Sjuhäradsbygdens juristförening höll ordinarie årsmöte d. 17 april 1959. Till styrelse för det kommande verksamhetsåret nyvaldes adv. Arne Gullack, Borås, ordf., och bitr. stadsfiskalen C. M. Fogelklou, Borås, v. ordf. Till övriga styrelseledamöter omvaldes rådmannen Ante Beck-Friis och advokaterna Per-Otto Högsten och Bo Redgard, samtliga Borås. Till styrelsesuppl. omvaldes stadsombudsmannen Folke Föjerstam och nyvaldes tingsnotarien Fredrik Gedda.
    Vid årsmötet höll stadsfogden Reinhold Eilard, Borås, föredrag över ämnet »Exekutiva inadvertenser». Ytterligare ett möte har hållits, nämligen d. 9 nov. 1959, då adv. Urban Kihlman, Göteborg, höll föredrag över ämnet »Några jämförelser mellan norsk och svensk äktenskapsrätt».
    Föreningen har under året haft 46 medlemmar.

 

    Värmlands läns juristförening har under år 1959 hållit två sammanträden.Vid årsmöte d. 25 april höll prof. Åke Malmström föredrag över ämnet »Äktenskapslagstiftningen och familjens stabilitet». Vid sammanträde d. 10 okt. höll prof. Ivar Agge föredrag över ämnet »Den nya brottsbalken tar form».
    Vid årsmötet valdes ny styrelse, vilken konstituerade sig sålunda: landsfogden Anders Holmström, ordf., häradshövdingen Hans Ramel, v. ordf., adv. Erik Ström, kassaförv., och adv. Carl W. Nordenfelt, sekr. Föreningen har 80 medlemmar.

 

    Västmanlands juristförening har under 1959 hållit fyra sammanträden. D. 24 febr. höll doc. Gustaf Petrén ett föredrag om allmänna handlingars offentlighet. Sekreteraren i Näringslivets Opinionsnämnd Sten Tengelin höll d. 15 april ett föredrag med rubriken »Den illojala konkurrensen i blickpunkten». D). 5 nov. talade prof. Arne Trankell om psykologens roll i rättsskipningen. Slutligen höll hovrättsrådet Erland Conradi d. 2 dec. ett föredrag över ämnet »Det allmännas skadeståndsansvar».
    Styrelsen har under året utgjorts av landskamreraren Valdemar Westin,ordf., adv. Sven Peter Troili, v. ordf., företagsjuristen Lennart Sallmén, sekr., länsassessorn Magnus Forsberg, skattm., adv. Anders Morén, klubbm., samt borgmästaren Folke Höijer och häradshövdingen Sven David Sanne. — Föreningen hade vid årsskiftet 96 medlemmar.

 

    Dalarnas juristförening har under år 1959 sammanträtt två gånger i Falun.D. 29 maj höll doc. P. O. Bolding föredrag över ämnet »Materiell processledning hos domstolar och i administration». Föreningen höll årsmöte d. 3 dec., därvid tingsdomaren Lars Lindencrona talade över ämnet »Några drag i U. S. A:s rättsutveckling». Därefter samlades medlemmarna till supé.
    Till styrelse valdes adv. Bertil Sylwan, ordf., landskamreraren O. Israelsson, v. ordf., hovrättsfiskalen Lars Arvidsson, sekr., bitr. ombudsmannen Carl Magnus Renström, kassaförv., bitr. juristen Lars Palenius, klubbm., samt adv. Erik Matz och stadsombudsmannen Anders Carlehäll. Föreningen har ett sextiotal medlemmar.

 

    Gefleborgs läns juristförening har under 1959 sammanträtt två gånger. Vid årssammanträde d. 17 juni å Kaptensgården i Furuvik höll rådman Curt Or-

 

NOTISER 235megard, Gävle, ett föredrag över ämnet »Som jurist och turist med F. N. truppen i Egypten». Till sammanträde d. 23 nov. hade föreningen jämte Gästrikslands läkareförening inbjudits av Gästriklands prästsällskap för diskussion av ämnet »Läkare och präst i lagarbete». Inledningsföredrag hölls av teol. dr Torgny Bohlin.
    Föreningens styrelse består av förste länsassessorn Carl-Axel Rydin, Gävle, ordf., adv. Wiggo Lund, Gävle, sekr., kassaförv. och klubbm., borgmästare Sven E. Ståhl, rådman Göran von Post och stadsfiskal Olof Lundmark, samtliga i Gävle, med adv. Gunnar Thorbjörnsson och assessor Sigvard Bjurek, båda i Gävle, som suppleanter. — Föreningen har 50 medlemmar.