Den danske Dommerforening afholdt sit årsmøde i oktober 1959. Som gæster deltog häradshövding Sven Norrsell, Karlshamn, og hovrättsråd E. Persson, Malmö. På mødet fortsatte formanden, civildommer Harald Petersen, forhandlingen på forrige årsmøde om forholdet mellem Juristforbundet og Dommerforeningen, og fhv. højesteretsdommer, dr. phil. Victor Hansen talte om »Retsplejeloven gennem 40 år». Som Højesterets repræsentant i bestyrelsen afløstes højesteretsdommer Bodil Dybdal af højesteretsdommer Gjerulff. Iøvrigt genvalgtes bestyrelsens medlemmer.

Hv.

    Ministrenes ansvarlighed. Statsministeriet har nedsat en kommission til nærmere undersøgelse og overvejelse af problemerne i forbindelse med ministrenes ansvarlighed i medfør af grundlovens § 13.
    Kommissionen vil have til opgave på grundlag af den siden 1849 stedfundne udvikling, den teoretiske behandling af spørgsmålet i dette tidsrum samt erfaringer fra andre demokratiske lande med en styreform, der er beslægtet med den danske, at fremkomme med en redegørelse for problemerne i forbindelse med ministrenes ansvar for regeringens førelse, herunder ministrenes ansvar som øverste forvaltningsmyndighed. Kommissionen vil endvidere have at overveje, hvorvidt der i lyset af det således tilvejebragte materiale skønnes at være behov for en særlig lov om ministrenes ansvarlighed og i bekræftende fald udarbejde udkast til en sådan lov.
    Til formand for kommissionen er beskikket højesteretsdommer Aage Lorenzen og til medlemmer departementscheferne Boas, Hornslet, Elkjær Larsen og Zeuthen, professorerne Bent Christensen, Hurwitz, Poul Meyer, Alvar Nelson, Ross, Max Sørensen og Waaben samt rigsadvokat Olafsson.

Hv.

    Københavns Universitet. Højesteretsdommer Jørgen Trolle er promoveret til doctor juris honoris causa ved universitetet. Højesteretsdommer Trolle, der

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 459er 55 år, og som siden 1954 har haft sæde i Højesteret, har skrevet en lang række afhandlinger i faglige tidsskrifter samt bøgerne: Syv Måneder uden Politi; Lov om borteblevne (sammen med O. A. Borum); Procedure i Straffesager; Indledning til Retsstudiet (sammen med Alf Ross og Stig Iuul). Endvidere har han sammen med von Eyben og Anders Vinding Kruse udgivet de seneste udgaver af H. Munch-Petersens kendte lærebog: Den borgerlige Ret.
    I marts d. å. har højesteretsdommer Trolle udsendt bogen »Risiko og skyld i erstatningspraxis», en undersøgelse af, i hvilket omfang den i teorien docerede almindelige erstatningsregel svarer til den retlige virkelighed i dag, eller om der sker en objektivering af ansvaret.

Hv.