Ur Svensk författningssamling 1960
44. Lag 25 mars 1960 ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 23 mars 1956 (nr 73) om tillfällig ökning av regeringsrådens antal.
46. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 4 och 21 §§ lagen d. 1 dec. 1950 (nr 596) om rätt till fiske.
52. KK s. d. om statsbidrag till kostnader för vissa vetenskapliga avhandlingar.
59. Lag 8 april 1960 ang. ändring i lagen d. 26 nov. 1920 (nr 796) omval till riksdagen.
63. KF s. d. om rätt till förlustutjämning vid taxering för inkomst.
68. Lag s. d. med vissa bestämmelser om val till riksdagens andra kammare för perioden 1961—1964.
69. Lag s. d. om ändring i luftfartslagen d. 6 juni 1957 (nr 297).
74. Civilförsvarslag 22 april 1960.
78. KK s. d. om ändrad lydelse av 3 § kung. d. 22 maj 1953 (nr 319 ) med bestämmelser i fråga om skydd för vissa främmande patent, mönster och varumärken.
96. Lag s. d. om ändrad lydelse av 17 kap. 12 § handelsbalken.
97. Lag 29 april 1960 om samhällets vård av barn och ungdom (barnavårdslag).

 

    1 Vid denna redogörelses utarbetande ha medverkat hovrättsassessorn Ingvar Gullnäs samt hovrättsfiskalerna Erik Holmberg och Nils Olof Wentz. 

FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET 45599—110. Lag 5 maj 1960 ang. ändring i lagen d. 29 juni 1946 (nr 431) om folkpensionering, m. m.
115. KK s. d. om rikets indelning i skyddskonsulentdistrikt m. m.
121. Lag 13 maj 1960 om tillägg till lagen d. 17 juni 1948 (nr 433) om försäkringsrörelse.
123. K. Cirk. 5 maj 1960 till rikets domstolar och exekutionsmyndigheter om upphävande av cirkuläret d. 14 nov. 1941 (nr 878) med förordnande jämlikt 4 § lagen d. 17 juni 1938 (nr 470) med vissa bestämmelser om främmande statsfartyg m. m.
124. Transumt av K. M:ts brev 29 april 1960 till vattenöverdomstolen ang. överflyttning av övre Norrbygdens vattendomstols kansli till Luleå m. m.
128. KK 13 maj 1960 om det antal riksdagsmän i andra kammaren, som varje valkrets äger utse för fyraårsperioden 1961—1964.
130. Lag 5 maj 1960 om fiskevårdsområden.
131. Lag s. d. ang. ändring i lagen d. 1 dec. 1950 (nr 596) om rätt till fiske.
132. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 3 § lagen d. 27 juni 1957 (nr 390) om fiskearrenden.
133. Lag 13 maj 1960 ang. ändrad lydelse av 19 § lagen d. 30 sept. 1904 (nr 48 s. 1) om samäganderätt.
134. KF 5 maj 1960 om mopeder.
135. Lag s. d. ang. ändring i lagen d. 10 maj 1929 (nr 77) om trafikförsäkring å motorfordon.
144—147. Lag s. d. om renmärken, m. m.
161. Lag 20 maj 1960 om ändring i rättegångsbalken.
162. Lag s. d. om ändrad lydelse av 12 och 17 §§ konkurslagen.
165. KK s. d. om ändring i universitetsstatuterna d. 6 april 1956 (nr 117).
166. KK s. d. om överflyttande å universitetet i Stockholm av de uppgifter, som tillkomma Stockholms högskola.
193. Lag 27 maj 1960 om ändring i lagen d. 18 juni 1925 (nr 219) ang. förbud i vissa fall för bolag, förening och stiftelse att förvärva fast egendom.
194. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 1 och 12 §§ lagen d. 3 juni 1955 (nr 272) om inskränkning i rätten att förvärva jordbruksfastighet (jordförvärvslagen).
198. KK 13 maj 1960 med anledning av Sveriges tillträde till den i Stockholm d. 4 jan. 1960 undertecknade konventionen ang. upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen.
199. KK s. d. om ursprungsbevis enligt konventionen ang. upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen.
206—209. KF 3 juni 1960 om ändrad lydelse av 2 och 3 §§ statens löneförordning d. 31 maj 1957 (nr 228), m. m.
219. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 2 § 2 :o), 16 :o) och 17 :o) lagen d. 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj:ts regeringsrätt.
246—247. Lag s. d. om ersättning för skada i följd av atomreaktordrift m. m. (atomansvarighetslag), m. m.
263—265. KK s. d. om ändrad lydelse av 6 § 3 mom. och 15 § 1 mom. jaktstadgan d. 3 juni 1938 (nr 279), m. m.
304—305. Lag 3 juni 1960 om ändring i vattenlagen, m. m.
306—309. K stadga s. d. för vattendomstolarna, m. m.
321. K. stadga s. d. ang. distriktsåklagarexamen.
332. KK 13 maj 1960 ang. ersättning till statsverket för förrättningar och uppdrag som utföras av personal, tillhörande lantmäteriväsendet (lantmäteritaxa).
347—351. Lag 3 juni 1960 om ändrad lydelse av 10 kap. 11 § strafflagen, m. m.
361. KK s. d. ang. ändring i landsfiskalsinstruktionen d. 14 dec. 1951 (nr 771).
375. Lag 27 maj 1960 ang. ändring i lagen d. 301 juni 1943 (nr 431) om allmänna vägar.

S. R.