Rådhusrätterna. K. M:t har
    5 maj 1960 utnämnt ass. vid Sthms rr Gunnar Linnander, Åke Asp, Curt Böre och Karl-Erik Skarvall till rådm. i Sthm;
    s. d. utnämnt e. rådm. i Linköping Hilding Schöldström och ass. vid rr och mag. i nämnda stad Lars Montelius till rådm. i staden, Montelius fr. o. m. 1 juli 1960;
    27 maj 1960 förordnat rådm. i Gtbg Tore Eneroth och Lage Samuelson att t. v. t. o. m. 1963 vara ordf., Eneroth å 4:e avd. och Samuelson å 5:e avd. av rr.;
    3 juni 1960 beviljat rådm. i Sthm Atle Eriksson avsked med utg. av sept.1960;
    s. d. beviljat borgm. i Alingsås Bror Brandt avsked med utg. av okt. 1960;
    30 juni 1960 utnämnt ass. vid Gtbgs rr Torsten Schiller till rådm. i samma stad;
    s. d. utnämnt andre rådm. i Landskrona Folke Sjöholm och ass. vid Malmö rr Eric Kinberg till förste resp. andre rådm. i Landskrona;
    s. d. till ass. vid Sthms rr utnämnt t. f. ass. vid samma rr Sven Norrman, Per-Axel Persson-Jemt, Åke Widén, Åke Malmström och Gunwor Wegnelius;
    s. d. utnämnt fiskalen i hovr. för Övre Norrland Lennart Cavallin till brottmålsass. vid rr i Gävle fr. o. m. 1 sept. 1960;
    s. d. beviljat ass. vid rr i Södertälje Gunnar Nordin avsked med utg. av juni 1960.

Fångvårdsstyrelsen. K. M:t har
    13 maj 1960 beviljat överdir. och chefen för fångv.styr. Hardy Göransson avsked med utg. av juni 1960;
    s. d. förordnat byråchefen i soc.styr. Torsten Eriksson till gen.dir. och chef för fångv.styr. 1 juli 1960—30 juni 1966;
    27 maj 1960 utnämnt förste byråsekr. i fångv.styr. Carl-Henrik Ericsson till byråchef i styr. fr. o. m. 1 juni 1960;
    30 juni 1960 till byråchefer i fångv.styr. utnämnt t. f. byråchefen där Nils-Uno Fornander och förordnat ass. i Göta hovr. Holger Romander, Romander att tillika t. o. m. 30 juni 1963 vara ställföreträdare för gen.dir. och chefen för fångv.styr.

    Fångvårdsanstalterna. K. M:t har 3 juni 1960 konstituerat anstaltsdir. vid fångv.anstalten i Växjö Barbro Hall-Mikaelsson till fångv.dir. vid nämnda anstalt fr. o. m. 1 juli 1960.

    Skyddskonsulentorganisationen. K. M:t har 20 maj 1960 förordnat skyddsassistenten Erik Alstermark till skyddskons. i Blekinge-Kristianstads dt fr. o. m. 1 juli 1960.

Polis- och åklagarväsendet. K. M :t har
    30 juni 1960 utnämnt e. o. bitr. landsfogden i Norrbottens län Gunnar Kragh till landsfogde i Kristianstads län;
    s. d. till landsfiskaler utnämnt, i S v a r t l ö s a  d t  e.  o. landsfiskalen där Å. L. Printz (polischef-åklagare), i Ö s t e r å k e r s  o c h  D a n d e r y d s  d t bitr. landsfiskalen i Danderyds dt K.-E. Melin (utmätningsman), i  M ö r a r p s  d t  bitr. landsfiskalen där G.  B.  M. Persson, i T o r n a  d t landsfiskalen i Munkfors dt C. E. Wallén, i F e l l i  n g s b r o  d t landsfiskalen i Karlskoga dt C. A. S. Werner, i Arboga dt bitr. landsfiskalen där S. O. Janzon samt i S m e d j e b a c k e n s  d t landsfiskalen i Nås dt J P. S. Ericsson, Wallén och Ericsson fr. o. m. 1 okt. 1960.
    Riksåklagarämbetet har
    4 maj 1960 utnämnt bitr. stadsfiskalen i Eskilstuna Bengt Herder till stadsfiskal i Sundsvall fr. o. m. 1 juli 1960;

 

478 PERSONALNOTISER    16 maj 1960 utnämnt e. o. landsfogdeassistenten Eric Lindén till bitr. stadsfiskal i Örebro fr. o. m. 1 juni 1960;
7 juni 1960 utnämnt bitr. stadsfiskalen i Gtbg Carl-Gustav Wijk till stadsfiskal i samma stad fr. o. m. 1 juli 1960;
    s. d. utnämnt stadsfiskalsassistenten i Gtbg Alf Juhlin till bitr. stadsfiskal i samma stad fr. o. m. 1 juli 1960.