Bolagsjuristernas förening, som har till syfte att för utbyte av erfarenheter sammanföra jurister, anställda som ombudsmän eller motsvarande i företag inom handel, industri eller samfärdsel, har under 1960 hållit två sammanträden. Vid det första av dessa, vilket ägde rum i Karlstad d. 10 juni i anslutning till ett tvådagars besök vid vissa av Billeruds AB:s anläggningar i Värmland, talade adv. Sten F. W. Bille över ämnet »Svenska företag i dagens Europa. Expansionsmöjligheter inom ramen av internationella etablerings och konsortiekonstruktioner». Årets andra sammanträde hölls i Stockholm d. 5 dec., varvid chefen för Institutet för utländsk rätt, jur. dr K. G. A. Sandström, höll ett föredrag, i vilket han framförde sina synpunkter på bolagsjuristernas arbetsuppgifter i företaget.
    Föreningens styrelse utgöres av ombudsmannen Sten Siljeström, Västerås, ordf., ombudsmannen N.-O. Aurelius, Sthm, v. ordf., företagsjuristen Lennart Sallmén, Västerås, sekr., direktören Magnus Lagercrantz, Sthm, kassör, och ombudsmannen K.-E. Björkman, Sthm, klubbmästare. — Antalet medlemmar i föreningen var vid 1960 års utgång 120.

 

    Föreningen Sveriges polismästare har under år 1960 hållit årsmöte i Karlstad d. 20—21 maj 1960. Föreningen utgör en sammanslutning av Sveriges polismästare och polisintendenter. Styrelsen består av polismästaren Nils Lüning, ordf., polismästaren Hans Eriksson, v. ordf. och tillika kassaförv., polisintendenten Åke Hasselrot, sekr., samt polismästarna Einar Holmberg och Nils Swensson med polisintendenten Erik Forsselius och polismästaren Nils Cederholm såsom suppl. Medlemsantalet är 41.

 

    Revisionssekreterareföreningen har under år 1960 hållit årsmöte d. 18 mars och sammanträtt ytterligare 7 gånger, varvid bl. a. föredrag och diskussioner över aktuella ämnen stått på dagordningen.
    Föreningens styrelse består av rev.sekr. Ingvar Bladh, ordf., Björn Bernhard, v. ordf., Åke Sundquist, sekr., Knut Ahlbom, kassaförv., Karl-Erik Andersson, klubbm., Karl Modigh och Sigvard Mejegård. — Antalet medlemmar var vid årets slut 48.

 

    Stockholms rådhusrätts domareförening sammanträdde till ordinarie årsmöte d. 7 maj 1960. Föreningen och Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund hade gemensamt sammanträde d. 19 febr. 1960. Vidare sammanträdde föreningen d. 6 okt. 1960 och åhörde föredrag av prof. Arne Trankell. D. 18 nov. 1960 anordnade föreningen subskriberad middag för sina medlemmar.
    Såsom styrelse har under året fungerat borgmästaren Yngve Kristensson, ordf., rådmannen Henning Bruce, v. ordf., rådmannen Allan Wirgin, assessorerna Gunnar Sterner och Ella Köhler, e. assessorn Jan Schnell, sekr. och kassaförv., samt sekreteraren Ingrid von Möller. Suppl. ha varit rådmännen

 

156 NOTISERHarry Hector, Rickard Kettner och Wilhelm von Schee e, t. f. rådmannen David Glück, assessorn Sten Kjellgren, sekreteraren Ulf Karlholm och domaraspiranten Lars Malmborg. — Medlemsantalet har under året uppgått, till omkring 145.