PERSONALNOTISER

   

    Herman Kling justitieminister. Såsom omnämnts i föreg. häfte av SvJT (s. 727) har till justitieminister fr. o. m. d. 1 dec. 1959 utnämnts konsultativa statsrådet Herman Kling. Statsrådet Kling är född i Västanfors d. 12 juli 1913, blev student i Sigtuna 1933 och jur. kand. i Sthm 1938. Han började därefter tjänstgöra i Stockholms rådhusrätt där han blev t. f. assessor 1942 och vice assessor 1946. Efter tjänstgöring som lagbyråchef i jordbruksdepartementet blev han expeditionschef där 1947 och statssekreterare i civildepartementet 1950. Han utnämndes 1956 till generaldirektör och chef för statskontoret och blev 1957 konsultativt statsråd.

 

    Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    9 nov. 1959 förordnat fru Margareta Härnqvist till sakkunnig i varumärkes- och firmautredn., såvitt angår revisionen av lagstiftningen mot illojal konkurrens, samt prof. Ulf af Trolle att såsom expert biträda utredn., såvitt angår nämnda revision;
    21 nov. 1959 entledigat Göran Forsberg från förordnande att såsom expert biträda 1956 års klientelundersökning rör. ungdomsbrottslingar;
    s. d. förordnat hovr.rådet i Svea hovrätt Yngve Linder, arkivarien Nils Nilsson och arkivrådet Robert Swedlund att såsom experter biträda riksarkivet vid översyn av möjligheterna till utgallring av handl. hos de allm. domstolarna;
    27 nov. 1959 — sedan K. M:t förordnat byråchefen för lagärenden i justitiedep. Sten Rudholm att, med tjänstledighet från lagbyråchefsämbetet, 1 dec. 1959—29 febr. 1960 biträda såsom sakkunnig inom dep:et — förordnat ass. i Göta hovr. Holger Romander att under Rudholms ledighet uppehålla dennes lagbyråchefsämb.;
    1 dec. 1959 förordnat ass. i Svea hovr. Bo Mollstedt till sekr. i 1959 års förlagsinteckningskomm.;
    7 dec. 1959 förordnat just.rådet Gösta Walin och hovr.rådet i Svea hovr. Erland Conradi att utreda följande skadeståndsrättsliga frågor, nämligen om principalansvaret, om jämkning av anställdas skadeståndsskyldighet samt om barns och föräldrars ersättningsansvar, ävensom förordnat dir.assistenten Erik Forstadius, omb.mannen Einar Sandberg, adv. Per-Axel Weslien och dir. Fredrik Åkerman att såsom experter biträda utredn.;
    23 dec. 1959 förordnat e. o. kanslisekr. Ulla Larsson till sekr. åt de sakkunniga för samordning av åtgärderna mot ungdomsbrottsligheten.

    Riksåklagarämbetet. K. M:t har
    27 nov. 1959 förordnat ass. i Svea hovr. Anders Elowson till byråchef vidriksåkl.ämb. fr. o. m. 1 jan. 1960;
    s. d. förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Lars Öhrbom att fr. o. m. 1 jan. 1960 t. v. uppehålla den e. o. byråchefstjänsten hos riksåkl.ämb.