De kungl. kommittéerna. Enligt 1961 års riksdagsberättelse har följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet avslutat sin verksamhet under 1960, nämligen kommittér, ang. medicinska äktenskapshinder (ordf. justitierådet S. Romanus; SOU 1960:21; jfr SvJT 1960 s. 716), utredningen ang. vattendomstolarnas organisation och därmed sammanhängande frågor (lagmannen N. Viklund; PM (stenc.) avlämnad d. 17 okt. 1960), namnrättskommittén (ordf. justitierådet G. Bomgren; SOU 1960:5; jfr SvJT 1960 s. 313), utredningen för förberedande översyn av utsökningslagen m. m.(hovrättsråden U. Lundvik och I. Ulveson; jfr notis ang. lagberedningen i SvJT 1960 s. 717), utredningen av frågan ang. principerna för fångvårdsanstalternas förseende med annan personal än tillsynspersonal (t. f. kansli- 

 

NOTISER 145chefen P. Tammelin; stenc. betänkande avlämnat d. 30 nov. 1960) samt utredningen rörande ändringar i lönegruppsindelningen för rikets domsagor (hovrättspresidenten B. Kjellin och byråchefen R. Wetterblad; PM (stenc.) avlämnad d. 27 juni 1960). Utredningen av frågan rörande rätt till gravplats m. m. (justitierådet H. Digman) och stadsdomstolsutredningen (ordf. landshövdingen Th. Bergquist) ha avslutat arbetet under januari 1961 (SOU 1961:5 resp. 1961:6).
    Beträffande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet som fortsätter sin verksamhet vid 1961 års ingång inhämtas bl. a. följande:
    1951 års rättegångskommitté (ordf. hovrättspresidenten J. Laurin) har d. 10 okt. 1960 avgivit en PM (stenc.) ang. vissa frågor rörande rättegången i brottmål (domarnas processledande verksamhet i brottmålsprocessen, förundersökningsprotokollets ingivande till rätten, föreläggande att komplettera förundersökningen, målsägandes närvaro under åklagarens sakframställning och den tilltalades skyldighet att komma tillstädes vid huvudförhandling i underrätt).
    Utredningen om administrativa frihetsberövanden (ordf. häradshövdingen E. Alexanderson) har d. 1 juli 1960 avgivit betänkande ang. rättssäkerheten vid administrativa frihetsberövanden (SOU 1960:19; jfr SvJT 1960 s. 715).
    1955 års valutredning (ordf. kanslidir. S. Waller) har avgivit dels d. 8 febr. 1960 en PM (stenc.) med förslag rörande röstlängdsutdragens avskaffande vid val till riksdagens andra kammare, dels i dec. 1960 ett delbetänkande (stenc.) med förslag rörande bl. a. ordningen för poströstning vid mindre kommunalval, röstlängdsutdragens avskaffande även för kommunalvalens desamt valkretsindelningen vid primärkommunala val.
    Utredningen rörande specialstraffrätten (prof. H. Thornstedt) har d. 16 sept. 1960 avgivit ett delbetänkande ang. förverkande på grund av brott (SOU 1960: 28; jfr SvJT 1960 s. 717). Utredningens återstående arbete avser medverkan till brott, subjektiva förutsättningar för straff, husbondeansvar och juridiska personers ansvar.
    Följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet beräknas slutföra sina uppdrag under 1961, nämligen besvärssakkunniga (ordf. landssekr. N. O. Åkesson), 1954 års fastighetsbildningskommitté (ordf. landshövdingen B. Fallenius) såvitt angår frågan om ny fastighetsbildningslagstiftning, utredningen om administrativa frihetsberövanden, såvitt avser frågan om omhändertagande för verkställighet av beslut om administrativt frihetsberövande i annat nordiskt land, författningsutredningen (ordf. f. d. landshövdingen R. Sandler), valutredningen, utredningen rörande specialstraffrätten, 1956 års eftervårdsutredning (ordf. generaldirektören G. Vahlberg), utredningen för översyn av brottsregistreringen (hovrättspresidenten M. Heuman), hyreslagskommittén (ordf. justitierådet N. Beckman), utredningen ang. bekantgörande av folkrättens regler för krig (prof. S. Jägerskiöld), utredningen om översyn av bestämmelserna i § 28 regeringsformen om svenskt medborgarskap såsom villkor för erhållande av statstjänst (landshövdingen O. Rylander), atomskadeutredningen (ordf. justitierådet E. Conradi), utredningen om översyn av lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar (justitierådet S. Edling), utredningen ang. fångvårdsanstalternas behov av tillsynspersonal (byrådirektören H. Wihlborg), utredningen för översyn av nedre justitierevisionens arbetsorganisation (hovrättspresidenten M. Wijnbladh), utredningen ang. upplysning till militära myndigheter om ådömda straff m. m. (hovrätts- 

