir. B. F. Rosenquist att såsom experter biträda vid utredn. (jfr ovan s. 722);
    21 okt. 1959 förordnat doc. Gustaf Petrén att såsom expert biträda utredn.mannen för översyn av bestämmelserna i § 28 reg.formen om svenskt medb.skap såsom villkor för erhållande av statstjänst (1958 s. 492);
    9 nov. 1959 förordnat fru Margareta Härnqvist att vara sakkunnig i varumärkes- och firmautredn., såvitt angår rev. av lagstiftn. mot illojal konkurrens ävensom prof. Ulf af Trolle att såsom expert biträda utredn. såvitt angår nämnda rev.

 

    Kommunikationsdepartementet. K. M :t har 25 sept. 1959 förordnat kanslirådet i komm.dep. Nils Aurén till exp.chef i samma dep. fr. o. m. 1 okt. 1959.

 

    Finansdepartementet. Dep.-chefen har 25 sept. 1959 förordnat ass. i Svea hovr. Bertil Holmquist att fr. o. m. 1 nov. 1959 t. v. biträda inom finansdep:s rättsavd.

 

    Lagberedningen. K. M:t har 9 okt. 1959 förordnat sekr. i lagberedningen, hovr.rådet i Svea hovr. Peter Westerlind att t. v. vara led. tillika sekr. i lagberedningen.

 

    Militieombudsmansexpeditionen. Riksdagens militieombudsman har
    14 okt. 1959 entledigat ass. i Svea hovr. Bertil Holmquist fr. o. m. 1 nov. 1959 från bef. såsom byråchef i Br 2 vid militieombudsmansexp.;
    s. d. förordnat byrådir. vid militieombudsmansexp. Sven Sjöberg till byråchef i Bp 1 vid exp. 1 nov. 1959—31 okt. 1965;
    s. d. förordnat e. sekr. vid Sthms rr Fredrik Boström till byrådir. vid militieombudsmansexp. fr. o. m. 1 nov. 1959;
    28 okt. 1959 förordnat rev.sekr. Stig Egersten att 1 nov.—31 dec. 1959 biträda å militieombudsmansexp.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    23 okt. 1959 utnämnt ass. i Svea hovr. Adolf Åslund till rev.sekr. fr. o. m. 1 nov. 1959;
    s. d. förordnat ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Georg Cronsioe att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    9 okt. 1959 utnämnt ass. i Göta hovr. Börje Smedberg till hovr.råd i samma hovr.;
    23 okt. 1959 förordnat fiskalen i hovr. över Skåne och Blekinge Allan Lundstedt till ass. i samma hovr. fr. o. m. 1 nov. 1959;
    29 okt. 1959 entledigat fiskalen i Svea hovr. Jöran Mueller fr. o. m. 1 nov. 1959 från honom meddelat förordnande att uppehålla befattningen såsom adv.fiskal vid samma hovr.;
    s. d. förordnat hovr.rådet i hovr. för Nedre Norrland Ingvar Henkow att

728 PERSONALNOTISERfr. o. m. 1 nov. 1959 t. v. t. o. m. 30 juni 1960 tjänstgöra såsom v. ordf. å avd. i samma hovr.