Johan Henrik Linnemann Janssen avled d. 17 april 1960. Han var född i Hässlunda, Malmöhus län, d. 2 mars 1872 samt avlade mogenhetsex. i Örebro 1890 och jur. utr. kand.ex. i Uppsala 1896. Efter hovrätts- och tingstjänstgöring blev han förste rådman i Varberg 1901 och borgmästare där 1929. Han avgick med pension 1939.

 

PERSONALNOTISER

    Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    10 mars 1960 förordnat byråcheferna i justitiedep. Hans-Fredrik Ringdén och Harriet Stangenberg att såsom experter biträda utredn.mannen för översyn av nedre just.rev :s arbetsorg.;
    5 april 1960 förordnat byråchefen för lagärenden i justitiedep. Sten Rudholm att biträda vid överinseendet över utgivn. av Svensk författningssamling och tillika vara författningssamlingens utgivare;
    9 april 1960 förordnat dels led. hos besvärssakkunniga landssekr. Nils Olof Åkesson att jämväl vara de sakkunnigas ordf., dels doc., ass. i Svea hovr. Gustaf Petrén att — med entledigande från förordnande att såsom expert biträda de sakkunniga — vara led. hos de sakkunniga;
    20 april 1960, sedan ass. i Svea hovr. Einar Mogård erhållit motsv. entledigande, förordnat ass. i Svea hovr. Ulf Nordenson till sekr. i atomskadeutredn. fr. o. m. 1 maj 1960.

    Handelsdepartementet. K. M:t har 11 mars 1960 förordnat ass. i hovr. för Nedre Norrland Göran Steen att t. v. biträda såsom sakkunnig i handelsdep.

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    8 april 1960 förordnat tingsdom. i Västmanlands västra domsaga Nils-Göran Lejefors att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.;
    29 april 1960 utnämnt ass. i Svea hovr. Berndt Erneholm och i hovr. för Västra Sverige Carl Johan Johansen till rev.sekr. fr. o. m. 1 maj 1960;
    s. d. förordnat bitr. vattenrättsdom. vid Söderbygdens vattendomstol Lars Schonttz att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.

    Hovrätterna. K. M :t har
    22 april 1960 utnämnt hovr.rådet i Svea hovr. Roland Senndahl till lagm. i samma hovr. fr. o. m. 1 maj 1960;
    s. d. utnämnt rev.sekr. Ivar Weidenhaijn till hovr.råd i Svea hovr. fr. o. m.1 maj 1960.

    Häradsrätterna. K. M:t har 22 april 1960 förordnat ass. i Svea hovr. Gunnar Lindh att fr. o. m. 1 maj 1960 t. v. uppehålla en tingsdom.bef. i Södra Roslags domsaga.

    Vattendomstolarna. K. M:t har
    8 april 1960 förordnat t. f. vattenrättssekr. vid Österbygdens vattendomstol Peter von Möller till vattenrättssekr. vid samma vattendomstol t. v. under tre år;
    29 april 1960 förordnat e. vattenrättssekr. vid Mellanbygdens vattendomstol Åke Bouvin till vattenrättssekr. vid samma vattendomstol t. v. under tre år.

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    8 april 1960 utnämnt t. f. ass. vid Sthms rr Wilhelm Palmquist, Carl-Axel Hallström och Stig Noréus till ass. vid samma rr;
    s. d. utnämnt ass. vid rr och mag. i Västerås Erik Ahnlund till civilrådm. i samma stad.

 

Trycklov 18/5 1960.