80 PERSONALNOTISER    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    18 dec. 1959 förordnat ass. i Svea hovr. Lars Jarnås att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.;
    30 dec. 1959 utnämnt hovr.rådet i hovr. för övre Norrland Karl-Erik Andersson och ass. i hovr. för Västra Sverige Sven Sigander till rev.sekr.
fr. o. m. 
1 jan. 1960.

    Hovrätterna. K. M:t har
    20 nov. 1959 utnämnt ass. i hovr. för Övre Norrland Nils Lindroth till hovr.råd i samma hovr. fr. o. m. 1 dec. 1959 ;
    s. d. förordnat fiskalen i Göta hovr. Rune Lindgren till ass. i samma hovr. 
fr. o. m. 1 dec. 1959 ;
    27 nov. 1959 förordnat fiskalen i Göta hovr. Fredrik Lindstam till ass. i samma hovr. fr. o. m. 1 dec. 1959 ;
    s. d. förordnat hovr.rådet i hovr. för Övre Norrland Björn Zethræus tillv. ordf. å avd. i hovr. fr. o. m. 1 jan. t. v. t. o. m. 30 sept. 1960 ;
    11 dec. 1959 beviljat lagm. i Svea hovr. Gunnar Hagendahl avsked med utg.av april 1960 ;
    s. d. utnämnt hovr.rådet i Göta hovr. Bo Beskow till lagm. i samma hovr. 
fr. o. m. 1 mars 1960 ;
    30 dec. 1959 förordnat envar av v. ordf. å avd. i Svea hovr., hovr.råden Roland Senndahl och Ragnar Pihl att fr. o. m. 1 jan. t. v. t. o. m. 30 juni 1960 på en e. avd. i hovr. fullgöra på lagm. ankommande göromål ;
    s. d. förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Runo Lundin att fr. o. m. 1 jan. t. o. m. 30 juni 1960 vara v. ordf. å avd. i hovr.

    Häradsrätterna. K. M:t har
    27 nov. 1959 utnämnt ass. i Göta hovr. Rune Lindgren till tingsdomare i Ångermanlands norra domsaga fr. o. m. 1 febr. 1960 ;
    11 dec. 1959 beviljat häradshövd. i Uppsala läns norra domsaga Karl-Fredrik Pfeiffer och i Uppsala läns södra domsaga Ejnar Hörstadius avsked, Pfeiffer med utg. av mars 1960 och Hörstadius med utg. av april 1960;
    18 dec. 1959 förordnat fiskalen i hovr. för Nedre Norrland Olle Palenius att 
fr. o. m. 1 jan. t. v. t. o. m. 30 juni 1960 uppehålla tingsdomarbef. i Torneå domsaga ;
    30 dec. 1959 utnämnt ass. i Göta hovr. Karl Lüning till tingsdomare i Vadsbo domsaga fr. o. m. 1 febr. 1960 ;
    s. d. förordnat ass. i hovr. för Övre Norrland Anders Berg att fr. o. m. 1 jan. t. v. t. o. m. 30 juni 1960 uppehålla tingsdomarbef. i Västerbottens västra domsaga.

    Vattendomstolarna. K. M:t har
    18 dec. 1959 förordnat fiskalen i Svea hovr. Stig Liljeqvist att fr. o. m. 1 jan. 1960 t. v. under tre år vara vattenrättssekr. vid Nedre Norrbygdens vattendomstol;
    30 dec. 1959 förordnat ass. i Svea hovr. Lars Ljungström och Stig Olof Svärd till e. o. vattenrättsdomare, Ljungström vid Övre Norrbygdens vattendomstol fr. o. m. 1 jan. 1960 och Svärd vid Nedre Norrbygdens vattendomstol fr. o. m. 1 april 1960 ;
    s. d. förordnat fiskalen i hovr. för Övre Norrland Robert Söderblom till vattenrättsdomare vid Nedre Norrbygdens vattendomstol 1 jan.—30 juni 1960.

    Universiteten. För vinnande av juris doktorsgrad disputerade vid Sthms högskola 5 dec. 1959 jur. lic. Hans Blix på avhandlingen »Treaty-making Power» och 12 dec. 1959 jur. lic. Torsten Cars på avhandlingen »Om resning i rättegångsmål».
    K. M:t har 18 dec. 1959 stadfäst Sthms högskolas beslut att till innehavare av den nyinrättade precepturen i processrätt vid högskolan fr. o. m. 1 jan. 1960 utnämna docenten vid Uppsala universitet Per Olof Bolding.
    Till docent i finansrätt vid Lunds universitet har 18 dec. 1959 förordnats jur. dr Åke Hellner.

 

Trycklov 25/1 1960