 

10—613004. Svensk Juristtidning 1961

 

146 NOTISERrådet G. Thyresson), utredningen om hovrätternas domförhet (ordf. hovrättspresidenten K. Elliot) samt sakkunnig för genomgång och bearbetning av domar i expropriationsmål (civilingenjören J. O. Westin).
    Fortsatt utredningsarbete under hela 1961 förutses av firmautredningen (ordf. prof. em. G. Eberstein), utredningen om illojal konkurrens (ordf. prof. cm. G. Eberstein), rättegångskommittén (arbetet avser frågor om protokollföring av utsagor och avfattning av dom samt, förenklad förundersökning i brottmål), djurskyddsutredningen (hovrättspresidenten M. Wijnbladh), utredningen ang. pensionsstiftelsernas civilrättsliga ställning (ordf. prof. F. Schmidt; delbetänkande med förslag till civilrättslig och skatterättslig lagstiftning för att anpassa pensionsstiftelserna till lagen om försäkring för allmän tilläggspension avses att framläggas under våren 1961), fångvårdens byggnadskommitté (ordf. landshövdingen Th. Bergquist), 1956 års klientelundersökning rörande ungdomsbrottslingar, (ordf. statssekreteraren P. Bergsten), utredningen ang. försöksverksamhet mot ungdomsbrottsligheten (ordf. hovrättspresidenten B. Kjellin), familjerättskommittén (ord.f. f. d. justitierådet G. Walin), sjölagskommittén (ordf. justitierådet E. Hagbergh; delbetänkande ang. begränsningen av redares ansvar avses att framläggas under 1961), mönsterskyddsutredningen (ordf. prof. S. Ljungman), 1959 års förlagsinteckningskommitté (ordf. justitierådet T. Nordström), utredningen ang. vissa skadeståndsrättsliga frågor (ordf. f. d. justitierådet G. Walin), utredningen om samnordisk översyn av aktiebolagslagstiftningen (prof. H. Nial), utredningen rörande reglerna om godtrosförvärv av lös egendom (prof. H. Hessler), offentlighetskommittén (ordf. hovrättspresidenten B. Kjellin), utredningen om en avveckling av rekognitionsavgifterna till Danviks hospital (landshövdingen A. Tottie), utredningen av frågan om radions juridiska ansvarighet (revisionssekr. J. Björling), utredningen ang. fraktavtalet vid internationell godsbefordran å väg (ordf. hovrättsrådet G. von Sydow; jfr nedan s. 150), utredningen av frågan om verkställighet av utländsk dom i tvistemål (prof. L. Welamson; jfr nedan s. 149), samt sakkunniga för översyn av expropriationslagstiftningen (ordf. hovrättsrådet V. Körlof).

    I fråga om kommittéer och sakkunniga inom andra departement än justitiedepartementet inhämtas bl. a. följande ur riksdagsberättelsen:
    Utrikesdepartementet. Utredningen rörande den administrativa organisationen vid utrikesdepartementet m. m. (kanslirådet E. Magnander) har d. 30 juni 1960 avlämnat ett delbetänkande (stenc.) med förslag till organisation för medelsförvaltningen vid enskild utlandsmyndighet.
    Socialdepartementet. Nykterhetsvårdsutredningen (ordf. landshövdingen P. Nyström) och utredningen om s. k. beroende uppdragstagare (häradshövdingen G. Engström) beräknar slutföra arbetet under 1961. Fortsatt utredningsarbete under 1961 förutses av socialpolitiska kommittén (ordf. statssekr. E. Michanek) och socialberedskapskommittén (ordf. generaldirektören Y. Samuelsson). Förutom sistnämnda kommitté har under 1961 tillkommit bl. a. arbetsmarknadsutredningen (ordf. landshövdingen P. Eckerberg) samt utredning om översyn av semesterlagstiftningen (ordf. byråchefen F. Rune).
    Kommunikationsdepartementet. 1951 års byggnadsutredning (ordf. generaldirektören S. Larsson), vägmarksersättringskommittén (ordf. vattenrättsdomaren G. Schirén.) och 1957 års trafiknykterhetskommitté (ordf.

