Jämförande rättsforskning. Under tiden 6—9 april 1960 anordnas i Bremenett möte för jämförande rättsforskning. Mötet inledes med ett föredrag av prof. Walter Hallstein om Fragen der Auslegung internationaler Wirtschaftsabkommen, ett ämne som också skall bli föremål för diskussion. Bland andra diskussionsämnen kan nämnas Die Zurechenbarkeit des Kausalzusammenhanges im Schadenersatzrecht, Grundsätze und Methoden der Beweiserhebung im Strafprozess och Wege zur Vereinheitlichung des Europäischen Markenrechts.

C. H.

    Akademien för internationell rätt i Haag anordnar under tiden d. 11—29 juli och d. 1—19 avig. 1960 föreläsningar och seminarier över olika ämnen inom folkrätten och den internationella privaträtten. Akademien förfogar över ett antal stipendier. Ansökan om tillstånd att deltaga skall insändas till The Secretariat of the Academy, Peace Palace, Haag. Närmare upplysningar kan erhållas genom utrikesdepartementets rättsavdelning eller SvJT:s red.
    I 1959 års föreläsningar deltogo 418 studenter och jurister från tillhopa 54 länder, däribland 4 från Sverige.
    Akademiens forskningsinstitut för mera avancerade studier är i verksamhet under tiden d. 23 aug.—1 okt. 1960; sessionen är avsedd att ägnas åt ämnet »The Law of Treaties and other International Agreements».

S. R.

    International Law Associations fyrtionionde kongress hålles i Hamburg d. 7—13 aug. Anmälan om deltagande göres före d. 15 juni 1960. Närmare upplysningar lämnas av den svenska avdelningens sekr., adv. Claes Palme, Sthm.

    
    Internationell konferens för kvinnliga advokater. International Federation 
of Women Lawyers, som räknar medlemmar från 61 nationer, däribland Sverige, har genom sin filippinske president inbjudit till sin 11 :e konferens. Denna skall äga rum i Manila, Filippinerna, d. 19—24 aug. 1960 och skall som huvudämne behandla frågan om »Humanizing the Law». Närmare upplysningar om konferensen erhålles hos advokatsamfundets sekretariat eller hos konferensens europeiske korrespondent, adv. Margit Althin, Sthm.