Svensk förening för internationell sjörätt hade sitt ordinarie årsmöte d. 11 maj 1960 i samband med sjöfartsriksdagen i Karlstad. Härvid höll ordföranden i den svenska sjölagskommittén justitierådet Erik Hagbergh föredrag över ämnet »Konossementslag och sjölag, synpunkter och argument inom det nordiska sjölagsarbetet». I anslutning till föredraget förekom diskussion.
    Under året har föreningen avgivit svar på åtskilliga questionnairer, som utsänts till de nationella föreningarna av moderorganisationen Comité Maritime International. Särskilt beträffande frågan om redares ansvarighetsbegränsning för atomfartyg har inom föreningen nedlagts ett intensivt arbete inför den diplomatiska konferens i ämnet som skall äga rum i Bryssel i april 1961.
    Föreningens styrelse utgöres av dispaschören Kaj Pineus, ordf., justitierådet Erik Hagbergh, v. ordf., direktören Emanuel Högberg, direktören Folke Lindahl, direktören Henning Müller, adv. Claës Palme, sekr. och kassaförv., samt assuransdirektörerna Nils Rogberg och C. E. Åhmansson med suppleanterna direktören Torsten Andersson, hovrättsrådet Allan Björklund, direktören jur. dr Nils Grenander, assuransdirektören Niklas Kihlbom, hamndirektören Helge Linder, direktören Fritjof Nordborg, lagbyråchefen Sten Rudholm och hovrättsrådet G. von Sydow. — Föreningen hade vid årsskiftet 144 medlemmar.

    Sjörättsföreningen i Göteborg höll ordinarie vårsammanträde d. 24 mars 1960. Därvid förekom diskussion över ämnet »Fraktförsäkring» med inledningsanförande av bitr. dispaschören, jur. lic. Olof R ska, Helsingfors. D. 2 nov. 1960 hölls ordinarie höstsammanträde. Adv. John Moore, New York, höll då föredrag om »Stevedores' liability».
    Föreningens styrelse har under 1960 utgjorts av direktören Fritjof Nordborg, ordf., prof. Kurt Grönfors, v. ordf., skeppsmäklaren John Thornander, kassaförv., samt lagmannen Gösta Wilkens. Suppleanter ha varit adv. Johan Ramberg och avdelningschefen Sture Tingström.
    Föreningen har 22 stödjande medlemmar. Antalet övriga medlemmar utgör 169.