232 NOTISER    Föreningen Sveriges rättshjälpsjurister, som under året haft 46 medlemmar, höll årsmöte d. 7 nov. 1959 i Halmstad. Därvid omvaldes styrelsens samtliga ledamöter, varför styrelsen alltså utgöres av: adv. Arthur L. Ekström, ordf., adv. Bror Wahlström, v. ordf., och adv. Anders von Zweigbergk, sekr., samt adv. Ingvar Björkman, suppl. Föreningen har under året beretts tillfälle att avgiva yttrande bl. a. över förslaget till lag om rättegångshjälp.
 

    Juristföreningen i Stockholm höll årsmöte d. 24 april 1959. Vid årsmötet närvoro ett fyrtiotal av föreningens medlemmar. Förutom föreningsangelägenheter förekom på årsmötet föredrag av prof. Gerhard Hafström över ämnet »Fersenska Mordet».
    Föreningens styrelse utgöres av justitierådet Gunnar Bomgren, ordf., adv. Tore Flodin, v. ordf., adv. Gunnar Ehrner, sekr. och kassaförv., bankdirektören Erik Burling, borgmästaren Yngve Kristensson, kommerserådet Anders Lindstedt, rektorn prof. Håkan Nial, ambassadören Sture Petrén och direktören Nils Valentin. Medlemmarnas antal uppgår till 288.

 

    Juristklubben i Linköping. Under 1959 ha hållits följande sammanträden: d.21 april redogörelse av t. f. assessorn Stig Rosén för den nya lagen om arvsbeskattning; d. 21 april föredrag av adv. Enar Lindblom över ämnet »Förslaget till ny lag om trafikförsäkring»; d. 10 nov. föredrag av hovrättsassessorn Olle Höglund över ämnet »Några reformkrav inom äktenskapslagstiftningen»; d. 4 dec. föredrag av hovrättsrådet Per-Erik Fürst över ämnet »Rätt i väst orätt i öst. Ett och annat om kommunistisk rättsuppfattning». — Vidare har klubben d. 13 febr. firat sitt 20-årsjubileum. I denna fest deltogo omkring 45 av klubbens medlemmar, de flesta med damer, samt som klubbens gäster justitierådet Nils Beckman och hovrättspresidenten Joël Laurin, båda med damer. En ensemble, utvald bland klubbens medlemmar, uppförde under festen »Okynneshunden Kalkas» eller »Så kan det gå», en ödestragedi i fyra akter efter rättsfallet NJA 1876 s. 458.
    Under verksamhetsrådet 1958—1959 utgjordes styrelsen av adv. Wilhelm Brodin, ordf., länsnotarien Nils Arfwidsson och juris kandidaten Ulla Östlund. Under verksamhetsåret 1959—1960 utgöres styrelsen av adv. Sven Åström, ordf., assessorn Lars Montelius och länsnotarien Lennart Öhlander. Klubben har omkring 80 medlemmar.

 

    Jönköpings juridiska förening höll år 1959 årsmöte d. 15 maj med föredrag av adv. Ragnar Gottfarb över ämnet »Ur en brottmålsadvokats erfarenheter». Höstsammanträde hölls d. 27 nov. med föredrag av justitierådet Hjalmar Karlgren över ämnet »Kutym och rättsregel». Föreningens styrelse har utgjorts av presidenten Joel Laurin, ordf., häradshövdingen Erik Ekstedt, v. ordf., hovrättsassessorn Rune Lindgren, kassaförv., landsfogden Bertil Ankar, hovrättsrådet Sven Ruhe, adv. Hans Sundström och landssekreteraren Åke Sylwan, med borgmästaren Nils Rappe, häradshövdingen Folkard von Scherling och adv. Per Tham som suppl. Antalet medlemmar uppgår till omkr. 150.
 

    Juristföreningen i Kristianstad höll årssammanträde d. 27 nov. 1959, varvid hovrättspresidenten Björn Kjellin höll föredrag över ämnet »Samhällets åtgärder mot ungdomsbrottsligheten». Till styrelse för åren 1960—1961 har utsetts landshövdingen Per Westling, ordf., häradshövdingen Åke Braunstein.v. ordf., adv. Nils Gustin, sekr., häradshövdingen Torsten Myrland, borgmästa-

 

NOTISER 233ren Hans G. Andersson, landssekreteraren Georg Lundborg samt advokaterna Agne Wikborn och Tage Troedson. Föreningen har ett 60-tal medlemmar.