HALVAR G. F. SUNDBERG. Kommunalrätt. Speciella delen. Sthm 1959. Norstedts. XI + 252 s. Kr. 45,00.
    Under årens lopp har professor HALVAR SUNDBERG täckt största delen av det ämnesområde, han satts att företräda inom Uppsala juridiska fakultet, med monografiska framställningar. Då nu tidpunkten för hans ämbetsgär-

 

LITTERATURNOTISER 437nings slut nalkas, kan han glädja sig åt att ha riktat vår offentligrättsliga litteratur med en rad standardverk. Det stora arbetet Allmän förvaltningsrätt innehåller i sin nya upplaga även utförliga avsnitt avhandlande viktigare arter av förvaltningsrättslig specialprocess. Genom den här anmälda boken har Sundbergs Kommunalrätt Allmänna delen, som är alltför välkänd för att behöva här ytterligare presenteras, på liknande sätt kompletterats med en översikt av reglerna på de särskilda områden, inom vilka den kommunala förvaltningen är verksam.
    I förordet till boken uttalar Sundberg sin tveksamhet inför uppgiften med tanke framför allt på att denna del av kommunalrätten befinner sig i en ständigt fortskridande omdaning, varför varje arbete löper risken att snabbt bli åtminstone i vissa delar föråldrat. Det är emellertid glädjande att Sundberg övervunnit dessa sina betänkligheter. Av betydande värde är nämligen att vi nu fått en översiktlig framställning av det kommunala verksamhetsområdet. Delvis efter klassiskt mönster delar Sundberg upp sin framställning i två huvudavdelningar och behandlar i den ena kommunerna och politiförvaltningen och i den andra kommunerna och socialförvaltningen. Redan en ytlig genomgång visar hur kommunerna successivt expanderat inom båda dessa sektorer ut över de ursprungliga ganska snäva gränserna för sin förvaltningsverksamhet. Från att ha haft begränsade uppgifter beträffande ordningshållning och elementär socialvård ha kommunerna — delvis på statens uppmaning — lagt under sig ständigt nya fält.
    Arbetet omfattar icke den kyrkliga kommunens verksamhetsområde. Detta har ju numera också i hög grad inskränkts, bl. a. genom att undervisningsväsendet helt tillagts den borgerliga kommunen. I enlighet härmed avhandlas detta fält i boken, där det hänföres till socialförvaltningen.
    För varje praktiskt verksam jurist, som har nära kontakt med kommunal verksamhet, torde detta Sundbergs senaste arbete komma att visa sig oumbärligt.

G. P.