 

NOTISER 147landshövdingen O. Rylander) beräknas slutföra arbetet under 1961. Under 1960 har tillkommit bl. a. 1960 års vägsakkunniga för att verkställa översyn av väglagstiftningen (ordf. generaldirektören G. Vahlberg), parkeringskommittén för att verkställa översyn av gällande rättsregler om anordnande av parkeringsplatser för motorfordon m. m. (ordf. landshövdingen P. Westling) samt utredning rörande lagstiftningen om elektriska anlägningar m. m. (ordf. hovrättspresidenten K. Elliot).
    Finansdepartementet. Utredningsuppdrag har under 1961 slutförts av bl. a. 1953 års utredning rörande de statliga företagsformerna (f. d. landshövdingen K. J. Olsson; SOU 1960:32), fastighetsskattesakkunniga (ordf. regeringsrådet C. Åbjörnsson; SOU 1960:4), kreditmarknadsutredningen (ordf. riksdagsmannen P. E. Sköld; SOU 1960:16), taxeringskontrollutredningen (landskamreraren R. Lindqvist; SOU 1960:36) och 1960 års bolagsskattesakkunniga (ordf. byråchefen I. Eckersten; stenc. PM avlämnad d. 21 mars 1960). Utredningen ang. översyn av lösen- och stämpelförordningarna (justitierådet N. Regner), 1953 års skatteflyktskommitté (ordf. f. d. regeringsrådet S. Strömberg), 1955 års stadsutredning (ordf. f. d. generaldirektören K. Björck) och utredningen ang. redogöraransvaret m. m. (ordf. regeringsrådet P. Eckerberg) beräknas slutföra arbetet under 1961. Under 1960 har tillkommit bl. a. allmänna skatteberedningen (ordf. f. d. regeringsrådet G. Hedborg) med uppdrag att verkställa dels en allmän översyn av beskattningssystemet, dels utredning av frågan om den framtida utformningen av företagsbeskattningen samt utredningen rörande valutaregleringen (ordf. regeringsrådet C. Åbjörnsson).
    Ecklesiastikdepartementet. 1955 års universitetsutredning (ordf. prof. T. Segerstedt) beräknar avsluta utredningsarbetet under 1961.
    Jordbruksdepartementet. Vattenvårdskommittén (ordf. vattenrättsdomaren G. Schirén), som d. 9 dec. 1960 avgivit betänkande ang. skydd för vattenförsörjningen (SOU 1960:38), och 1958 års jordlagsutredning (ordf. landshövdingen G. Nilsson) beräknas slutföra utredningsuppdragen under 1961. Under 1960 ha tillkommit bl. a. arrendelagsutredningen (ordf. borgmästaren B. Widegren) och utredning rörande naturskyddslagstiftningen m. m.(överdirektören J. B. Lundgren).
    Handelsdepartementet. 1958 års försäkringssakkunniga (riksdagsmannen N. Kellgren och byråchefen L. Vogel) har d. 16 mars 1960 avgivit betänkande ang. översyn av lagen om försäkringsrörelse (SOU 1960:11) och har därmed slutfört sitt uppdrag. 1958 års näringsrättssakkunniga (justitierådet O. Petrén) och 1960 års prisövervakningskommitté (ordf. fil. dr R. Meidner; SOU 1961:3) beräknas slutföra utredningsarbetet under 1961.
    Inrikesdepartementet. Utredningsarbetet har slutförts av 1954 års brandlagsrevision (ordf. landshövdingen A. Tottie; SOU 1960: 34), organisationskommittén för trafiksäkerhet 1958 (ordf. landshövdingen A. Nordenstam; stenc. betänkande ang. motorfordonsutbildning för polismän, besiktningsmän och körskolepersonal m. m. avlämnat i juli 1960) och utredningen om den inre utlänningskontrollen (landshövdingen M. Wahlbäck; stenc. betänkande d. 4 okt. 1960) har slutfört sina uppdrag. Polisverksamhetsutredningen (ordf. f. d. justitierådet G. Dahlman) och 1959 års länsindelningsutredning (landshövdingen K. J. Olsson) beräknar slutföra arbetet under 1961. Fortsatt utredningsarbete förutses av 1957 års polisutredning (ordf. jur. dr G. Hedlund; principbetänkande avseende huvudmannaskapet för polisväsendet

 

148 NOTISERberäknas kunna framläggas under våren 1961) och kommunalrättskommittén (ordf. landshövdingen Th. Bergquist).
    Civildepartementet. 1956 års förhandlingsrattsutredning (f. d. landshövdingen O. Ekblom) har slutfört sitt uppdrag (SOU 1960:10; jfr SvJT 1960 s. 472).

S. R.