320 PERSONALNOTISER    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 11 mars 1960 förordnat ass. i Svea hovr. Lars-Erik Tillinger att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.

    Hovrätterna. K. M:t har
    18 mars 1960 utnämnt ass. i Göta hovr. Bo-Göran Stenström till hovr.råd i hovr. för Övre Norrland fr. o. m. 1 juli 1960;
    25 mars 1960 till ass. fr. o. m. 1 april 1960 förordnat i Svea hovr. fiskalerna Gustaf Knös, Carl-Gustaf Wedin, Ulf Nordenson, Böret Eriksson,Gunnar Grönvall och Christer Rune, i  G ö t a  h o v r. fiskalen Age Frennberg, i h o v r.  
f ö r  V ä s t r a  S v e r i g e fiskalen Sten Leire och i  h o v r.  f ö r  
N e d r e  N o r r l a n d  fiskalen Lars Landh.

    Häradsrätterna. K. M:t har
    11 mars 1960 förordnat tingsdom. i Luleå domsaga Sven Christian Lagerlöf att t. v. så länge häradshövd. i domsagan O. Östberg åtnjuter tjänstledighet uppehålla dennes häradshövd.ämbete;
    18 mars 1960 till häradshövd. fr. o. m. 1 maj 1960 utnämnt i Uppsala läns södra domsaga rev.sekr. Eric Stangenberg och i Uppsala läns norra domsaga hovr.rådet i hovr. över Skåne och Blekinge Sven O. Svensson.

    Vattendomstolarna. K. M:t har 11 mars 1960 entledigat vattenrättssekr. vid Mellanbygdens vattendomstol Arne Hennberg med utg. av mars 1960.

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    11 mars 1960 utnämnt vid rr. i Jönköping till inskrivn.rådm. civilrådm. därstädes Hans Åkesson, till civilrådm. brottmålsrådm. i samma stad Bengt Sterner, båda fr. o. m. 1 april 1960, samt till brottmålsrådm. ass. vid rr. i Kristianstad Bertil Hagard fr. o. m. 1 juni 1960;
    18 mars 1960 utnämnt ass. vid Sthms rr. Harald Ljungström och Ingvar Ågren till rådm. i Sthm fr. o. m. 1 april 1960;
    1 april 1960 utnämnt t. f. ass. vid Gtbgs rr. Lennart Carnemo till ass. vid samma rr.

    Polis- och åklagarväsendet. Riksåklagarämbetet har 22 mars 1960 till bitr.stadsfiskaler i Malmö fr. o. m. 1 april 1960 utnämnt e. stadsfiskalerna i samma stad Erik Ahnfeldt och Axel Richter samt e. o. landsfogdeass. Sven-Olof Håkansson och Arne Sjöberg.

    Riksdagens ombudsmän. Riksdagen har för tiden till dess nytt val försiggått utsett, till justitieomb.man f. d. lagm. Alfred Bexelius och till ställföreträdare för denne hovr.rådet i Göta hovr. Ulf Lundvik samt till militieomb. f. d. rådm. Erik Wilhelmsson och till ställföreträdare för denne häradshövd. Hugo Henkow.
    Militieombudsmannen har 9 mars 1960 fr. o. m. 15 i samma månad förordnat sekr. vid Sthlms rr, byrådir. vid militieomb.mannaexp. Fredrik Boström till byråchef vid exp. och t.f. 1 byråsekr. Ulf Werner att t. v. uppehålla byrådir.tjänsten vid exp.

    Ungdomsfängelsenämnden. K. M:t har
    4 mars 1960 med entledigande av överläk. Curt Åmark förordnat överläk. Henry Mjönes till led. av nämnden samt till suppl. för denne med. rådet Lennart Ljungberg och överinsp. för sinnessjukvården Fredrik Stjernberg;
    25 mars 1960 förordnat t. f. undervisn.rådet Maj Bosson-Nordbö att t. o. m. 31 mars 1960 vara suppl. i nämnden.

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha antagits 11 mars 1960 Bo Berggren, Göteborg, Curt Smerling, Karlstad, Max Görts, Oxelösund, och Staffan Briem, Sthm, samt 8 april 19601 Hans-Gustaf Carlson, Jönköping, Ulla Jerneck, Örebro, och Göran Hasselrot, Sthm.

    Universiteten. Sedan beslut fattats om att Sthlms högskola skall fr. o. m. 1 juli 1960 ombildas till ett statligt lärosäte, Stockholms universitet, har 7 april 1960 utsetts till rektor högskolans nuvarande rektor prof. Håkan Nial och till prorektor högskolans nuvarande prorektor prof. Ingvar Svennilson.


    Trycklov 19/4 1960