NI R. Nordiskt immateriellt rättsskydd. Häfte 3—4/1960 tillägnat Gösta Eberstein.

    Tidskriften NIR har tillägnat h. 3—4 1960 Gösta Eberstein på hans 80-årsdag. I häftet medverkar åtskilliga nordiska skribenter. Svante Bergström behandlar Haagförslaget om droits voisins och Per Brunsvig, W. E. von Eyben, Seve Ljungman, Julie Olsen och Claes Uggla konkurrensrättsliga frågor. Frågor angående upphovsrätt diskuteras av Y. J. Hakulinen, Erik Hedfeldt, Torben Lund, Åke Lögdberg och Fr. H. Winsnes. Beradt Godenhielm skriver om pantsättning av immaterialrätter, Julius Møller om lovlig plagiering, Sven Romanus om auktorrättskonfedera tionens lagstiftningskommitté och Birger Stuevold Lassen om Sosialtrygd, monopol og forsvarspolitikk på åndsproduksjonsrettens område.

C. H.

 

Ur nordiska tidskrifter 1960

    Från departement och nämnder. Nr 24. LENNART PERSSON, Förslag till förbättrat skydd för vattenförsörjningen, s. 517—522.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 I detta fall blev hovrättens utslag ändrat.

 

LITTERATURNOTISER 133    Förvaltningsrättslig tidskrift. H. 5—6. HENRIK KLACKENBERG, Domstolsprocess i socialvårdsmålen, s. 225—240. FRITZ KAIJSER, Om borgerlig primärkommuns underställningsfria lånerätt, s. 241—271. HALVAR G. F. SUNDBERG, Kompetensfördelningen mellan regeringen och regeringsrätten, s. 272—279. BIRGER WENNBERG, Böra de muntliga förhandlingarna i prövningsnämnden vara offentliga eller ej?, s. 280—282.
    Nordisk Administrativt Tidsskrift. H. 3. W. A. PALME, Förvaltningslagskipningens utveckling i Finland och Sverige efter skilsmässan år 1809, s. 137— 155. RASMUS REEH, Postbudestrejken i København. En sociologisk-juridisk kommentar, s. 156—183. HANS CALMFORS, Borgarrådsinstitutionen i Stockholm och dess motsvarighet i Oslo, Köpenhamn och Helsingfors, s. 184—198.
    Nordisk Tidsskrift for kriminalvidenskab. H. 4. LOUIS B. SCHWARTZ, The Chessmann case, s. 286—289. P. AMMUNDSEN, Dansk Forsorgsselskabs tilsynsarbejde og tilsynsmyndighedens kompetence, s. 290—299. KARL O. CHRISTIANSEN m. fl., Kriminalitetsrisikoen i Danmark før og efter krigen, s. 300—313. PREBEN WOLF, Om recidiv efter betinget dom, s. 314—329. BIRGIT WERNER, Motorfordonstillgrepp, s. 330—345. KARL Lous, Kan motorvognloven anvendes ved kjøring utenfor Norge? s. 346—347.
    Norsk Retstidende. Nr 65—68. ARNE RYGH, Tinglysningsregelens art. 3, s. 1025—1027.
    Pris- och kartellfrågor. H. 9. Meddelanden från näringsfrihetsrådet, s. 613— 621.
    Sociala meddelanden. Nr 4—5. ACHILLES WESTLING, Om kriminella efterverkningar av krigstidens barnförflyttningar, s. 297—308.
    Skattenytt. Nr 11—12. LEIF MUTÉN, Inkomstskatteproblem vid arv och gåva, s. 351—365.
    Svensk skattetidning. H. 9. CARSTEN WELINDER, Något om beskattning av benefika förvärv, s. 449—472. ÅKE HELLNER, Skattskyldighet vid benefik överlåtelse av kapitalinkomst, s. 473—480. — H. 10. BERTIL WENNERGREN, Om utdömande av taxeringsförfarandets viten, s. 529—544.
    Svenska stadsförbundets tidskrift. Nr 16, 18. FRITZ KAIJSER, De kommunala jävsbestämmelserna i tillämpning, s. 562—567, 650—653. — Nr 19. RUNE JOHANSSON, Kommunindelningsfrågan, s. 673—679. BERTIL Voss, Hyresregleringen och dess avveckling, s. 686—692.
    Tidskrift för kriminalvård. Nr 3. ATLE ERIKSSON, Erferenheter från arbete i övervakningsnämnd, s. 33—40.
    Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. H. 5. GUNNAR MOLIN, GÖRAN LUTER KORT och ROLF DILLÉN, Advokaten och TV-rättegångarna, s. 337—352.
    Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. H. 5. Y. J. HAKULINEN, Betraktelser kring frågan om inhibering av verkställighet, s. 195—201. W. A. PALME, Förvaltningslagskipningens uppkomst och utveckling under den svenska tiden, s. 219—228. Bo PALMGREN, Återvinning genom invändning, s. 229—237. — H. 6. HENRIK GRÖNQVIST, Om brister i ändringsansökan, s. 262—276. GÖRAN PORTIN, Verkan av ägareförbehåll när köpgodset infogas i byggnad, s. 277—298. EDWARD ANDERSSON, Bostadsaktiebolags och ömsesidiga fastighetsaktiebolags skatteproblem, s. 299—325. HOLGER ROTKIRCH, Rättsskyddet för tillverkare av grammofonskivor de lege ferenda, s. 326—336.
    Tidsskrift for Rettsvitenskap, H. 5. TERJE WOLD, Domstolene og ombudsmannen, s. 403—419. E. A. BJØRK, Strandretten på Færøerne, s. 420—433. STIG STRÖMHOLM, Skadeståndsproblem i den internationella privatretten, s. 434—459. JOHAN FISCHER, Amerikas advokat — Robert H. Jackson, s. 460— 476. KARSTEN GAARDER, Fra den norske høyesteretts praksis i 1959, s. 477— 500. JENS SØNDERGAARD og KAARE HAUKAAS, Oversigt over juridisk literatur udkommet i 1959 i Danmark, Norge og Sverige, s. 513—525.
    Ugeskrift for Retsvæsen. Nr 47. A. BONNIS, HUSLEJENæva — boligret — voldgift, s. 253—263. OLE GANSTED RASMUSSEN, Transport til pantedebitor, s. 263— 265. — Nr 49. J. TROLLE, Om Anvendelsen af Færdselslovens § 65, Stk 1. paa Motorføreres Medansvar for egen Skade, s. 269—276. — Nr 52. P. GROTH, Afbetalingsproblemer, særlig ved Salg af Motorkøretøjer, s. 279—294.


C. H.