Rikets judiciella indelning. Genom beslut den 3 juni 1960 har K. M:t förordnat om förening av staden Ystad i judiciellt avseende med Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads domsaga 1 jan. 1961.
    Vidare har K. M:t 21 okt. 1960 förordnat om förening av staden Lidköping i judiciellt avseende med Kinnefjärdings, Kinne och Kållands domsaga 1 jan. 1961. Enär sålunda numera icke längre finnes någon rådhusrätt inom Skaraborgs län, har K. M:t i samband med Lidköpings landsrättsförläggning förordnat, att rådhusrätten i Jönköping skall från och med 1961 upptaga tryckfrihetsmål för nämnda län.
    Den av K. M :t anbefallda utredningen om landsrättsförläggning av staden Visby (1959 s. 138) har avlämnats och remissbehandlats. Ärendet är nu föremål för K. M:ts prövning. — Den anbefallda utredningen om staden Oskarshamns förening med domsaga har verkställts och är under remissbehandling.

ThW

 

    Aktsystem i inskrivningsärenden. Enligt redogörelsen i SvJT 1960 s. 77 skulle aktsystem i inskrivningsärenden tillämpas bl. a. i hela Älvdals och Nyeds domsaga. Uppgiften är oriktig i det att protokollsystem gäller i Älvdals över tingslag.

ThW

 

    Svensk Avdelning av International Law Association hade sitt ordinarie årsmöte i Stockholm d. 8 juni 1960. Såsom huvudsakligt överläggningsämne förekom en diskussion rörande frågan om »Vattenrätten i internationella vatten- 

 

152 NOTISERdrag». Inledare voro prof. Bo Hellström och adv. Jan Otto Alrutz. Härefter följde diskussion rörande ett av föreningens ordförande, justitierådet Algot Bagge, utarbetat förslag till konvention i ämnet.
    International Law Association avhöll ordinarie konferens i Hamburg i aug. 1960, vid vilken ett flertal medlemmar av föreningen närvoro. Vid konferensen diskuterades bl. a. följande ämnen: Law of International Waterways, International Company Law, Legal Problems of a United Nations Force, International Trade Marks Law, Nationalization and Foreign Property, Air Sovereignty and the Legal Status of Outer Space, Enforcement of Foreign Judgements, Peaceful Uses of Nuclear Energy och International Monetary Law. (Jfr SvJT 1960 s. 710.)
    Föreningens styrelse utgöres av adv. Bertil Ahrnborg, justitierådet Algot Bagge, adv. Nils Berglund, justitierådet Sigurd Dennemark, prof. Hilding Eek, prof. Torsten Gihl, skeppsredaren Emanuel Högberg, direktören Alvar Lindencrona, prof. Håkan Nial, ambassadören Sture Petrén, lagbyråchefen Sten Rudholm, justitierådet Emil Sandström, hovrättsrådet G. von Sydow, utrikesministern Östen Undén och hovrättsrådet Hugo Wikander. Föreningens sekr. och kassaförv. är adv. Claes Palme. — Föreningen, hade vid årsskiftet 167 medlemmar.