Västra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll ordinarie sammanträde d. 20 mars 1959. Efter då förrättat val har styrelsen följande sammansättning: advokaterna Curt Blomkvist, ordf., Dag Magnusson, v. ordf., Nils Jacobsson, Gunnar Brattne, samtliga i Göteborg, Georg Kjällgren, Trollhättan, Rudolf Lidmar, Halmstad, Ewert Storm, Skara, Rolf Gillblad, Uddevalla, ordinarie ledamöter, samt adv. Arne Gullack, Borås, suppleant. Sekr. och kassaförv. har varit adv. Bo Björck och klubbmästare adv. Jan Melin.
    Till avdelningens representanter i samfundets nämnd valdes advokaterna Lars Odert, Arne Jörgensen, Gösta Sjögren och Bo Björck, samtliga i Göteborg, Per Tottie, Uddevalla, och Bo Gillis Heijl, Borås. Till suppl. i nämnden valdes advokaterna Folke Andersson, Hjalmar Swedberg, Rolf Leman, Åke Eckerstein, samtliga i Göteborg, Tore Ljungberg, Skövde, och Sture Bernstone,Vänersborg.
    Vid sammanträdet höll prof. Kurt Grönfors föredrag över ämnet »Ställningsfullmakt utanför avtalslagens stadganden». Avdelningen har anordnat diskussionsaftnar med inledningsanföranden d. 19 febr. och 17 sept. D. 15 dec. har avdelningen tillsammans med föreningen Auktoriserade revisorer anordnat en gemensam sammankomst varvid uppförts ett av adv. Bo Westman författat spel angående minoritetsaktieägares ställning i familjebolag. Under hösten 1959 har anordnats en kurs i affärsekonomi, vilken omfattat 10 dubbeltimmar och i vilken ett 60-tal ledamöter deltagit.
    Avdelningen hade vid 1959 års utgång 197 ledamöter.

 

    Mellersta avdelningen av Sveriges advokatsamfund har haft årsmöte d. 4 april 1959 i Västerås. Efter då förrättade val har styrelsen följande sammansättning: advokaterna Otto Lange i Kristinehamn, ordf., Karl Gezelius i Falun, Harry Gombrii i Västerås, sekr., Harald Håkansson i Uppsala och H-G Grefbergi Örebro. Styrelsesuppleanter: advokaterna Bertil Sylwan i Falun, Gösta Kalén i Västerås, Fritz Helmer i Karlstad, Kurt Winberg i Uppsala och Göran Wallerius i Örebro. Revisorer: advokaterna Sven Peter Troili och Anders von Zweigbergk, båda i Västerås, med Hilding Hermansson i Karlstad och Nils Åkesson i Kristinehamn som suppleanter. Ledamöter i samfundets nämnd: advokaterna Josef Frenander i Örebro, Mats Gerdén i Falun, Aje Werner i Karlstad och Adolf Hamilton i Uppsala med advokaterna Lars-Erik Widell i Karlskoga, Robert Melin i Falun, Sven Peter Troili i Västerås och Olle Jonsson i Torsby som suppleanter.
    Vid sammanträdet höll adv. Per-Axel Weslien föredrag över ämnet: »Vad gör advokatsamfundets styrelse och sekretariat?»
    Avdelningens medlemsantal var vid 1958 års utgång 113.

 

    Norra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll ordinarie möte i Östersund d. 21 mars 1959. Sedan de vanliga föreningsangelägenheterna behandlats höll advokatsamfundets v. ordf. adv. P.-A. Weslien ett föredrag över ämnet: »Vad gör advokatsamfundets styrelse och sekretariat?». Efter föredraget följde diskussion.
    Styrelsen har efter årsmötet utgjorts av advokaterna Gösta Heilborn, Öster-

 

156 NOTISERsund, ordf., Erik Schmeling, Östersund, v. ordf., Sigurd Nilsson, Umeå, sekr., samt Gunnar Abersten, Sundsvall, Göte Hammarbäck, Gävle, och Anders Wanhainen, Luleå, ordinarie ledamöter, med Ulf Berglöf, Skellefteå, Theodor Lundberg, Luleå, och Frans Victor, Östersund, såsom suppl. Avdelningen har f. n. 98 medlemmar.