Kriminalpolitiska sällskapet i Stockholm har under 1960 hållit fyra sammanträden. D. 10 febr. inledde doc. Ola Nyquist diskussion över ämnet »Ungdomsdomstolar och barnavårdsnämnder» och d. 30 mars inledde med. lie. Karl Erik Törnqvist över ämnet »Fångvård och brottsprofylax». D. 19 maj hölls föredrag av doc. Erik Anners om »Några huvudlinjer i den europeiska straffrättens utveckling» och d. 7 nov. talade rådman Atle Eriksson om »Erfarenheter från verksamhet i övervakningsnämnd» varpå följde diskussion.
    Möteskommitté har under året varit prof. Ivar Strahl, fångvårdsdirektör Gunnar Marnell och kanslisekreterare Ulla Larsson.

    Kriminalpolitiska sällskapets i Göteborg verksamhet har legat nere under år 1960. Möteskommitténs sammansättning är oförändrad (se SvJT 1960 s. 316).

    Föreningen Sveriges auditörer. Föreningens styrelse utgöres av auditörerna Allan Wirgin, Sthm, ordf., Gösta Wilkens, Göteborg, v. ordf., Knut Ljungberg, Sthm, sekr. och skattm., Sture Borgquist, Linköping, och Titus Linnell, Sthm, med Åke Svensson, Halmstad, och F. Victor, Östersund, såsom suppl.
    Föreningen deltog med sju representanter i det åttonde nordiska militärjuristmötet i Köpenhamn d. 6—8 okt. 1960.
    Föreningens medlemsantal uppgick under 1960 till 60.

    Bankjuristernas förening. Föreningen har under år 1960 sammanträtt fem gånger, nämligen d. 26 febr., d. 22 april, d. 3 juni, d. 14 okt. och d. 25 nov. Föredrag ha hållits av borgmästaren B. Widegren rörande förslaget om fideikommissens avveckling samt av justitierådet Nils Beckman över ämnet »Lagtillämpning och prejudikat». Vidare ha som inledning till kommande diskussion rörande resp. ämne anföranden hållits av bland andra bankjuristen Göran Siljeström om godmanskap, av bankjuristen Erak Kihlgren om säkerhetsöverlåtelse och av bankdirektören P. G. Persson om försäkring i samband med luftfartygslån.
    Föreningens styrelse utgöres av Ernst de Maré, ordf., Pontus Modigh, v. ordf., Carl-Axel Norrdell, sekr., P. G. Persson, referent, och Nils Nordlind, klubbm. — Antalet medlemmar i föreningen är 109.

    Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksinstitution. Föreningens presidium har under 1960 haft följande sammansättning: ordf. hypoteksdirektören Holger Sandelin, Härnösand, v. ordf. hypoteksdirektören Torsten Stjernberg, Sthm, sekr. och kassaförv. hypoteksdirektören Sture Zacco, Växjö, och revisor hypoteksdirektören G. Söderström, Örebro. — Föreningens medlemsantal uppgår till 21.
    Ordinarie möte har under året avhållits i Gävle. Vid dessa förhandlingar behandlades bl. a. följande ärenden: Frågan om säkerheten för statens lånegarantiåtagande gentemot torrläggningssamfälligheter m. m.; ett rättsfall i postpositionsärende; vissa frågor i samband med exekutiv auktion å gemensamt intecknade fastigheter; ett rättsfall ang. fördelning av ersättning för

 

NOTISER 155brandskada. Vidare behandlades några relaxationsspörsmål och dessutom vissa andra frågor av praktisk natur.
    För de behandlade frågorna kommer närmare att redogöras i det häfte av föreningens tryckta förhandlingar avseende åren 1957—1960, som utkommer under första hälften av 1961. Kostnaden för detta häfte blir detsamma som tidigare eller kr. 2:50. Den nya årgången liksom tidigare utkomna kan i mån av tillgång erhållas efter rekvisition hos föreningens sekreterare.