NOTISER 153    Svenska föreningen för upphovsmannarätt har under år 1960 sammanträtt tre gånger. D. 4 mars höll dir. Lennart Körner föredrag över ämnet »Upphovsmännen och industrien». Vid årsmöte d. 21 april talade assessorn Gunnar Sterner om »Det s. k. dubbla skyddet. Kumulering av upphovsrätt och andra skyddsformer». D. 10 nov. höll ekspeditionssekretær Willi Weincke, Danmark, föredrag över ämnet »Ophavsrettens tidsmæssige begrænsning og spørgsmålet om en domaine public payant».
    Föreningens styrelse utgöres av prof. Seve Ljungman, ordf., ambassadören Sture Petrén, v. ordf., lagbyråchefen Torwald Hesser, sekr., preceptorn Svante Bergström, prof. Gösta Eberstein, justitierådet Erik Hedfeldt, f. d. hovrättsrådet Bengt Lassen och adv. Ivar Philipson. — Föreningen hade vid årsskiftet 84 aktiva och 27 stödjande medlemmar.

 

    Arbetsrättsliga föreningen höll årsmöte d. 2 dec. 1960 i arbetsdomstolens sessionssal under ordförandeskap av föreningens ordförande, justitierådet Gunnar Dahlman, och med deltagande av ett femtiotal medlemmar. Efter årsmötet höll bitr. direktören i Svenska arbetsgivareföreningen Bengt Odéen och förste ombudsmannen i Svenska industritjänstemannaförbundet Gunnar Tegsjö föredrag under rubriken »Synpunkter på pensionsuppgörelsen den 30 juni 1960 för industrins tjänstemän».
    Föreningens styrelse omvaldes och består av justitierådet Dahlman, ordf., prof. Folke Schmidt, v. ordf., direktören C. F. W:son Lindell, sekr., jur. dr Lennart Geijer, skattm., direktörerna Jan Carl Almquist och Gunnar Lindström samt sekreteraren Bertil Bolin. Antalet personliga medlemmar var vid 1960 års ingång 203 samt vid tiden för årsmötet 224 och antalet stödjande medlemmar (arbetsmarknadsorganisationer) 100 respektive 104.
    Förutom ovanstående föredrag har i samband med föreningens sammanträde d. 25 mars föredrag hållits av næstformanden i danska landsorganisationen Einar Nielsen över ämnet »Septemberforliget». I anslutning till föreningens sammanträde d. 24 maj höll jur. dr Lennart Geijer föredrag under titeln »Förmansklausuler och frikretsregler — ett föreningsrättsligt problem».
    Föreningen har under året i tryck utgivit en del av de föredrag som hållits på föreningens sammanträden samt en rättsfallssamling betitlad »Arbetsrättsliga Föreningens Skrifter I» (pris 15 kr.).

 

    Föreningen Sveriges kommunala förvaltningsjurister höll d. 20—21 aug. 1960 sitt ordinarie årsmöte i Östersund med deltagande av ett 60-tal jurister från hela landet. Bland föredragshållarna bör nämnas prof. Halvar Sundberg, som talade om underställnings- och besvärsinstitutets civilrättsliga betydelse, samt förste sekreteraren Fritz Kaijser, som behandlade jävsbestämmelserna i kommunallagen. Till styrelse för det nya verksamhetsåret valde föreningen stadsjuristen E. G. Westman, Sthm, byråchefen Inge Dahlgren, Göteborg, stadsombudsmannen Helge Welborn, Sundsvall, kanslichefen Stig Norberg, Eskilstuna, och kommunalborgmästaren Curt Bergius, Arvika.

 

    Föreningen Sveriges rättshjälpsjurister. Vid årsmöte med föreningen i Stockholm d. 3 dec. 1960 omvaldes styrelsen, som utgöres av advokaterna Arthur L. Ekström, Vänersborg, ordf., Bror Wahlström, Sthm, v. ordf., Anders von Zweigbergk, Västerås, sekr. och kassör, samt Ingvar Björkman, Göteborg, suppl. Antalet medlemmar vid årets slut var 49. Efter årsmötesför- 

 

154 NOTISERhandlingarna hade medlemmarna inbjudits till den middag, som Stockholms stad gav för styrelsen för och samtliga anställda vid Stockholms stads rättshjälpsanstalt, vilken under 1960 kunde se tillbaka på en fyrtioårig verksamhet såsom den äldsta i landet.