Norsk Forening for International Rett (Norsk Avdeling av International Law Association) holdt generalforsamling 16. mars 1959. Som formann ble gjenvalgt høyesterettsadvokat Ole Torleif Røed. Som sekretær fortsatte overrettssakfører Evald Rygh, Oslo. Ifølge årsberetningen for 1959 av 6. april 1960 ble det i 1959 holdt tre foreningsmøter. På disse ble holdt foredrag av henholdsvis W. Riphagen (»Some Legal Aspects of European Integration»), direktør Knut Getz Wold (»En oversikt over internasjonale økonomiske organisasjoner i efterkrigstiden med spesielt henblikk på det europeiske frihandelsforbund») og Alexander Elkin (»Legal Problems of International Organization. Some Experiences of the OEEU.»). Ifølge årsberetningen har foreningen 78 personlige medlemmer og 17 andre medlemmer.

J.T.B.

    Norsk Forening for Opphavsrett hadde i 1958 tre medlemsmøter. På ett av disse ble holdt foredrag av sjefsekretær Bjørg Kragem om »Juridiske problemer i forbindelse med utveksling av fjernsynprogrammer». — I 1959 hadde foreningen fire medlemsmøter. Det ble holdt foredrag av overrettssakfører Egil Haxthow (»Filmen, filmatiseringen og le droit moral'.»), professor dr. jur. Torben Lund, Aarhus (»Ophavsret og konkurrenceret. Kan konkurrencerettens regler yde en udvidet beskyttelse udover hvad der følger af ophavsretsloven?») og kriminalsjef Lars L'Abée-Lund (»Falsk og ekte kunst. — Faktiske og rettslige vanskeligheter.»). Foreningens formann og sekretær var begge de nevnte år henholdsvis økonomisjef Knut Tvedt og ekspedisjonssjef Arne Hansen, Oslo. Foreningen hadde ved utgangen av 1959 ca. 100 personlige medlemmer og var dessuten tilsluttet av 22 institusjoner og foreninger.

J.T.B.

    Norsk Forsikringsjuridisk Forening hadde i 1958 fire møter. Det ble holdt foredrag av høyesterettsdommer E. Alten om »Ansvaret for passasjerer og gods ved befordring med luftfartøy», direktør Arne Gilboe om »Bør F.A.L.'s bestemmelser om livsforsikring revideres» og professor dr. jur. Kristen Andersen om »Det offentliges ansvar». — I 1959 hadde foreningen likeledes fire møter med foredrag av lagdommer Gunder Egge om »Lovvalget i erstatningsretten (internasjonal erstatningsrett)», direktør Per M. Hansson om »Aktuelle forsikringsspørsmål i jet- og atomalderen», høyesterettsadvokat Ivar Hole om »Ansvarsfraskrivelse i massekontrakter og universitetsstipendiat Torkel Opsahl om »Erstatning og trygd i Sovjet». Foreningen feiret i 1959 sitt 25 års jubileum med en middag etter møtet 10. april. Formann og sekretær var i 1958 og 1959 henholdsvis høyesterettsadvokat Knut Blom og høyesterettsadvokat T. Christensen, Oslo. Pr. 31 des. 1959 hadde foreningen 915 medlemmer, hvorav 72 selskaper og institusjoner.

J.T.B.

    Internationellt expertmöte om »les droits voisins». En internationell expertkommitté har vid möte i Haag d. 9—20 maj 1960 behandlat frågan om skydd för utövande konstnärer, grammofonfabrikanter och radioföretag (»les droits voisins», »neighbouring rights» — se SvJT 1957 s. 511 samt prop. 1960: 17 s.225 ff). Mötet hade anordnats gemensamt av Internationella arbetsorganisationen (ILO), Unesco och Bernunionens byrå.

 

564 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT    Arbetet på att åstadkomma internationellt skydd på detta område har under en följd av år bedrivits dels inom Bernunionen, som under senare tid upptagit samarbete med Unesco, och dels, efter delvis andra linjer, inom ILO. Meningsskiljaktigheterna ha tidigare rört både sak- och procedurfrågor, men så småningom ha organisationerna såtillvida kommit överens, att man fattat principbeslut om att i sinom tid gemensamt inkalla en diplomatisk konferens för slutlig behandling av frågan. Tidigare har man tänkt sig att vardera sidan skulle lägga fram ett eget konventionsförslag till denna konferens; inom ILO utarbetades ett dylikt år 1956 och inom Bernunionen Unesco år 1957. Under år 1959 har man emellertid enats om att låta en gemensam expertkommitté samman jämka dessa utkast, bl. a. under beaktande av de yttranden över dessa som inkommit från regeringarna, och söka åstadkomma ett enhetligt dokument såsom underlag för konferensens arbete.
    Experterna hade, efter förslag av resp. regeringar, av de sammankallande organisationerna utsetts från följande 16 länder, nämligen Argentina, Belgien, Frankrike, Indien, Italien, Japan, Jugoslavien, Mexico, Nederländerna, Polen, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tjeckoslovakien, Förbundsrepubliken Tyskland och USA. Från Sverige deltogo hovrättsrådet Torwald Hesser och preceptorn Svante Bergström.
    Observatörer från ett stort antal internationella organ och intresseorganisationer deltogo i överläggningarna men icke i besluten.
    Förhandlingarna leddes av prof. G. H. C. Bodenhausen, Nederländerna. Generalrapportör var Mr. W. Wallace, Storbritannien.
    Efter intensivt arbete lyckades kommittén så småningom nå enighet i samtliga kontroversiella frågor och upprätta ett utkast till internationell överenskommelse om skydd för de berörda grupperna, som enhälligt antogs. Med hänsyn till uppgiftens vansklighet får detta anses vara ett anmärkningsvärt resultat. Det gällde här icke blott att åstadkomma jämvikt mellan de tre direkt berörda kategoriernas skyddsanspråk utan också att avväga skyddet med hänsyn till upphovsmännens intressen, varjämte måste beaktas regleringens betydelse för sådana grupper som filmproducenter, teaterföretag, hotell- och restaurangägare m. fl. Vidare måste systemet göras elastiskt så att det kunde anpassas efter den olika sociala, tekniska och kulturella utvecklingen i de skilda länderna samt efter skiljaktiga uppfattningar om hithörande rättigheters struktur och plats i rättssystemet.
    Det av kommittén antagna utkastet harmonierar väl med de regler i ämnet som upptagits i det aktuella svenska upphovsrättsförslaget (se ovannämnda prop.).
    Avsikten är att sända utkastet på remiss till regeringarna. Tidpunkten för den diplomatiska konferensen är icke bestämd men det förmodas att den skall kunna avhållas om halvtannat år.

T.H-r